Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Vendégbefektetői tartózkodási engedély

TÁJÉKOZTATÓ

 

Vendégbefektetői tartózkodási engedély

 

 

1)Melyik harmadik országbeli állampolgár kaphat vendégbefektetői tartózkodási engedélyt?

 

Vendégbefektetői tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek beutazásához és tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik.

 

Nemzetgazdasági érdeknek kell tekinteni az alábbi befektetések megvalósítását:

 

a)a Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartásba vett ingatlanalap által kibocsátott, legalább 250 000 euró összegű befektetési jegy megszerzése,

 

b)legalább 500 000 euró összegnek megfelelő értékű, természetben Magyarország földrajzi területén található, az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi szám szerint nyilvántartott per-, teher- és igénymentes lakóingatlanban tulajdoni illetőség megszerzése (hatályos: 2025.01.01-től!), vagy

 

c)legalább 1 000 000 euró értékben, oktatási, tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenység támogatása céljából pénzbeli adomány nyújtása valamely közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény részére.

 

Harmadik országbeli állampolgárnak minősül:

 • ·az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek közé, tehát aki nem EGT-állampolgár vagy annak családtagja, valamint
 • ·a hontalan személy.

 

2)Hol nyújtható be a kérelem?

 

I.A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem

 

A tartózkodási engedély kiadását kizárólag belföldön kérelmezheti.

 

A kérelem benyújtásának feltétele, hogy vendégbefektetői vízum birtokában, vagy – ha Ön állampolgárságánál fogva vízummentesen utazhat be  Magyarországra – vízummentesen jogszerűen tartózkodjon Magyarországon.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben tartózkodási engedéllyel rendelkezik Magyarországon, és állampolgárságánál fogva nem utazhatna be vízummentesen Magyarországra, akkor nincs lehetősége vendégbefektetői tartózkodási engedélyt kérelmezni. Ebben az esetben először vendégbefektetői vízumot kell igényelnie külföldön, mellyel kapcsolatban itt  tájékozódhat.

 

A kérelmet a vendégbefektetői vízummal történő beutazását, vagy vízummentesség esetén a Magyarország területére történő első jogszerű belépését követő 93 napon belül kell kérelmezni.

Amennyiben Ön tartózkodási engedéllyel rendelkezik Magyarországon, és állampolgárságánál fogva vízummentesen utazhatna be Magyarországra, a kérelmet a jogszerű tartózkodás ideje alatt bármikor benyújthatja.

 

 

A kérelmet az alábbi módokon nyújthatja be:

 • ·elektronikus úton az Enter Hungary felületen, melyet ide kattintva érhet el, vagy
 • ·személyesen, az OIF-nak az Ön szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságán, melyek elérhetőségéről és további információkról ide kattintva olvashat.

 

Figyelem! Amennyiben az Ön szálláshelye Budapesten vagy Pest vármegyében található, javasoljuk, hogy a Központi Regionális Igazgatóságon terjessze elő a kérelmét, kizárólag előzetes időpontfoglalást követően, melyet ide  kattintva érhet el. Vidéki szálláshellyel rendelkező kérelmezők esetében is javasoljuk az előzetes időpontfoglalást.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha meghatalmazottja jogi képviselő vagy jogi személy, a kérelem kizárólag az Enter Hungary felületen nyújtható be.

 

Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a Magyarország területére történő belépést követő 3 hónapon belül igazolnia kell az Enter Hungary felületen, hogy a vállalt befektetést teljesítette, mely bejelentésnek a tartózkodási engedély iránti kérelem előterjesztését megelőzően meg kell történnie. A befektetés teljesítésének igazolását az OIF vizsgálja.

 

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus kérelembenyújtás esetén is szükséges a személyes megjelenés a kérelem véglegesítése és az arcképmás, illetve ujjnyomat levétele érdekében!

 

II.A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem

 

A vendégbefektetői tartózkodási engedély meghosszabbítását kizárólag Magyarországon kérelmezheti, az Enter Hungary felületen, melyet ide  kattintva érhet el.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tartózkodási engedély kizárólag akkor hosszabbítható meg, ha rendelkezik érvényes tartózkodási engedéllyel a kérelem benyújtásakor.

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőző 30 nappal kell benyújtani.

 

3)A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk

 

Személyes benyújtás esetén a kérelem formanyomtatványt pontosan kitöltve és a kérelmező által aláírva kell benyújtani. A nyomtatvány ide a betétlap ide  kattintva érhető el. Word formátum itt és itt található.

Az Enter Hungary felületen történő benyújtás esetén az ott található elektronikus űrlapot kell megfelelően kitölteni. Az Enter Hungary felületet ide  kattintva érheti el.

 

A kérelem benyújtásakor a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére és ujjnyomat rögzítésére kerül sor.

 

Az Enter Hungary felületen előterjesztett kérelem akkor minősül az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha a kérelem díját befizette, és a visszaigazolás megküldésétől számított 15. napon belül megtörtént az arcképmása, valamint az ujjnyomata rögzítése és az aláírásminta megadása. Ha a kérelem érkezettnek minősül, az idegenrendészeti hatóság erről tájékoztatást küld.

 

4)Az eljárás díja

 

Az eljárási díjakról szóló tájékoztatót ide  kattintva tekintheti meg.

 

5)Milyen kötelező mellékleteket kell benyújtani a kérelemhez?

 

A tartózkodási engedély iránti kérelem engedélyezéséhez teljesítenie kell a beutazási és tartózkodási feltételeket, melyeket az eljárás során a kötelező mellékletekkel tud igazolni.

Kérjük, hogy a mellékleteket maradéktalanul töltse ki, illetve minden iratot ellenőrizzen a benyújtás előtt, ezzel hozzájárulhat kérelmének mielőbbi elbírálásához.

 

A tartózkodási célt igazoló dokumentumok

 

Az alábbi befektetések egyikéről szóló igazolást mellékelni szükséges:

 

a)a Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartásba vett ingatlanalap-kezelő vagy a befektetési jegy forgalmazójának igazolása a 250 000 euró összegű, az Ön nevére kiállított befektetési jegy megvásárlásáról;

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az esetben legalább 5 évig olyan ingatlanalap által kibocsátott befektetési jeggyel kell rendelkeznie, amelynek nettó eszközértéke legalább 40%-át Magyarországon megvalósuló, lakás funkciójú ingatlanba történő befektetések teszik ki, és az ingatlan-alapkezelője a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény szerinti minősített piaci szereplők jegyzéken szerepel.

Kizárólag olyan ingatlan-alapkezelő járhat el, amely a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) szerinti alternatív befektetési alapkezelőnek minősül (ABAK), és amely olyan alternatív befektetési alapot (a továbbiakban: ABA) jogosult kezelni, amelyben a kezelt eszközök értéke

a) meghaladja összesen a 100 millió euró küszöbértéket (beleértve a tőkeáttétel útján létrejött eszközöket is), vagy

b) meghaladja összesen az 500 millió euró küszöbértéket, amennyiben az ABA portfóliói olyan ABA-kból állnak, amelyek nem tőkeáttétellel finanszírozottak, és amelyek esetében az egyes ABA-kba történő eredeti befektetés időpontját követő öt éven belül nem gyakorolhatók visszaváltási jogok.

A fentieken túl olyan alapkezelő is eljárhat, amely a Kbftv. szerinti befektetési alapkezelőnek minősülve olyan ingatlanalapot is kezel, amelyben a kezelt eszközök értéke összesen meghaladja a 600 millió euró küszöbértéket.

Felhívjuk figyelmét, hogy az idegenrendészeti hatóság számára szükséges bemutatnia az értékpapírszámla-vezető által kiállított azon dokumentumot, mely hitelt érdemlően igazolja, hogy

a) a vendégbefektető megbízása alapján legalább 5 évre zárolt értékpapír-alszámlán elhelyezte a  Tv. 22.  § (9) bekezdése szerinti befektetési jegyeket és

b) az értékpapírszámla-vezetőjét felmentette a zárolás céljával kapcsolatos eljárás tekintetében az értékpapír-titoktartási kötelezettség alól.

 

b)legalább 500 000 euró összegnek megfelelő értékű, természetben Magyarország földrajzi területén található, az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi szám szerint nyilvántartott per-, teher- és igénymentes lakóingatlanra vonatkozó ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés (hatályos: 2025.01.01-től!);

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az esetben a lakóingatlan tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a lakóingatlanra az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától számítva 5 évig terjedő időszakra elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba, valamint az ingatlan 5 évig kizárólag az Ön, vagy az Ön és egy vagy több szintén vendégbefektetői tartózkodási engedélyt kérelmező családtagja közös tulajdonában állhat.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az eljáró hatóság igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőt rendel ki annak megállapítására, hogy az ingatlan tényleges forgalmi értéke és a kérelem szerinti vételár között mutatkozik-e feltűnő értékaránytalanság. Az ezzel kapcsolatos költséget a kérelmezőnek kell megelőlegeznie.

 

c)a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény igazolása arról, hogy az Ön által az oktatási-, tudományos kutatási-, művészeti alkotótevékenység támogatása céljából a legalább 1 000 000 euró összegű támogatás a felsőoktatási intézményhez megérkezett.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tartózkodási engedély meghosszabbítása az egyes befektetések esetén csak az alábbi feltételek fennállása esetén engedélyezhető:

 

a)ha a tartózkodási engedély kiadásának alapját képező befektetés befektetési jegy volt, akkor a befektetéssel a kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik,

 

b)ha a tartózkodási engedély kiadásának alapját képező befektetés ingatlanban tulajdoni illetőség volt, akkor

 • ·az engedély kiadásának alapjául szolgáló ingatlanban továbbra is rendelkezik 500 000 euró értékű tulajdoni illetőséggel, vagy
 • ·ha az engedély kiadásának alapjául szolgáló ingatlan már nem áll a tulajdonában, vagy a tulajdoni illetőségének értéke már nem éri el a 500 000 eurót, akkor ugyanezen feltételeknek megfelelő új ingatlanbefektetéssel a kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik,

 

c)ha a tartózkodási engedély kiadásának alapját képező befektetés pénzbeli adomány nyújtása volt, akkor a tartózkodási engedély további befektetés nélkül meghosszabbítható.

 

A magyarországi szálláshelyet igazoló dokumentumok

 

Önnek az alábbi iratok valamelyikével igazolnia kell, hogy lakhatásra alkalmas ingatlan tulajdonosa, vagy ilyen ingatlan használatára jogosult:

 • ·lakásbérleti szerződés,
 • ·szívességi lakáshasználatról szóló okirat,
 • ·az ingatlan tulajdonjogát igazoló okirat,
 • ·lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okirat.

 

A kiutazás feltételeit igazoló dokumentumok

 

A kiutazás feltételei igazolhatók:

 • ·érvényes útlevéllel

 

Egyéb szükséges dokumentumok

 

 • ·Csatolni kell egy darab igazolványképet.

 

6)Az ügyintézés ideje

 

Az ügyintézési idő: 21 nap.

 

A kötelező mellékleteken kívül az OIF a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat.

 

A hiánypótlási határidő és a különféle eljárási cselekmények lefolytatása az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 

7)A tartózkodási engedély okmány átvétele

 

A tartózkodási engedély okmányt postai úton kerül kézbesítésre a kérelem formanyomtatványon megjelölt címre.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az okmányt kizárólag akkor veheti át személyesen az OIF regionális igazgatóságán, ha igazolja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az okmányt a kézbesítésre megjelölt címen átvegye.

 

8)Meddig érvényes az engedély?

 

Az okmány érvényességi ideje legfeljebb 10 év, amely ugyanezen célból legfeljebb 10 évvel hosszabbítható meg.

 

9)Egyéb tudnivalók

 

 • ·Befektetésekkel kapcsolatos bejelentési kötelezettség

 

Amennyiben a befektetése igazolásának alapjául szolgáló adataiban a tartózkodási engedélyének érvényességi ideje alatt változás áll be, köteles azt a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül az Enter Hungary felületen keresztül bejelenteni.

 

 • ·Vállalkozási tevékenység és munkavégzés

 

A vendégbefektetői tartózkodási engedély feljogosítja a birtokosát, hogy önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson vagy gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy vezető tisztségviselőjeként végezze tevékenységét.

 

A vendégbefektetői tartózkodási engedély, valamint az ahhoz kapcsolódó családi együttélés céljából kiadott tartózkodási engedély feljogosítja a birtokosát, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére, illetve irányítása alatt történő tényleges munkát végezzen.

A harmadik országbeli állampolgár korlátozás nélkül jogosult a magyarországi munkavégzésre.

 

 • ·Jogorvoslat

 

Az elutasító döntéssel szemben fellebbezésnek van helye, mely a közléstől számított 8 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, vagy a kérelmezés helye szerinti külképviseleten.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben:

-   a fellebbezés elkésett,

-   a fellebbezés nem a jogosulttól származik,

-   az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt,

-   a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be.

 

A bejelentési kötelezettségekről itt  tájékozódhat.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK