Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Super User

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ország végleges elhagyásának támogatása

ORSZÁG VÉGLEGES ELHAGYÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

Ha végleg vissza akarok térni hazámba, akkor segít-e ebben valaki? Ha Ön úgy döntött, hogy véglegesen hazatér, vagy más harmadik országba távozik, a megfelelő hatósági eljárást követően kérheti a menetjegyének biztosítását, illetve a menetjegy árának utólagos megtérítését.
A Hivatal a költségeket részben, vagy egészben térítheti meg.

Oktatási intézményben való étkezés költségeinek megtérítése

OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN VALÓ ÉTKEZTETÉS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE

Milyen korú gyermek étkezését lehet téríteni?

Az óvodás, általános iskolás, valamint a bentlakásos kollégiumban és gyermekvédelmi intézményben elhelyezett, befogadott jogállású gyermeknek az adott intézményi étkezési költségeit térítheti meg a Hivatal.

Hogyan kérhetem?

A befogadott gyermek törvényes képviselője, általában a szülő kérheti a támogatást. A kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal lakóhelyéhez legközelebbi regionális igazgatóságának ügyfélszolgálati irodáján, vagy a Hivatal Menekültellátási és Integrációs Osztályához lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor igazolni kell az ügyfél személyazonosságát és bejelentett szálláshelyét, amelyet a tartózkodási engedély bemutatásával tehet meg. A kérelemben fel kell tüntetnie a gyermek személyi adatait. Csatolni kell kérelméhez a gyermek iskolája által kiadott iskolalátogatási igazolást, valamint a család valamennyi tagjára vonatkozó vagyon- és jövedelemnyilatkozatot. A kérelmet még az intézményi számlázást megelőzően kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben megfizette az intézménynek az étkezési költséget, s az ezt igazoló feladóvevény bemutatásával szeretné kérni az utólagos kifizetést, ezt nem áll módjában a Hivatalnak megtéríteni. A támogatás megítéléséről a Hivatal határozattal dönt. A támogatás megítéléséről mind az ügyfelet, mint az ellátást biztosító intézményt értesíti a Hivatal.

Hogyan történik az étkezési költségek megtérítése?

A Hivatal az ellátást biztosító intézménynek közvetlenül téríti meg az étkezési költségeket.

Munkaalkalmassági egészségügyi vizsgálatok költségének megtérítése

MUNKAALKALMASSÁGI EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLAT KÖLTSÉGÉNEK MEGTÉRÍTÉSE

Milyen esetekben kérhetem?

A munkavállaláshoz szükséges munkaalkalmassági egészségügyi vizsgálat költségeit térítheti meg a Hivatal egy alkalommal.

Hogyan kérhetem?

A munkaalkalmassági egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése érdekében írásbeli kérelmet kell benyújtania a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal lakóhelyéhez legközelebbi regionális igazgatóságának ügyfélszolgálati irodáján, vagy a Hivatal Menekültellátási és Integrációs Osztályához. A kérelem benyújtásakor igazolni kell az ügyfél személyazonosságát és bejelentett szálláshelyét, amelyet a tartózkodási engedély bemutatásával tehet meg. A támogatás megítélése az ügyfél szociális rászorultsága esetén állapítható meg, ezért a kérelem benyújtásakor a család valamennyi tagjára vonatkozó vagyon- és jövedelemnyilatkozatot kell csatolni. A támogatás megítéléséről a Hivatal határozattal dönt.

Lakhatási támogatás

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

Mi a célja a támogatásnak?

A jelenlegi magyarországi lakások bérleti költségei meglehetősen magasak. A lakhatási támogatással az Ön életkezdését kívánjuk megkönnyíteni, s egyúttal arra ösztönözni Önt, hogy magánszállásra költözzék. A bérleti és albérleti díjak fizetése nagy megterhelést jelent egy alacsonyabb fizetés mellett, és lehetetlenné teheti a megélhetést. Azért, hogy jövedelmének csak egy részét kelljen a lakásra fordítani, a Hivatal megpróbál segíteni ezzel a havonta fizetendő támogatással.

Kitől és hogyan igényelhető?

Kérelmet kell előterjeszteni, amelyet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal lakóhelyéhez legközelebbi regionális igazgatóságának ügyfélszolgálati irodáján, vagy a Hivatal Menekültellátási és Integrációs Osztályához lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor igazolni kell az ügyfél személyazonosságát és bejelentett lakóhelyét, szálláshelyét, amelyet a tartózkodási engedély bemutatásával tehet meg.

A kérelemhez csatolni kell:

a) Egy érvényes bérleti/albérleti szerződést, vagy a lakástulajdonos befogadó nyilatkozatát, amely tartalmazza a bérleti díj, illetőleg a szállásköltség összegét is; b) A Hivatalban megtalálható vagyon- és jövedelemnyilatkozatot kitöltve, illetve ha munkaviszonnyal rendelkezik, az Ön munkáltatójának az igazolását.

A támogatás előzetes környezettanulmány után folyósítható. A Hivatal ennek megfelelően csak abban az esetben tud támogatást megítélni, ha Ön lehetővé teszi a lakóhelyeként megjelölt lakásban, szálláson a környezettanulmány elvégzését.

Milyen lakás bérlése, szállásköltsége támogatható?

Olyan színvonalú lakás bérlése, szállásköltsége támogatható, amely a minimális személyi szükségleteket kielégíti és nem nagyobb a településen elismert minimális lakásnagyságnál.

Mennyi időre adható?

Az Ön tartózkodási engedélyének első alkalommal történő kiállítását követő 18 hónapig adható, de a Hivatal ennél rövidebb időt is megállapíthat. Amennyiben tartózkodási engedélye ennél rövidebb időtartamra szól, akkor a tartózkodási engedélye érvényességének időtartamáig adható a támogatás. Természetesen a tartózkodási engedély meghosszabbítása esetén a támogatás továbbfolyósítása érdekében újabb kérelmet terjeszthet elő. Ebben az esetben sem haladhatja meg azonban a támogatás időtartama a tartózkodási engedély első alkalommal történő kiállítását követő 18 hónapot. A meghosszabbítás iránti kérelmét a már említett ügyfélszolgálati irodákban vagy a Hivatal Menekültellátási és Integrációs Osztályán kell benyújtani az első kérelem benyújtásakor ismertetett módon és mellékletek csatolásával.

Mekkora lehet a támogatás összege?

A támogatás összege a bérbeadó által igazolt lakbér, albérleti díj, szállásköltség 50 %-a, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (2006-ban 25.800 Ft/hó) egy fő esetén, egy család esetén legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum kétszerese (2006-ban 51.600 Ft/hó). A lakhatási támogatás csak akkor folyósítható, ha a befogadott igazolni tudja, hogy a fizetendő bérleti díj fennmaradó részét jövedelméből vagy vagyonából fedezni tudja.

Mit tegyek, ha megváltozik a lakcímem?

A lakcímváltozást azonnal írásban kell bejelentenie az Ön ügyét korábban intéző regionális igazgatóság ügyfélszolgálati irodáján, vagy a Hivatal Menekültellátási és Integrációs Osztályán. Az új lakásra vonatkozó lakhatási támogatás iránti kérelmét az új lakóhelyhez legközelebbi regionális igazgatóság ügyfélszolgálati irodáján, vagy a Hivatal Menekültellátási és Integrációs Osztályán terjesztheti elő. Természetesen az új kérelem benyújtása esetén jeleznie kell, hogy korábban már igényelt ilyen támogatást.

Hogyan kapom meg a támogatás összegét?

A Hivatal az Ön lakcímére postai úton továbbítja a támogatást. Abban az esetben, ha a postás nem találja Önt otthon, hagy egy felhívást, amelyben megjelöli azt az időpontot, amikor ismét megpróbálkozik a pénzküldemény kézbesítésével. Az Ön érdeke, hogy legyen otthon ebben az időpontban. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, jelezze ezt személyesen az értesítőn megjelölt postahivatalban. Ha az átutalás kétszer visszajön az Ön címéről, azért mert nem vette át a támogatást, és ezt Ön nem tudja kimenteni (pl.: betegség miatt kórházban volt), a Hivatal megszünteti a támogatást.

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

LOGO kicsiEH

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Dear Client!

Submit your application online!

 

 

               eh oqcode                                                                                                         ukran qr

Online kérelem benyújtása számítógépről:                             Elektronikus kérelem benyújtó mobil applikáció letöltése Ukrajnából menekülők részére:

/ Apply online from a computer:                                             / Download the electronic application submission mobile app for refugees from Ukraine:

https://enterhungary.gov.hu                                                    http://ukran2022.oif.gov.hu/docs/common/Menedekes-1.0-release.apk

(Enter Hungary)

OK