Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

A munkáltató és a fogadó szervezet kötelezettségei

TÁJÉKOZTATÓ

 

A munkáltató és a fogadó szervezet kötelezettségei

 

 

 1. 1)A foglalkoztatott tartózkodási engedélyével kapcsolatos kötelezettség

 

A munkáltató vagy a fogadó szervezet legkésőbb a harmadik országbeli állampolgár munkába lépésének napján köteles meggyőződni arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár érvényes, az adott munkáltatónál vagy a fogadó szervezetnél munkavégzésre jogosító tartózkodási engedéllyel rendelkezik-e.

A munkáltató vagy a fogadó szervezet a harmadik országbeli állampolgár által bemutatott tartózkodási engedély másolatát a foglalkoztatás időtartama alatt köteles megőrizni.

 

A fentieket az idegenrendészeti hatóság hatósági ellenőrzése során kérheti bemutatni!

 

 1. 2)Bejelentési kötelezettségek

 

A foglalkoztatás megkezdésének bejelentése

 

A foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának megkezdését az alábbi határidők mellett köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak:

 • ·ha a munkáltató vagy a fogadó szervezet kérelmezte a munkavégzésre jogosító tartózkodási engedélyt, a harmadik országbeli állampolgár részére kiállított munkavégzésre jogosító tartózkodási engedély átvételét követő 5 napon belül;
 • ·ha a munkáltató vagy a fogadó szervezet kérelmezte a munkavégzésre jogosító tartózkodási engedélyt, azonban a harmadik országbeli állampolgár az átvétel időpontját követően – az előzetes megállapodásban kikötött várható munkakezdési időponthoz képest észszerű időn belül – utazik be Magyarországra, a beutazás napját követő 5 napon belül;
 • ·az előző két esetbe nem tartozó esetben a harmadik országbeli állampolgár részére kiállított munkavégzésre jogosító tartózkodási engedély átvételét követő 5 napon belül;
 • ·a tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok esetén a munkavégzés megkezdését követő 5 napon belül.

 

A foglalkoztatás meg nem kezdésének bejelentése

 

A munkáltató vagy a fogadó szervezet az alábbi határidők mellett köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak, ha a harmadik országbeli állampolgár az engedélyezett munkáját nem kezdi meg:

 • ·amennyiben a munkáltató vagy a fogadó szervezet kérelmezte a munkavégzésre jogosító tartózkodási engedélyt, és a munkáltató vagy a fogadó szervezet tudomást szerez arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár nem kezdi meg a munkavégzést a munkáltatónál vagy fogadó szervezetnél, haladéktalanul, de legkésőbb az erről való tudomásszerzést követő 5 napon belül;
 • ·amennyiben nem a munkáltató vagy a fogadó szervezet kérelmezte a munkavégzésre jogosító tartózkodási engedélyt, azonban tudomást szerez arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár a munkaviszony létesítése céljából kötött előzetes megállapodásban kikötött várható munkakezdési időponthoz képest észszerű időn belül nem kezdi meg a munkáját a munkáltatónál vagy fogadó szervezetnél, haladéktalanul, de legkésőbb a munkaszerződésben előzetesen meghatározott, tervezett munkakezdési időpontot követő 5 napon belül.

 

A foglalkoztatás megszűnésének bejelentése

 

A munkáltató vagy a fogadó szervezet a bejelentés alapjául szolgáló tény vagy körülmény beálltától számított 5 napon belül köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak, hogy a munkavégzés a munkavégzésre jogosító tartózkodási engedély érvényességi idején belül megszűnik.

 

A foglalkoztatás megkezdését, meg nem kezdését, megszűnését a munkáltató vagy a fogadó szervezet a következő adatok közlésével köteles teljesíteni:

 • ·munkáltató vagy fogadó szervezet adatai (név, cím, székhely, telephely, gazdálkodási forma, cégjegyzékszám),
 • ·harmadik országbeli állampolgár munkavállaló vagy vállalaton belül áthelyezett természetes személyazonosító adatai,
 • ·harmadik országbeli állampolgár munkavállaló vagy vállalaton belül áthelyezett tartózkodásra jogosító engedélyének száma,
 • ·munkakör,
 • ·a tényleges munkavégzés vagy vállalaton belül áthelyezés megkezdésének vagy meg nem kezdésének, vagy a munkavállalási engedély, vagy az összevont engedély érvényességi idején belül történő megszűnésének időpontja.

 

 

A munkáltató a fenti felsorolt bejelentéseket elektronikus azonosítását követően az Enter Hungary felületen  keresztül, elektronikus úton teljesíti.

 

A foglalkoztatás megkezdésére, meg nem kezdésére, megszűnésére vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye

 

A foglalkoztatás megkezdésére, meg nem kezdésére, megszűnésére vonatkozó bejelentési kötelezettséget elmulasztó, valamint a tartózkodási engedéllyel kapcsolatos meggyőződési kötelezettségét elmulasztó munkáltatót vagy fogadó szervezetet az idegenrendészeti hatóság a foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok számával arányos mértékű közrendvédelmi bírsággal sújtja, melynek összege

foglalkoztatottanként 1.000.000 forintig terjedhet.

 

A közrendvédelmi bírság megfizetésének kötelezettsége alól a munkáltató vagy a fogadó szervezet akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a – fentebb részletezett – ellenőrzési és bejelentési kötelezettségének eleget tett.

 

Nem mentesül a munkáltató, illetve a fogadó szervezet a közrendvédelmi bírság megfizetésének kötelezettsége alól akkor, ha tudott, vagy kellő gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy az érvényes tartózkodási engedélyként vagy más, tartózkodásra jogosító engedélyként bemutatott okmány hamis volt.

 

A fővállalkozó és valamennyi közbenső alvállalkozó az alvállalkozó munkáltatóval vagy a fogadó szervezettel egyetemlegesen felel a közrendvédelmi bírság megfizetéséért akkor, ha tudott, vagy kellő gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy az alvállalkozó munkáltató harmadik országbeli állampolgárt tartózkodásra jogosító engedély nélkül foglalkoztat.

 

A 90 napot meg nem haladó vállalaton belüli áthelyezés bejelentése

 

A fogadó szervezet legkésőbb a munkába állást követő 5 napon belül köteles bejelenteni, ha az Európai Unió tagállama által, vállalaton belüli áthelyezés céljából kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár vállalaton belüli áthelyezés céljából, kilencven napot meg nem haladó, tervezett időtartamig Magyarországon a fogadó szervezetnél végez munkát.

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell

 • ·a harmadik országbeli állampolgár természetes személyazonosító adatait,
 • ·a vállalaton belüli áthelyezés tervezett időtartamát és
 • ·a fogadó szervezet vállalkozáscsoporthoz való tartozását.

 

A munkáltató a fenti bejelentést elektronikus azonosítását követően az Enter Hungary felületen  keresztül, elektronikus úton teljesíti.

 

Foglalkoztatási feltételekben történő változás bejelentése vendégmunkás-tartózkodási engedély esetén

 

A vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldit foglalkoztató munkáltató, ha az általa foglalkoztatott vendégmunkás foglalkoztatási feltételeiben változás áll be, köteles azt a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül az OIF részére az Enter Hungary felületen  keresztül, az alábbi adatok közlésével bejelenteni:

 • ·a foglalkoztató adatai (név, cím, székhely, telephely, gazdálkodási forma, cégjegyzékszám),
 • ·a vendégmunkás természetes személyazonosító adatai,
 • ·a vendégmunkás tartózkodásra jogosító engedélyének száma,
 • ·az engedélyezett és a megváltozott foglalkozás megnevezése és FEOR száma,
 • ·az engedélyezett és a megváltozott magyarországi munkavégzési hely címe.

 

 1. 3)A vendégmunkást foglalkoztató munkáltató speciális kötelezettségei

 

A foglalkoztató köteles gondoskodni arról, hogy a

 • ·a beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú,
 • ·foglalkoztatás céljából kiállított, vagy
 • ·a vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel

rendelkező vendégmunkás a munkaviszonya megszűnése vagy megszüntetése esetén Magyarország területét a munkaviszony megszűnését követő legkésőbb 6. napon elhagyja.

 

Amennyiben a foglalkoztató a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az idegenrendészeti hatóság 5.000.000 forint összegű bírsággal sújtja.

 

A foglalkoztató mentesül a bírság megfizetése alól, ha bizonyítja, hogy a fenti kötelezettsége teljesítése során úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható.

 

A foglalkoztató különösen akkor felel meg az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményének, ha az idegenrendészeti hatóság irányába történő bejelentési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, továbbá bizonyítani tudja, hogy

 • ·a vendégmunkás részére az általa értett nyelven tájékoztatást adott a munkaviszony megszűnésének idegenrendészeti jellegű jogkövetkezményeiről, valamint az országelhagyásra vonatkozó kötelezettségről és az ahhoz kapcsolódó szankciókról,
 • ·a foglalkoztató a származási országba, vagy a távozás célországaként a kérelemben megjelölt nyilatkozatban szereplő országba a vendégmunkás nevére szóló repülőjeggyel rendelkezett, vagy részére a vendégmunkás ilyen repülőjegyet bemutatott és ezt dokumentáltan bizonyítani tudja, és
 • ·a vendégmunkás kiutazására azért nem került sor, mert

-   a vendégmunkás a kiutazás napja előtt a bejelentett szálláshelyéről ismeretlen helyre távozott, és vele kapcsolatot teremteni nem tudott, vagy

-   a vendégmunkás más foglalkoztatóval létesített munkaviszonyt, és a foglalkoztató a foglalkoztató-váltás tényéről megbizonyosodott és azt okirattal bizonyítani tudja.

 

Az idegenrendészeti hatóság és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által előlegezett kiutasítási, kiutaztatási, valamint az idegenrendészeti őrizetben tartással keletkezett költséget köteles a foglalkoztató megtéríteni, ha

 • ·a kiutasított vendégmunkás nem rendelkezik a költségek fedezetével és
 • ·a kiutasítást azért rendelték el, mert a vendégmunkás

-   a tartózkodási feltételeket nem teljesíti,

-   engedély nélkül végzett munkát, vagy

-   beutazása és tartózkodása a közegészséget sérti vagy veszélyezteti.

 

Ha a munkáltató vagy a fogadó szervezet a vendégmunkás munkaviszonya megszűnése vagy megszüntetése esetén a vendégmunkás ország-elhagyási kötelezettségével kapcsolatos, illetve a vendégmunkás foglalkoztatása meg nem kezdésére, foglalkoztatása megszűnésére vonatkozó bejelentési kötelezettségének az egy naptári éven belül általa Magyarországra hozott vendégmunkások létszámának 30%-a esetében nem tesz eleget, a munkáltató vagy a fogadó szervezet a bírság kiszabásának időpontjától számított 2 évig a meglévő vendégmunkás állományán túl további vendégmunkást nem alkalmazhat.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK