Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Super User

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Elismerés iránti kérelem elbírálása

Elismerés iránti kérelem elbírálása

Mit jelent a menedékjog?

Ez egy jogcím, ami jogosítja az ezt megszerző külföldit Magyarország területén való tartózkodásra, egyidejűleg védelmet is biztosít számára a visszaküldés, a kiutasítás és a kiadatás ellen.

Mit értünk a menekültügyi eljárás alatt?

A menekültügyi eljárás annak megállapítására irányul, hogy fennállnak- e a feltételei  az elismerését kérő külföldi menekültként, oltalmazottként vagy menedékeskénti elismerésének.

Hol terjeszthető elő elismerés iránti kérelem? Mi a teendő a Magyarországra érkezést követően?

A legfontosabb azt megjegyeznie, hogy hazánkban a menekültügyi eljárás a menekültügyi hatóság előtt írásban vagy szóban előterjesztett kérelemre indul, így Magyarországra érkezését követően haladéktalanul nyilatkozzon menedékjog megszerzése iránti szándékáról. Az elismerés iránti kérelem előterjesztésekor személyesen kell megjelennie a menekültügyi hatóság előtt.

I. Amennyiben Magyarország államhatáránál beléptetésre jelentkezik, vagy illegálisan érkezett hazánkba, késedelem nélkül jelezze az eljáró hatóságnak, hogy Ön Magyarországon menekültstátusz iránti kérelmet kíván benyújtani.  A hatóság ebben  az esetben nyilatkozatát jegyzőkönyvbe foglalja, ujjnyomatát rögzíti, és azok megküldésével haladéktalanul értesíti a menekültügyi hatóságot.  Elhelyezéséről nyomban gondoskodik a Hivatalunk az előzetes vizsgálati eljárást lefolytató békéscsabai Befogadó Állomáson.

II. Amennyiben elmulasztott a rendőri szervnél jelentkezni, nyomban keresse fel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal  menekültüggyel foglalkozó területi szerveit, és itt nyilatkozzon menedékjog megszerzése iránti szándékáról.
Ezek a területi szervek az alábbi címeken érhetőek el:

1., Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Menekültügyi Osztály
Ügyfélszolgálati Iroda: - XI. Budapest, Budafoki út 60., postacím: 1093 Budapest, Pf. 314

2., Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Menekültügyi Osztály
Ügyfélszolgálati Iroda: - Debrecen, Sámsoni út 149., postacím: 4034 Debrecen, Sámsoni út 149.

3., Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Menekültügyi Osztály
Ügyfélszolgálati Iroda: - Békéscsaba, Kétegyházi út 10., postacím: 5600 Békéscsaba, Pf. 1.

4., Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Menekültügyi Osztály
Ügyfélszolgálati Iroda: - Győr, Szövetség u. 15-17. postacím: 9026 Győr, Szövetség u. 15-17.

III., Az előbb említett lehetőségeken túl bármelyik rendőri szervnél is nyilatkozhat menedékjogi kérelméről.

IV., Nemzetközi légiforgalmi határátkelőhelyen beléptetése előtt jelezze az idegenrendészeti szerv munkatársának menedékjogi kérelme előterjesztésének szándékát.

Ki lehet menekült? Mit kell tenni annak érdekében, hogy menedékjogot szerezhessen valaki Magyarországon?

Menekültkénti elismerést az a személy szerezhet, aki faji, illetőleg vallási okok, nemzeti hovatartozás, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás, avagy politikai meggyőződése miatti üldöztetést szenvedett el hazájában vagy ilyen üldöztetéstől megalapozottan fél, jelenleg Magyarország területén tartózkodik, menekültstátusz iránti kérelmét előterjesztette, és nem tartózkodott korábban olyan más országban, ahol menedékjogot kérhetett volna.
A család egységének biztosítása érdekében - ha elismerést kizáró ok nem áll fenn - kérelemre menekültként kerül elismerésre a menekült családtagja (házastársa, kiskorú  gyermeke, kiskorú gyermek szülője), valamint a menekült Magyarországon született gyermeke.
Kivételes méltányosságból a miniszter a menekültügyi feltételek fennállásának hiányában is menekültként ismerheti el azt a személyt, akinek elismerését humanitárius ok indokolja, amennyiben menekültkénti elismerését kizáró ok nem áll fenn.

Ki lehet oltalmazott?

Oltalmazottként kiegészítő védelemben részesülhet az a személy, aki ugyan nem felelt meg a menekültkénti elismerés feltételeinek, de fennáll annak a veszélye, hogy származási országába történő visszatérése esetén őt súlyos sérelem érné, és nem tudja, vagy az e veszélytől való félelmében nem kívánja hazája védelmét igénybe venni.

Ki részesülhet menedékes státuszban?

Menedékes státuszra, vagyis Ideiglenes védelemben való részesítésre a hazájukat tömegesen elhagyó csoportok esetében az Európai Unió Tanácsa vagy Magyarország országgyűlésének döntése alapján kerülhet sor.
Az Országgyűlés menedékesként ideiglenes védelemben részesíti azt a külföldit, aki a területére tömegesen menekülők olyan csoportjába tartozik, aki hazájából fegyveres konfliktus, polgárháború, etnikai összecsapás, illetve az emberi jogok általános, módszeres, durva megsértése miatt kényszerült elmenekülni. Amennyiben a kérelmet előterjesztő külföldi megfelel az országgyűlési határozatban megállapított követelményeknek, menekült státusz iránti kérelmét az eljáró szerv automatikusan menedékesként való elismerésre irányuló kérelemnek tekinti. A két státusz fennállása között időbeli különbség van, mivel amíg a menedékes státusz csak az országgyűlés által megjelölt időpontig - addig, amíg a származási ország viszonyai nem rendeződnek - áll fenn, addig a menekült státusz lemondással vagy visszavonással szűnik meg.

Hogyan folyik a menekültügyi eljárás?

2008. január 01-jétől a menekültügyi eljárás két részből, előzetes vizsgálati eljárásból és érdemi eljárásból áll.
Az előzetes vizsgálati az eljárás időtartama 15 nap, melynek ideje alatt a kérelmező az elhelyezésére szolgáló befogadó állomás területét csak kivételes esetben, a menekültügyi hatóság külön engedélyével hagyhatja el. Az előzetes vizsgálati eljárás során a menekültügyi hatóság először azt vizsgálja meg, hogy dublini rendeletek alapján melyik tagállam felelős a menedékjogi eljárás lefolytatására. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a dublini rendeletek alkalmazásának nincs helye, úgy dönt a kérelem elfogadhatóságnak kérdésében. A kérelmét a menekültügyi hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha annak elfogadhatatlanságát állapítja meg. Ellenkező esetben a kérelmét érdemi eljárásra utalja.

Elfogadhatatlannak számít az elismerés iránti kérelem, ha:
- Ön az Európai unió valamely tagállamának állampolgára,
- Önt más tagállam menekültként már elismerte;
- Önt valamely harmadik ország menekültként ismerte el, feltéve, hogy ez a védelem a kérelem elbírálásakor is fennáll, és a szóban forgó harmadik ország a Önt visszafogadja,
- korábbi kérelmének jogerős elutasítását követően azonos ténybeli alapon új kérelmet nyújt be.

Az érdemi eljárás során
a menekültügyi hatóság azt vizsgálja meg, hogy fennállnak-e a menekültkénti, vagy annak hiányában az oltalmazottkénti elismerés feltételei, illetve nincs-e elismerést kizáró ok.
Annak érdekében, hogy valószínűsíteni tudja az üldöztetését, a lehető leghamarabb meghallgatja Önt a menekültügyi hatóság egy munkatársa. Ennek során tájékoztatják Önt jogairól és kötelezettségeiről. Az eljárás közigazgatási szakaszában Önnek- néhány kivételtől eltekintve - mindvégig személyesen kell eljárni, akkor is, ha képviselőt is meghatalmaz az eljárás idejére.

A meghallgatás alatt saját anyanyelvén, vagy az ön által ismertként megjelölt nyelven oszthatja meg menekülésének indokait az ügyintézővel, hiszen a Hivatal biztosítja Önnek az Ön által választott nyelven értő és jól beszélő független tolmács közreműködését.
Fontos, hogy megjegyezze, Önnek kell bizonyítania vagy valószínűsítenie azt, hogy üldözték, ezért minden olyan körülményt és bizonyítékot, amely üldöztetését valószínűsíti, tárja fel, illetve adja át a Hivatal munkatársának.
Személyazonosságának tisztázása az Ön feladata, ezért kérjük, őrizze meg eredeti dokumentumait, és adja át ügyintézőjének.
Az érdemi eljárás során Önt az alábbi jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik:
- Jogosult külön jogszabályban meghatározott, személyazonosításra alkalmas, magyarországi tartózkodása jogszerűségét igazoló okmányra;
- Jogosult az eljárás ideje alatt a törvényben és kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint szállásra és ellátásra;
- Jogosult az eljárás ideje alatt az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságával, illetőleg jogi képviseletének biztosítása céljából bármelyik menekültügyi szervezettel való kapcsolat felvételére;
- Köteles az Ön számára kijelölt szálláshelyen életvitelszerűen tartózkodni (amennyiben a tábor területét engedély nélkül 24 órát meghaladóan elhagyja, megszegi ezt a szabályt, és eljárása megszüntetésre kerülhet),
- Köteles a hatósággal mindvégig együttműködni, így különösen feltárni a menekülésének körülményeit, személyes adatait közölni és személyazonosságának tisztázását elősegíteni, okmányait átadni, tűrni csomagjának, ruházatának, járművének átvizsgálását, arcképmásának, továbbá - a 14. életévét betöltött külföldi esetében - ujjnyomatának rögzítését, valamint számot adni vagyonáról, jövedelméről;
- Köteles magát alávetni egészségügyi szűrésnek, gyógykezelésnek, jogszabályban kötelezően előírt, valamint az illetékes egészségügyi hatóság által megbetegedési veszély esetén elrendelt hiányzó védőoltások pótlásának;


Hol fog lakni az a külföldi, aki elismerés iránti kérelmet terjesztett elő Magyarországon?

Ne aggódjon, hogy nincs pénze és nincs hová mennie! A magyar menekültügyi hatóságok gondoskodni fognak elhelyezéséről, ellátásáról.
A BÁH Befogadó Állomásai az Ön számára az eljárás teljes időtartamára, illetve elismerése esetén később is, szállást és ellátást nyújtanak, gondoskodnak az Ön egészségügyi szűrésének, illetve egészségügyi alapellátásának megszervezéséről, az Ön számára szabadidős tevékenységeket szerveznek, közös használatú - így különösen vallásgyakorlás célját szolgáló - helyiséget biztosítanak, segítenek Önnek a beilleszkedésben, valamint abban az esetben, ha haza kíván térni, segítségére lesznek.
Személyazonosságának igazolására alkalmas okmánnyal szintén a Hivatal látja el, a kérelme benyújtását követő lehető legrövidebb időn belül. Ennek birtokában tud a tábor területéről engedély megléte esetén kilépni - az orvosi vizsgálatokat követően -, így fontos, hogy ezt az igazolványt mindig magánál tartsa és őrizze meg. Amennyiben kérelmét érdemi eljárásba utalják, kérheti, hogy  a menekültügyi hatóság magánszálláshelyet jelöljön ki az Ön részére.


A menekültügyi határozatról:

Meghallgatását követően 60 napon belül döntés születik ügyében. Egyes eljárási cselekmények (pl. okmányok fordításának ideje, szakértő eljárása) ezt az időtartamot meghosszabbíthatják, továbbá az eljáró közigazgatási szerv vezetője az ügyintézési határidőt indokolt esetben legfeljebb 22 munkanappal meghosszabbíthatja. A határozatot az ügyintézője tolmács közreműködésével anyanyelvén, vagy az Ön által beszélt más nyelven szóban illetve ezzel egyidejűleg - magyar nyelven - írásban is közli.

Amennyiben menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismeréséről határoznak az eljárás során, úgy - néhány kivételtől eltekintve - ugyanazon jogosultságok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik, mint a magyar állampolgárokat. Ezen túlmenően jogosult lesz személyazonosító igazolványra és menekültkénti elismerés esetén a Genfi Egyezményben foglalt kétnyelvű úti okmányra, oltalmazottkénti elismerés esetén az oltalmazottak úti okmányára. (VAGY: „személyazonosító igazolványra és úti okmányra")

Amennyiben elismerésének megtagadásáról születik döntés, akkor is lehetősége van az Ön által sérelmesnek vélt határozattal szemben jogorvoslati kérelemmel élni.


További fontos információk, amelyekre szüksége lehet a kérelmére lefolytatott menekültügyi eljárás során:

Mi a teendő, amennyiben Ön még nem töltötte be a 18. életévét?

Ebben az esetben a gyámhatóság automatikusan kirendel az Ön részére egy ügygondnokot, aki az eljárás ideje alatt segíteni fogja Önt, Ön helyett és az Ön érdekében fog eljárni. Az Ön nyilatkozatai csak abban az esetben lesznek érvényesek, ha azt ügygondnok jóváhagyja. Felhívjuk a figyelmét; amennyiben a menekültügyi hatóság úgy ítéli meg, hogy vélelmezhetően nem felel meg a valóságnak az, hogy Ön kiskorú, orvos szakértőt rendel ki.

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján a más hatóság eljárásában szükséges adatigazolás céljából történő megkereséssel kapcsolatban

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban:Ket) 36. § (2)-(3) bekezdése szerint az ügyfél kérheti az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolást. Az ügyfélnek erre irányuló írásbeli kérelme az ügyfél személyes adata tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül.

Amennyiben más hatóság eljárása során a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásaiban szereplő adatra vonatkozó igazolás beszerzése válik szükségessé, az eljáró hatóság az ügyfél kérelmére köteles Hivatalunkat megkeresni az adatigazolás beszerzése végett. Az ügyfél kérelmét az eljáró hatóságnál nyújthatja be, amely gondoskodik annak Hivatalunk felé továbbításáról. Adatszolgáltatásaink illetéke: 2.200.-Ft, amelyet kérünk a kérelmen illetékbélyeg formájában leróni. A kérelmeket a megkeresésnek a Hivatalunkhoz történténő megérkezésétől számított 8 napon belül kell megküldeni a megkeresést küldő szervnek.

A megkeresések gyors és pontos teljesíthetősége érdekében kérjük, hogy a honlapunkon található formanyomtatványt alkalmazzák.

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023

 

 

 gomb2student_kicsigomb.jpg

 

OK