Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedély

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedély

 

1)Melyik harmadik országbeli állampolgár kaphat vendég-önfoglalkoztatás céljából tartózkodási engedélyt?

 

Vendég-önfoglalkoztatás céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat.

 

a)aki önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet (pl.

 egyéni vállalkozóként) kíván folytatni, vagy

b)aki gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy (a továbbiakban együtt: gazdasági társaság) vezető tisztségviselőjeként kíván tevékenységet végezni.

Ha a b) pontban foglalt tevékenységi körön túlmenő tényleges munkát kíván végezni a cégben, akkor foglalkoztatási célú tartózkodási engedély (további információért kattintson ide), vagy magas képzettségű munkavállalóként Magyar Kártya (további információért kattintson ide) kiadása iránti kérelmet kell előterjeszteni.

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy amennyiben már rendelkezik vendég-önfoglalkoztatás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel, akkor nincs lehetősége Magyarországon foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt, illetve Magyar Kártyát kérelmezni!

Harmadik országbeli állampolgárnak minősül:

 • ·az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek közé, tehát aki nem EGT-állampolgár vagy annak családtagja, valamint
 • ·a hontalan személy.

 

2)Hol nyújtható be a kérelem?

 

I.A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem

 

a)A kérelem benyújtása külföldön

 

Ha Ön vízummentesen nem utazhat be Magyarországra, akkor a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet külföldön kell benyújtania.

 

Akkor is csak külföldön nyújthatja be a kérelmet, ha Ön vízummentesen utazhat be Magyarországra, azonban korábban már rendelkezett vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedéllyel, amely már nem érvényes, tehát annak kiadását nem első alkalommal kéri.

 

A kérelmet azon a magyar külképviseleten tudja benyújtani, amely az Ön állampolgársága vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban működik.

Javasoljuk, hogy az illetékes konzulátusnál érdeklődjön arról, hogy van-e egyéb kérelem átvételére felhatalmazott hely, ahol a kérelem szintén benyújtható. Ilyen átvevő hely például a tiszteletbeli konzul, a kereskedelmi képviselet vagy külső szolgáltató.

 

Ha az Ön állampolgársága vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban nem működik magyar konzulátus vagy egyéb kérelem átvevő hely, akkor kivételes esetben a kérelmet benyújthatja abban az országban is, ahol jogszerűen tartózkodik, de kizárólag akkor, ha a kérelmezés indokait okirattal igazolja.

 

Vízumot külön nem kell kérelmeznie, mert a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem magában foglalja a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum iránti kérelmet is.

 

b)A kérelem benyújtása Magyarországon

 

Mely esetben nyújtható be a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem Magyarországon?

 

Amennyiben Ön állampolgárságánál fogva vízummentesen utazhat be  Magyarországra, és nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, akkor jogszerű tartózkodásának ideje alatt a vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedély első alkalommal történő kiadása iránti kérelmét Magyarországon is benyújthatja.

 

Az alábbi esetekben is benyújthatja a kérelmet Magyarországon:

 • ·ha Ön olyan érvényes, meghosszabbított vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, mellyel a törvény által maximálisan engedett 3 év tartózkodási idő lejárna.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben a kérelmet a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőzően legfeljebb 40 nappal nyújthatja be.

 • ·ha Ön érvényes álláskeresés vagy vállalkozásindítás célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

Milyen módon nyújtható be a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem Magyarországon?

 

A kérelmet Magyarországon az alábbi módokon nyújthatja be:

 • ·elektronikus úton az Enter Hungary felületen, melyet ide kattintva érhet el, vagy
 • ·személyesen, az OIF-nak az Ön szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságán, melyek elérhetőségéről és további információkról ide kattintva olvashat.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha meghatalmazottja jogi képviselő vagy jogi személy, a kérelem kizárólag az Enter Hungary felületen nyújtható be.

 

II.A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem

 

A vendég-önfoglalkoztatás céljából kiadott tartózkodási engedély meghosszabbítását kizárólag Magyarországon kérelmezheti, az Enter Hungary felületen, melyet ide kattintva érhet el.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tartózkodási engedély meghosszabbítása csak az engedély első kiadásától számított 3 évet meg nem haladó időtartamra lehetséges. Ha ezen túl is szeretne vendég-önfoglalkoztatóként Magyarországon tartózkodni, akkor a tartózkodási engedély érvényességi idejének letelte előtt legfeljebb 40 nappal tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet nyújthat be Magyarországon.

 

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a tartózkodási engedély kizárólag akkor hosszabbítható meg, ha

 • ·rendelkezik érvényes vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedéllyel a kérelem benyújtásakor,
 • ·a tartózkodási engedélyével bármely 180 napos időszakban legalább 90 napot Magyarországon tartózkodott,
 • ·a tartózkodási engedély kiállítását követően az idegenrendészeti hatóság által meghatározott rendszeres jelentkezési kötelezettségének eleget tett.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőző 30 nappal kell benyújtani.

 

3)A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk

 

Személyes benyújtás esetén a kérelem formanyomtatványt pontosan kitöltve és a kérelmező által aláírva kell benyújtani. A nyomtatvány ide a betétlap ide kattintva érhető el. Word formátom itt és itt található.

Az Enter Hungary felületen történő benyújtás esetén az ott található elektronikus űrlapot kell megfelelően kitölteni. Az Enter Hungary felületet ide  kattintva érheti el.

 

A kérelem benyújtásakor a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére és ujjnyomat rögzítésére kerül sor.

 

Az Enter Hungary felületen előterjesztett kérelem akkor minősül az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha a kérelem díját befizette, és a visszaigazolás megküldésétől számított 15. napon belül megtörtént az arcképmása, valamint az ujjnyomata rögzítése és az aláírásminta megadása. Ha a kérelem érkezettnek minősül, az idegenrendészeti hatóság erről tájékoztatást küld.

 

4)Az eljárás díja

 

Az eljárási díjakról szóló tájékoztatót ide  kattintva tekintheti meg.

 

5)Milyen kötelező mellékleteket kell benyújtani a kérelemhez?

 

A tartózkodási engedély iránti kérelem engedélyezéséhez teljesítenie kell a beutazási és tartózkodási feltételeket, melyeket az eljárás során a kötelező mellékletekkel tud igazolni.

Kérjük, hogy a mellékleteket maradéktalanul töltse ki, illetve minden iratot ellenőrizzen a benyújtás előtt, ezzel hozzájárulhat kérelmének mielőbbi elbírálásához.

 

A tartózkodási célt igazoló dokumentumok

 

A tartózkodás célja az alábbi iratok valamelyikével igazolható:

 • ·egyéni vállalkozói nyilvántartási számmal,
 • ·mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal,
 • ·a gazdasági tevékenységre vonatkozó részletes nyilatkozattal,
 • ·magánszemélyként kötött megbízási, vállalkozási vagy felhasználási szerződéssel,
 • ·más hitelt érdemlő módon.

Nyilvántartásba vett egyéni vállalkozóként végzett tevékenység esetén a tartózkodási cél az alábbi hitelt érdemlő irattal igazolható:

 • ·adóhatósági igazolással, mely alapján az egyéni vállalkozásból származó éves jövedelme meghaladja a mindenkori minimálbér huszonnégyszeresét és
 • ·járulékfizetésről kiállított igazolással, mely szerint nem áll fenn adó- és járuléktartozása.

Ha gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként végzi a tevékenységet, az alábbiak egyikét kell igazolnia:

 • ·a gazdasági társaság legalább hat hónapja folyamatosan, megszakítás nélkül jogszerűen legalább öt magyar állampolgárt vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt ténylegesen foglalkoztat teljes munkaidőben, vagy
 • ·a magyarországi tartózkodása a gazdasági társaság működése szempontjából elengedhetetlen, és a kérelemhez csatolt, a gazdasági tevékenységre vonatkozó részletes nyilatkozata alapján valószínűsíthető, hogy a gazdasági társaság megélhetését is biztosító bevételt fog elérni.

A gazdasági tevékenységre vonatkozó részletes nyilatkozatban foglaltakat hitelt érdemlően kell igazolni, melyet különösen vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, megállapodás, értékesítésre, beszerzésre vonatkozó szerződés csatolásával tud megtenni.

 

Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként végzett tevékenység esetén a tartózkodási cél az alábbi hitelt érdemlő irattal igazolható:

 • ·adóhatósági igazolással, mely szerint a gazdasági társaság adó- és járuléktartozással nem rendelkezik, végrehajtási- felszámolási eljárással nem érintett, és
 • ·valamennyi munkavállaló tekintetében a gazdasági társaság az idegenrendészeti hatóság irányába bejelentési, illetve adó- és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

 

A magyarországi megélhetést igazoló dokumentumok

 

Önnek az alábbi dokumentumok valamelyikével igazolnia kell, hogy elegendő anyagi fedezettel rendelkezik, így a jogszerűen megszerzett jövedelemből, megtakarításból fedezni tudja a megélhetés, lakhatás, kiutazás és az egészségügyi ellátás költségeit:

 • ·a kérelmező nevére szóló hitelintézeti igazolással (pl. bankszámlaforgalom kimutatás, lekötött megtakarítás, értékpapír, számlaegyenleg),
 • ·rendszeres jövedelemről szóló adóhatósági igazolással,
 • ·más hitelt érdemlő módon (pl. taggyűlési jegyzőkönyv a jövedelemről, gazdasági tevékenységre vonatkozó részletes nyilatkozat)

 

A magyarországi szálláshelyet igazoló dokumentumok

 

Önnek az alábbi iratok valamelyikével igazolnia kell, hogy lakhatásra alkalmas ingatlan tulajdonosa, vagy ilyen ingatlan használatára jogosult:

 • ·lakásbérleti szerződés,
 • ·szívességi lakáshasználatról szóló okirat,
 • ·az ingatlan tulajdonjogát igazoló okirat,
 • ·lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okirat.

 

Az egészségbiztosítást igazoló dokumentumok

 

Önnek okirattal igazolnia kell, hogy az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy az egészségügyi ellátás költségeit biztosítani képes.

Ennek lehetséges módjai:

 • ·társadalombiztosítás alapján biztosítottnak minősül,
 • ·nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásait igénybe veheti,
 • ·a megélhetését igazoló okiratok alapján egészségügyi ellátása költségeit biztosítani képes.

 

A kiutazás feltételeit igazoló dokumentumok

 

A kiutazás feltételei igazolhatók:

 • ·érvényes útlevéllel,
 • ·Ön rendelkezik érvényes menetjeggyel vagy annak összegével.

 

Egyéb szükséges dokumentumok

 

 • ·Csatolni kell egy darab igazolványképet.

 

Hosszabbítás esetén nem kell ismételten csatolnia a változatlan feltételekre vonatkozó okiratokat.

 

6)Az ügyintézés ideje

 

Az ügyintézési idő: 21 nap.

 

A kötelező mellékleteken kívül az OIF a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat.

 

A hiánypótlási határidő és a különféle eljárási cselekmények lefolytatása az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 

7)A tartózkodási engedély okmány átvétele

 

Ha a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet külképviseleten terjesztette elő, és a regionális igazgatóság a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemnek helyt ad, egyidejűleg a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását is engedélyezi, és erről értesíti a magyar konzulátust.

A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot a konzuli tisztviselő adja ki.

Felhívjuk a figyelmet, hogy tartózkodási engedély átvételére jogosító D vízum egyszeri beutazásra és 30 nap tartózkodásra jogosítja a kérelmezőt és 3 hónapig érvényes.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy amennyiben a tartózkodási engedély kiadásának engedélyezését követő 3 hónapon belül nem utazik be Magyarországra és az engedélyezett tartózkodását nem kezdi meg, az engedélyezett tartózkodási engedély érvénytelen, és a beutazásra és tartózkodásra való jogosultsága megszűnik.

 

A tartózkodási engedély okmány postai úton kerül kézbesítésre a kérelem formanyomtatványon megjelölt címre.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az okmányt kizárólag akkor veheti át személyesen az OIF regionális igazgatóságán, ha igazolja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az okmányt a kézbesítésre megjelölt címen átvegye.

 

8)Meddig érvényes az engedély?

 

Az okmány érvényességi ideje legfeljebb 1 év, amely ugyanezen célból legfeljebb 2 évvel hosszabbítható meg, de az első kiadástól számított 3 évet az érvényesség ideje nem haladhatja meg.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tartózkodási engedély érvényességi idejét úgy kell megállapítani, hogy a harmadik országbeli állampolgár úti okmánya az engedélyezett tartózkodás lejártakor még legalább 3 hónapig érvényes legyen.

 

9)Egyéb tudnivalók

 

 • ·Rendszeres jelentkezési kötelezettség

 

A vendég-önfoglalkoztatás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldinek az OIF által meghatározott rendszeres jelentkezési kötelezettségnek kell leget tennie. Ennek az Enter Hungary rendszeren keresztül, az erre a célra rendszeresített nyilatkozat  kitöltésével és megküldésével, illetve az erre szolgáló applikáció segítségével tehet eleget. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a bejelentési kötelezettség teljesítése során valótlan tényt, körülményt közöl, úgy azt az OIF a tartózkodási engedély visszavonására irányuló, illetve a tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló eljárás során értékeli.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amíg az Enter Hungary rendszeren keresztül nincs lehetőség a jelentkezési kötelezettségnek eleget tenni, azt e-papír szolgáltatás útján is teljesítheti.

 • ·Tartózkodási engedély kérelmezése belföldön más célból

 

A tartózkodási engedély érvényessége alatt és annak lejártát követően más jogcímen tartózkodási engedély kiadása Magyarországon nem kérelmezhető.

 

 • ·Családegyesítés

 

A vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedély kiadásától számított 1 évig – a 3 éven túl ismételten kiadott tartózkodási engedély kivételével – a vendég-önfoglalkoztató tartózkodási engedéllyel rendelkező, vagy azt kérelmező harmadik országbeli állampolgár családtagja családi együttélés céljából tartózkodási engedélyt nem kaphat.

Kivétel ez alól, ha a vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén, a tartózkodási engedély hatálya alatt harmadik országbeli állampolgár gyermeke születik, ugyanis ez esetben a gyermek születésének bejelentését követően a gyermek családi együttélés céljából kiadott tartózkodási engedélyt kap.

 

 • ·Huzamos tartózkodási jogosultság

 

A vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár nemzeti tartózkodási kártyát nem kaphat.

 

 • ·Jogorvoslat

 

Az elutasító döntéssel szemben fellebbezésnek van helye, mely a közléstől számított 8 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, vagy a kérelmezés helye szerinti külképviseleten.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben:

-   a fellebbezés elkésett,

-   a fellebbezés nem a jogosulttól származik,

-   az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt,

-   a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be.

 

A bejelentési kötelezettségekről itt tájékozódhat.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK