Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély és hosszú távú mobilitási engedély

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély és hosszú távú mobilitási engedély

 

 

 1. 1)Melyik harmadik országbeli állampolgár kaphat vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedélyt?

 

Vállalaton belüli áthelyezés céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki

 • ·a tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásakor az Európai Unió tagállamai területén kívül rendelkezik lakóhellyel, és akit a vállalaton belül áthelyeztek, vagy
 • ·az Európai Unió valamely tagállama által vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik (hosszú távú mobilitási engedély)

 

A vállalaton belüli áthelyezés jelentése: az Európai Unió tagállamai területén kívül lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatási vagy képzési célú ideiglenes kiküldetése az Európai Unió tagállamai területén kívül letelepedett olyan vállalkozástól, amelyhez a harmadik országbeli állampolgárt az ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozó, az adott tagállamban letelepedett szervezethez történő áthelyezést megelőzően és annak idejére munkaszerződés köti, illetve adott esetben az egy vagy több második tagállamban letelepedett fogadó szervezetek közötti mobilitása.

 

Nem kaphat vállalaton belül áthelyezés céljából tartózkodási engedélyt

 • ·aki kutatás céljából kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·aki egyrészt az Európai Unió és tagállamai, másrészt harmadik országok közötti megállapodások alapján a szabad mozgás tekintetében az Európai Unió polgáraival egyenértékű jogokat élvez, vagy akit ilyen harmadik országokban letelepedett vállalkozás foglalkoztat,
 • ·a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgár, aki Magyarország területén kiküldetésben tartózkodik,
 • ·az egyéni vállalkozó,
 • ·a munkaerő-közvetítő, a munkaerő-kölcsönző vagy az egyéb olyan vállalkozás megbízása alapján munkát végző harmadik országbeli állampolgár, amelynek tevékenysége abból áll, hogy munkaerőt bocsát rendelkezésre egy másik vállalkozás felügyelete és irányítása alatti munkavégzés céljából,
 • ·aki tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy aki tanulmányai részeként rövid távú, felügyelt szakmai gyakorlaton vesz részt.

 

Harmadik országbeli állampolgárnak minősül:

 • ·az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek közé, tehát aki nem EGT-állampolgár vagy annak családtagja, valamint
 • ·a hontalan személy.

 

 1. 2)Hol nyújtható be a kérelem?

 

 1. I.A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem

 

 1. a)A kérelem benyújtása külföldön

 

Ha Ön vízummentesen nem utazhat be Magyarországra, és nem rendelkezik az Európai Unió másik tagállama által vállalaton belüli áthelyezés céljából kiállított tartózkodási engedéllyel, akkor a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet külföldön kell benyújtania.

 

A kérelmet azon a magyar külképviseleten tudja benyújtani, amely az Ön állampolgársága vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban működik.

Javasoljuk, hogy az illetékes konzulátusnál érdeklődjön arról, hogy van-e egyéb kérelem átvételére felhatalmazott hely, ahol a kérelem szintén benyújtható. Ilyen átvevő hely például a tiszteletbeli konzul, a kereskedelmi képviselet vagy külső szolgáltató.

 

Ha az Ön állampolgársága vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban nem működik magyar konzulátus vagy egyéb kérelem átvevő hely, akkor kivételes esetben a kérelmet benyújthatja abban az országban is, ahol jogszerűen tartózkodik, de kizárólag akkor, ha a kérelmezés indokait okirattal igazolja.

 

Vízumot külön nem kell kérelmeznie, mert a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem magában foglalja a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum iránti kérelmet is.

 

 1. b)A kérelem benyújtása Magyarországon

 

Mely esetben nyújtható be a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem Magyarországon?

 

Amennyiben Ön állampolgárságánál fogva vízummentesen utazhat be  Magyarországra, és nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, akkor jogszerű tartózkodásának ideje alatt a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét Magyarországon is benyújthatja.

 

Amennyiben az Európai Unió másik tagállama által kiállított vállalaton belüli áthelyezés céljából kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkezik, szintén benyújthatja Magyarországon a tartózkodási engedély (hosszú távú mobilitási engedély) kiadása iránti kérelmét.

A kérelmet legkésőbb a hosszú távú mobilitás megkezdése előtt 20 nappal, vagy a másik tagállam által vállalaton belüli áthelyezés céljából kiállított tartózkodási engedély birtokában Magyarországon 90 napot meg nem haladó jogszerű tartózkodásának lejárta előtt 20 nappal kell benyújtani.

 

Milyen módon nyújtható be a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem Magyarországon?

 

A kérelmet Magyarországon az alábbi módokon nyújthatja be:

 • ·elektronikus úton az Enter Hungary felületen, melyet ide kattintva érhet el, vagy
 • ·személyesen, az OIF-nak az Ön szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságán, melyek elérhetőségéről és további információkról ide kattintva olvashat

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha meghatalmazottja jogi képviselő vagy jogi személy, a kérelem kizárólag az Enter Hungary felületen nyújtható be.

 

 1. II.A kérelem benyújtása a foglalkoztató által

 

A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély (illetve hosszú távú mobilitási engedély) kiadása, illetve meghosszabbítása iránti kérelmet a foglalkoztató is előterjesztheti, ha ehhez a munkavállaló írásbeli nyilatkozattal hozzájárul és

 • ·még nem utazott be Magyarország területére, vagy
 • ·vízummentesen utazott be Magyarországra, itt jogszerűen tartózkodik, és nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, vagy
 • ·érvényes vállalaton belüli áthelyezés céljából kiállított tartózkodási engedéllyel (illetve hosszú távú mobilitási engedéllyel) rendelkezik, és azt kívánja meghosszabbítani.

 

A kérelmet a foglalkoztató kizárólag az Enter Hungary felületen nyújthatja be.

Az Enter Hungary felület ide  kattintva érhető el.

 

Azokban az esetekben, amikor a foglalkoztató útján kerül előterjesztésre a tartózkodási engedély iránti kérelem, a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére, ujjnyomat rögzítésére és egyéb eljárási cselekmények lefolytatása céljából a hatóság felhívására az ügyfél a hatóság előtt köteles személyesen megjelenni.

 

 1. III.A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem

 

Az engedély meghosszabbítását kizárólag Magyarországon kérelmezheti, az Enter Hungary felületen, melyet ide  kattintva érhet el.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tartózkodási engedély kizárólag akkor hosszabbítható meg, ha

 • ·rendelkezik érvényes tartózkodási engedéllyel a kérelem benyújtásakor,
 • ·a tartózkodási engedélyével bármely 180 napos időszakban legalább 90 napot Magyarországon tartózkodott.

 

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőző 30 nappal kell benyújtani.

 

 1. 3)A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk

 

Személyes benyújtás esetén a kérelem formanyomtatványt pontosan kitöltve és a kérelmező által aláírva kell benyújtani. A nyomtatvány ide a betétlap ide kattintva érhető el.

Word formátumban: ide illetve ide kattintva.

Az Enter Hungary felületen történő benyújtás esetén az ott található elektronikus űrlapot kell megfelelően kitölteni. Az Enter Hungary felületet ide  kattintva érheti el.

 

A kérelem benyújtásakor a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére és ujjnyomat rögzítésére kerül sor.

 

Az Enter Hungary felületen előterjesztett kérelem akkor minősül az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha a kérelem díját befizette, és a visszaigazolás megküldésétől számított 15. napon belül megtörtént az arcképmása, valamint az ujjnyomata rögzítése és az aláírásminta megadása. Ha a kérelem érkezettnek minősül, az idegenrendészeti hatóság erről tájékoztatást küld.

 

 1. 4)Az eljárás díja

 

Az eljárási díjakról szóló tájékoztatót ide  kattintva tekintheti meg.

 

 1. 5)Milyen kötelező mellékleteket kell benyújtani a kérelemhez?

 

A tartózkodási engedély iránti kérelem engedélyezéséhez teljesítenie kell a beutazási és tartózkodási feltételeket, melyeket az eljárás során a kötelező mellékletekkel tud igazolni.

Kérjük, hogy a mellékleteket maradéktalanul töltse ki, illetve minden iratot ellenőrizzen a benyújtás előtt, ezzel hozzájárulhat kérelmének mielőbbi elbírálásához.

 

A tartózkodási célt igazoló dokumentumok

 

A tartózkodás céljának igazolására az alábbi iratokat kell csatolni:

 • ·a kérelmező és a harmadik országban letelepedett vállalkozás között fennálló munkaszerződés vagy megbízólevél, mely tartalmazza, hogy a vállalaton belüli áthelyezés időpontját közvetlenül három hónapos folyamatos munkaviszony előzte meg ugyanazon a vállalkozáson vagy vállalkozáscsoporton belül,
 • ·a magyarországi fogadó szervezet és a harmadik országban letelepedett vállalkozás ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy vállalkozás csoporthoz való tartozást igazoló irat,
 • ·a vezető állású munkavállaló vagy szakértő esetén a felsőfokú végzettséget, vagy szakképzettséget, illetve gyakornok-munkavállaló esetén a felsőfokú végzettséget igazoló okirat,
 • ·a magyarországi fogadó szervezet által kiállított nyilatkozat, mely szerint a vezető állású munkavállaló vagy szakértő rendelkezik a vállalaton belüli áthelyezéshez szükséges tapasztalattal, és
 • ·a vállalaton belüli áthelyezés során az Európai Unió tagállamaiban eltölteni kívánt időtartamra vonatkozó, a harmadik országban letelepedett vállalkozás által kiállított nyilatkozatot (azon feltétel igazolására, hogy az Európai Unió tagállamai területén történő tartózkodás tekintetében Magyarországon a leghosszabb a vállalaton belüli áthelyezés időtartama)

 

A magyarországi megélhetést igazoló dokumentumok

 

Önnek az alábbi dokumentumok valamelyikével igazolnia kell, hogy elegendő anyagi fedezettel rendelkezik, így a jogszerűen megszerzett jövedelemből, megtakarításból fedezni tudja a megélhetés, lakhatás, kiutazás és az egészségügyi ellátás költségeit:

 • ·munkaszerződéssel vagy megbízólevéllel,
 • ·a kérelmező nevére szóló hitelintézeti igazolással (pl. bankszámlaforgalom kimutatás, lekötött megtakarítás, értékpapír, számlaegyenleg),
 • ·rendszeres jövedelemről szóló munkáltatói vagy adóhatósági igazolással.

 

A magyarországi szálláshelyet igazoló dokumentumok

 

Önnek valós magyarországi lakcímadatot kell bejelenteni szálláshelyként a kérelem nyomtatványon. A bejelentéshez külön irat csatolására nincs szükség.

 

Az egészségbiztosítást igazoló dokumentumok

 

Önnek okirattal igazolnia kell, hogy az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy az egészségügyi ellátás költségeit biztosítani képes.

Ennek lehetséges módjai:

 • ·társadalombiztosítás alapján biztosítottnak minősül,
 • ·nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásait igénybe veheti,
 • ·a megélhetését igazoló okiratok alapján egészségügyi ellátása költségeit biztosítani képes.

 

A kiutazás feltételeit igazoló dokumentumok

 

A kiutazás feltételei igazolhatók:

 • ·érvényes útlevéllel,
 • ·Ön rendelkezik érvényes menetjeggyel vagy annak összegével.

 

Egyéb szükséges dokumentumok

 

 • ·Csatolni kell egy darab igazolványképet.

 

Hosszabbítás esetén nem kell ismételten csatolnia a változatlan feltételekre vonatkozó okiratokat.

 

 1. 6)Eljárással kapcsolatos egyéb információk

 

A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az eljáró hatóság összevont kérelmezési eljárás keretében bírálja el.

Az összevont kérelmezési eljárásról szóló részletes tájékoztatót ide kattintva olvashatja.

 

 1. 7)Az ügyintézés ideje

 

Az ügyintézési idő: 21 nap.

 

A kötelező mellékleteken kívül az OIF a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat.

 

A hiánypótlási határidő és a különféle eljárási cselekmények lefolytatása az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 

Az eljáró hatóság az érdemi döntést a kérelem benyújtásától számított 70 napon belül hozza meg.

 

 1. 8)A tartózkodási engedély okmány átvétele

 

Ha a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet külképviseleten terjesztette elő, és a regionális igazgatóság a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemnek helyt ad, egyidejűleg a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását is engedélyezi, és erről értesíti a magyar konzulátust.

A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot a konzuli tisztviselő adja ki.

Felhívjuk a figyelmet, hogy tartózkodási engedély átvételére jogosító D vízum egyszeri beutazásra és 30 nap tartózkodásra jogosítja a kérelmezőt és 3 hónapig érvényes.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy amennyiben a tartózkodási engedély kiadásának engedélyezését követő 3 hónapon belül nem utazik be Magyarországra és az engedélyezett tartózkodását nem kezdi meg, az engedélyezett tartózkodási engedély érvénytelen, és a beutazásra és tartózkodásra való jogosultsága megszűnik.

 

A tartózkodási engedély okmány postai úton kerül kézbesítésre a kérelem formanyomtatványon megjelölt címre.

Ha a kérelmet a foglalkoztató nyújtotta be, az okmány a foglalkoztató részére kerül kézbesítésre, az általa megadott hivatalos kapcsolattartási címére, ennek hiányában a székhelyére.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az okmányt kizárólag akkor veheti át személyesen az OIF regionális igazgatóságán, ha igazolja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az okmányt a kézbesítésre megjelölt címen átvegye.

 

 1. 9)Meddig érvényes az engedély?

 

Az okmány érvényességi ideje vezető állású munkavállaló vagy szakértő esetében legfeljebb 3 év, amely meghosszabbítható, azonban az okmány érvényességi ideje meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg az első kiadástól számított 3 évet.

 

Az okmány érvényességi ideje gyakornok esetében legfeljebb 1 év, amely meghosszabbítható, azonban az okmány érvényességi ideje meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg az első kiadástól számított 1 évet.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tartózkodási engedély érvényességi idejét úgy kell megállapítani, hogy a harmadik országbeli állampolgár úti okmánya az engedélyezett tartózkodás lejártakor még legalább 3 hónapig érvényes legyen.

 

 1. 10)Egyéb tudnivalók

 

 • ·Jogorvoslat

 

Az elutasító döntéssel szemben fellebbezésnek van helye, mely a közléstől számított 8 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, vagy a kérelmezés helye szerinti külképviseleten.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben:

-  a fellebbezés elkésett,

-  a fellebbezés nem a jogosulttól származik,

-  az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt,

-  a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be.

 

A bejelentési kötelezettségekről itt  tájékozódhat.

 

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK