Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Állandó tartózkodási kártya tájékoztató

Állandó tartózkodási kártya

 •  

JOGOSULTAK KÖRE

 

Állandó tartózkodásra jogosult:

·        az az EGT-állampolgár, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott;     

A Magyarország területén keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodó EGT-állampolgár az ötéves tartózkodási idő letelte előtt állandó tartózkodásra jogosult, ha:

·        beutazásától számított több mint három évig megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, és keresőtevékenysége befejezésekor elérte az öregségi nyugdíjjogosultságra megállapított életkort, vagy keresőtevékenységét azért szüntette meg, hogy korengedményes nyugdíjba vonuljon, feltéve, hogy legalább az öregségi vagy korengedményes nyugdíjba vonulást megelőző tizenkét hónapban Magyarországon végzett keresőtevékenységet;

·        beutazásától számított több mint két éven át megszakítás nélkül keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodott Magyarország területén, és keresőtevékenységével balesettel vagy egészségkárosodással összefüggő és gyógykezelést igénylő állapota következtében hagyott fel;

·        keresőképtelensége olyan munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következménye, amely alapján külön jogszabályban meghatározott ellátásra jogosult; vagy

·        legalább három évig megszakítás nélkül folytatta keresőtevékenységét Magyarország területén, ezt követően keresőtevékenységet folytat egy másik, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén, de megtartja Magyarország területén lévő lakóhelyét.

Ha az EGT-állampolgár valamely felsorolt kedvezmény alapján megszerezte az állandó tartózkodás jogát, a családtagjaként tartózkodási joggal rendelkező személy huzamos tartózkodásra jogosult.

 

FOGALOMMAGYARÁZAT

Családtag

EGT-állampolgár

Harmadik országbeli állampolgár

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

Feltétele: a kitöltött formanyomtatvány, három hónapnál nem régebbi arcfénykép, valamint a kötelező mellékletek benyújtása és az eljárási díj megfizetése

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem előterjesztésére személyesen a magyarországi lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság ügyfélszolgálatán, illetve az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen (Enter Hungary) regisztrálást követően elektronikus úton is van lehetőség. Jogi képviselő vagy jogi személy meghatalmazotti eljárása esetén kizárólag elektronikusan nyújthatók be a – az egyébként is elektronikusan indítható – kérelmek.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt be kell csatolni, illetve mellékelni kell a megszakítás nélküli és jogszerű tartózkodást igazoló, e rendeletben meghatározott okiratokat vagy más iratokat.

A Magyarország területén való megszakítás nélküli tartózkodás első napja – ellenkező bizonyításig – az EGT-állampolgár száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodása bejelentésének napja.

Nem minősül a tartózkodás megszakításának

·        az évente legfeljebb hat hónapig tartó, Magyarország területén kívüli tartózkodás,

·        a kötelező katonai szolgálat miatti távollét,

·        az egyszeri, legfeljebb tizenkét hónapig folyamatosan fennálló fontos ok, különösen a terhesség, szülés, súlyos betegség, tanulmányok folytatása, szakképzés vagy kiküldetés miatti távollét.

A tartózkodás megszakításának minősül, ha az EGT-állampolgár felhagy tartózkodási jogának gyakorlásával Magyarország területén. Ha az EGT-állampolgár Magyarország területén tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, és Magyarország területére száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó időre visszatér, az állandó tartózkodási jog megszerzéséhez szükséges időtartam újrakezdődik.

Az állandó tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 1.500 Forint. Az eljárás díját elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) útján kell a kérelmezőnek lerónia.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az elektronikus úton benyújtott kérelem a hatósághoz érkezettnek akkor tekinthető, amennyiben az eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetése megtörtént. Az elektronikus úton benyújtott kérelemhez csatolni kell az aláírással ellátott kérelem formanyomtatványt is. 

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

A regionális igazgatóság az állandó tartózkodási kártya iránti kérelmet 70 napon belül bírálja el.

A kérelmező részére a tartózkodásra jogosító okmányt az eljáró idegenrendészeti hatóság postai úton kézbesíti.

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál. Abban az esetben, ha az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, vagy a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, illetve a fellebbezés elkésett, vagy nem jogosulttól származik, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 47.000 Forint, amelyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk) útján kell leróni. A közlemény rovatba szükséges beírni az ügyfél nevét, születési idejét és az ügytípust - „Állandó tartózkodási kártya jogorvoslat”.

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

FORMANYOMTATVÁNYOK

A kérelem benyújtásához az alábbi adatlapok egyikének kitöltése és kinyomtatása szükséges!

Állandó tartózkodási kártya kiállítása, meghosszabbítása I-II. adatlap

Állandó tartózkodási kártya okmány pótlása iránti kérelem

Állandó tartózkodási kártya okmány cseréje iránti kérelem
 

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatványok:

Állandó tartózkodási kártya kiállítása, meghosszabbítása I-II. adatlap

Állandó tartózkodási kártya okmány pótlása iránti kérelem

Állandó tartózkodási kártya okmány cseréje iránti kérelem

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt be kell mutatni, illetve csatolni kell a megszakítás nélküli és jogszerű tartózkodást igazoló okiratokat vagy más iratokat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat - hacsak törvényből, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha törvény másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

Az eljáró idegenrendészeti hatóság a kérelmező által benyújtott, külföldön kiállított közokiratot diplomáciai felülhitelesítés és hiteles magyar fordítás hiányában is elfogadhatja. 


A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, illetve egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat. A hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

Az EGT-állampolgár részére kiadott állandó tartózkodási kártya - érvényes úti okmánnyal vagy személyi igazolvánnyal - határozatlan ideig érvényes.

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát gyakorló EGT-állampolgár a személyes adatok közlésével köteles bejelenteni a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál

·        a vele együtt tartózkodó családtagjának a halálát;

·        a névváltoztatást;

·        ha a haláleset vagy a névváltoztatást eredményező tény Magyarország területén kívül következett be.

Ha az EGT-állampolgár felhagy tartózkodási jogának gyakorlásával, vagy Magyarország területét végleg elhagyja, ennek tényét, valamint a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országát az eljáró idegenrendészeti hatóságnak bejelentheti, és a tartózkodási jogot igazoló okmányát leadhatja.

Az EGT-állampolgár a személyazonosság, illetve a tartózkodás jogszerűségének ellenőrzésére feljogosított hatóság felhívására a tartózkodási jogot igazoló okmányát köteles bemutatni.

 

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK