Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

JOGOSULTAK KÖRE

Hontalanként való elismerés iránti kérelmet Magyarország területén  tartózkodó harmadik országbeli állampolgár terjeszthet elő, aki valószínűsíthetően nem rendelkezik egyetlen állam állampolgárságával sem.

Nem jogosult hontalanként elismerésre és a kérelmet határozattal el kell utasítani, amennyiben a kérelmező

a) a 2002. évi II. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 1. cikk 2. bekezdésének hatálya alá tartozik, azaz :

(aa) olyan személyek, akik jelenleg - az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának kivételével - az Egyesült Nemzetek szerveitől vagy szervezeteitől védelemben vagy segélyben részesülnek, addig, amíg ez a védelem vagy segély fennáll;

(ab) olyan személyek, akiket annak az országnak az illetékes hatóságai, melyben lakóhelyük van, olyan személyeknek ismertek el, mint akiket megilletnek az adott ország állampolgárságának birtoklásával járó jogok és kötelezettségek;

(ac) olyan személyek, akikről komolyan feltételezhető, hogy:

- a nemzetközi okmányokban megfogalmazottaknak megfelelően béke elleni, háborús, vagy az emberiség elleni bűnöket követtek el;

- a tartózkodási helyük államán kívül, mielőbb abba az államba bebocsátást nyertek, súlyos, nem politikai bűncselekményt követtek el;

- az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétes cselekmények elkövetésében vétkesek.

vagy

b) állampolgárságát szándékosan, a hontalan státusz megszerzésének céljából szüntette meg.

c) tartózkodása sérti vagy veszélyezteti Magyarország nemzetbiztonságát.

 

FOGALOMMAGYARÁZAT

Hontalan 

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

A hontalanság megállapítására irányuló eljárás Magyarország területén tartózkodó kérelmező által a lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóságnál benyújtott kérelemre indul, amelyet a hontalankénti elismerését kérő szóban vagy írásban terjeszthet elő.

A szóban előterjesztett kérelmet az idegenrendészeti hatóság köteles jegyzőkönyvbe foglalni. Az írásban benyújtott kérelmet a kérelmezőnek saját kezűleg alá kell írnia. A kérelem előterjesztésekor a kérelmezőt az idegenrendészeti hatóság tájékoztatja eljárási jogairól, kötelezettségeiről, a kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeiről és a kijelölt szálláshelyről.

Ha a kérelmező kérelmét szóban terjeszti elő, és a kérelmező a magyar nyelvet nem beszéli, számára a regionális igazgatóság az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven beszélő tolmácsot biztosít. A tolmács kirendelésétől el lehet tekinteni, ha az eljáró ügyintéző a kérelmező anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven beszél, és a kérelmező a tolmács mellőzéséhez írásban hozzájárul.

 

A hontalanság megállapítására irányuló eljárás tárgyi költségmentes.

 

A kérelmező az eljárásban személyesen vesz részt, meghallgatása kötelező. A kérelmező az eljárásban szóban és írásban használhatja az anyanyelvét vagy azt a nyelvet, amelyet megért. A kérelmezőnek lehetőséget kell biztosítani, hogy jogi segítséget vegyen igénybe.

 

Az idegenrendészeti hatóság az eljárást megszünteti, ha a kérelmező

·        meghal;

·        kérelmét írásban visszavonja;

·        a személyes meghallgatáson ismételt írásbeli felhívásra nem jelenik meg, és távolmaradását kimenteni nem tudja;

·        ismeretlen helyre távozott, és ezzel az eljárás lefolytatását meghiúsította.

A hontalanság megállapítására irányuló eljárás során a kérelmezőnek a hontalanságát igazolnia vagy valószínűsítenie kell, különösen:

·        a születési helye,

·        a korábbi lakó- vagy tartózkodási helye, továbbá

·        a családtagjai, illetve szülei állampolgársága szerinti állam vonatkozásában.

 

Amennyiben az ügyfél kéri, az idegenrendészeti hatóság a fenti információk beszerzése érdekében a magyar külképviseletek útján igazgatási segítséget nyújt.

Amennyiben a kérelmező kéri, az Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztosságának képviselője a hontalanság megállapítására irányuló eljárásban, annak bármely szakaszában részt vehet. Ennek keretében

·        jelen lehet a kérelmező meghallgatásán;

·        a kérelmezőnek igazgatási segítséget nyújthat;

·        betekinthet az eljárás irataiba, azokról másolatot készíthet;

·        az idegenrendészeti hatóság megküldi részére a közigazgatási, illetve a bírósági határozatot.

 

A regionális igazgatóság a hontalanság elismerésére irányuló kérelem tárgyában 45 napon belül dönt.

A hontalanság megállapítására irányuló eljárás során hozott határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozatot 15 napon belül lehet közigazgatási perben megtámadni. A keresetről a perben kizárólagos illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszék – a keresetlevél beérkezésétől számított – kilencven napon belül dönt.

 

A hontalan státuszt vissza kell vonni, ha a hontalan

-          az elvesztett állampolgárságát önkéntesen visszaszerezte;

-          új állampolgárságot szerzett;

-          státuszának megállapítására a törvényben foglalt kizáró ok fennállása ellenére került sor, vagy vele szemben ilyen kizáró ok áll fenn;

-          elismerésének feltételei már az elismerő határozat meghozatalakor sem álltak fenn;

-          a hontalanság megállapítására irányuló eljárás során lényeges tényt vagy tényeket elhallgatott, vagy ilyen tényre vagy tényekre vonatkozó valótlan nyilatkozatot tett, illetve hamis vagy hamisított dokumentumokat használt fel, feltéve, hogy ez a hontalanság megállapítását érdemben befolyásolta.

A hontalan státusz felülvizsgálata tárgyában az eljáró idegenrendészeti hatóság negyvenöt napon belül dönt.

 

FORMANYOMTATVÁNY

A kérelem szóban vagy írásban terjeszthető elő, külön formanyomtatvány igénybevétele nélkül.

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

A hontalanság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező személyazonosságot igazoló külföldi okmányait, úti okmányait, továbbá minden olyan iratot, amely alkalmas lehet a kérelmező által előadottak alátámasztására. A csatolt okmányokat az ügy érdemében hozott határozat véglegessé válásának napján a kérelmezőnek vissza kell adni.

 

A HUMANITÁRIUS TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben foglalt tartózkodási feltételek hiányában humanitárius célból tartózkodási engedéllyel kell ellátni aztakit Magyarország hontalanként ismert el.

A humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje három év, amely alkalmanként legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Az idegenrendészeti hatóság a Magyarország területén tartózkodó hontalant – kérelmére, külföldre utazás céljából – az érvényesség idején belül Magyarország területére történő visszatérésre jogosító úti okmánnyal látja el. Az úti okmány a kiállítástól számított egy évig érvényes.

 

A hontalan személy részére más állam illetékes hatósága által kiadott előző úti okmányt a regionális igazgatóság bevonja, és azt a kiállító hatóság részére – az érintett állam diplomáciai vagy konzuli képviselete útján – megküldeni. Ha a hontalan személy állampolgárságot szerzett, a részére hontalanként kiállított úti okmányt 15 napon belül le kell adnia a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál.

A schengeni tagállamok területén az érvényes tartózkodási engedély birtokában száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó időtartamú vízummentes beutazásra és tartózkodásra jogosult.

 

Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár jogszabályban meghatározott humanitárius célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik és foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni, a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóság hivatalból eljárást indít az összevont engedély kiállítása érdekében. Az összevont kérelmezési eljárásról szóló részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK