Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Huzamos tartózkodási kártya (tájékoztató)

Huzamos tartózkodási kártya

 •  

JOGOSULTAK KÖRE

Huzamos tartózkodásra jogosult:

·        az EGT-állampolgárnak az a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott;

·        az a személy, aki az EGT-állampolgárra tekintettel fennmaradó tartózkodási joggal rendelkezik, és öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott;

·        az állandó tartózkodásra jogosult szülőnek Magyarország területén született gyermeke.

Ha az EGT-állampolgár valamely alább felsorolt kedvezmény alapján megszerezte az állandó tartózkodás jogát, a családtagjaként tartózkodási joggal rendelkező személy huzamos tartózkodásra jogosult.

A Magyarország területén keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodó EGT-állampolgár az ötéves tartózkodási idő letelte előtt állandó tartózkodásra jogosult, ha:

·        beutazásától számított több mint három évig megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, és keresőtevékenysége befejezésekor elérte az öregségi nyugdíjjogosultságra megállapított életkort, vagy keresőtevékenységét azért szüntette meg, hogy korengedményes nyugdíjba vonuljon, feltéve, hogy legalább az öregségi vagy korengedményes nyugdíjba vonulást megelőző tizenkét hónapban Magyarországon végzett keresőtevékenységet;

·        beutazásától számított több mint két éven át megszakítás nélkül keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodott Magyarország területén, és keresőtevékenységével balesettel vagy egészségkárosodással összefüggő és gyógykezelést igénylő állapota következtében hagyott fel;

·        keresőképtelensége olyan munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következménye, amely alapján külön jogszabályban meghatározott ellátásra jogosult; vagy

·        legalább három évig megszakítás nélkül folytatta keresőtevékenységét Magyarország területén, ezt követően keresőtevékenységet folytat egy másik, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén, de megtartja Magyarország területén lévő lakóhelyét. 

 

FOGALOMMAGYARÁZAT

Családtag

EGT-állampolgár

Harmadik országbeli állampolgár

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Feltétele: a kitöltött formanyomtatvány, három hónapnál nem régebbi arcfénykép, valamint a kötelező mellékletek benyújtása és az eljárási díj megfizetése.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a huzamos tartózkodási kártya iránti kérelem előterjesztésére személyesen a magyarországi lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság ügyfélszolgálatán, illetve az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen (Enter Hungary) történő regisztrálást követően elektronikus úton is van lehetősége.

 

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

 

A korlátozottan cselekvőképes vagy a cselekvőképtelen kiskorú kérelmező helyett a kérelmet a kérelmező törvényes képviselője nyújtja be.

 

A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt be kell csatolni, illetve mellékelni kell a megszakítás nélküli és jogszerű tartózkodást igazoló, e rendeletben meghatározott okiratokat vagy más iratokat.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus úton benyújtott kérelem akkor tekinthető a hatósághoz érkezettnek, ha a szükséges igazgatási szolgáltatási díjfizetés megvalósult. Továbbá szükséges a befogadásról szóló visszaigazolástól számított 15 napon belül megjelenni az illetékes regionális igazgatóság előtt a személyazonosság igazolása, biometrikus adatok és aláírás minta felvételezése, valamint az okiratok elismerése céljából.

 

A Magyarország területén való megszakítás nélküli tartózkodás első napja – ellenkező bizonyításig – az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja tartózkodási kártya kiadása iránti kérelme benyújtásának napja.

Nem minősül a tartózkodás megszakításának

·        az évente legfeljebb hat hónapig tartó, Magyarország területén kívüli tartózkodás,

·        a kötelező katonai szolgálat miatti távollét,

·        az egyszeri, legfeljebb tizenkét hónapig folyamatosan fennálló fontos ok, különösen a terhesség, szülés, súlyos betegség, tanulmányok folytatása, szakképzés vagy kiküldetés miatti távollét.

A tartózkodás megszakításának minősül, ha az EGT-állampolgár családtagja felhagy tartózkodási jogának gyakorlásával Magyarország területén. Ha az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja Magyarország területén tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, és Magyarország területére száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó időre visszatér, a huzamos tartózkodási jog megszerzéséhez szükséges időtartam újrakezdődik.

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag köteles a huzamos tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmet a tartózkodási kártya érvényességének lejárta előtt benyújtani. Ha a kérelmező a tartózkodási kártya érvényességének lejárta után nyújtja be a kérelmet, és magát kimenteni nem tudja, a huzamostartózkodás jogának fennállását igazolnia kell.

 

A regionális igazgatóság a huzamos tartózkodási kártya iránti kérelmet 70 napon belül bírálja el.

A huzamos tartózkodási kártya kiadására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja 15.000 Forint.

A kérelmező részére a tartózkodásra jogosító okmányt az eljáró idegenrendészeti hatóság postai úton kézbesíti.

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál. Abban az esetben, ha az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, vagy a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, illetve a fellebbezés elkésett, vagy nem jogosulttól származik, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja  47.000 Forint,  amelyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk) útján kell leróni. A közlemény rovatba szükséges beírni az ügyfél nevét, születési idejét és az ügytípust - „Huzamos tartózkodási kártya jogorvoslat”.

 

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

 

FORMANYOMTATVÁNYOK

 

A kérelem benyújtásához az alábbi adatlapok egyikének kitöltése és kinyomtatása szükséges!

- Huzamos tartózkodási kártya kiállítása, meghosszabbítása I-II. adatlap

- Huzamos tartózkodási kártya okmány pótlása iránti kérelem

- Huzamos tartózkodási kártya okmány cseréje iránti kérelem
 

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatványok:

- Huzamos tartózkodási kártya kiállítása, meghosszabbítása I-II. adatlap

- Huzamos tartózkodási kártya okmány pótlása iránti kérelem

- Huzamos tartózkodási kártya okmány cseréje iránti kérelem

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

 

A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt be kell mutatni, illetve csatolni kell a megszakítás nélküli és jogszerű tartózkodást igazoló okiratokat vagy más iratokat.

A családtag családtagi jogállását a családi kapcsolat fennállását igazoló okirattal igazolhatja, különösen:

·        születési anyakönyvi kivonattal;

·        házassági anyakönyvi kivonattal;

·        bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló anyakönyvi kivonattal;

·        örökbefogadásról szóló okirattal;

·        egyéb hitelt érdemlő módon igazoló okirattal.

Az anyakönyvi kivonaton a külföldi hatóság által kiállított, ezzel egyenértékű okiratot is érteni kell.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat - hacsak törvényből, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha törvény másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

Az eljáró idegenrendészeti hatóság a kérelmező által benyújtott, külföldön kiállított közokiratot diplomáciai felülhitelesítés és hiteles magyar fordítás hiányában is elfogadhatja. 


A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, illetve egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat. A hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 

 

ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag részére kiadott huzamos tartózkodási kártya 10 évig érvényes, mely okmányt a lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújítja.

 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

A családtag úti okmányának, személyazonosító igazolványának, illetve a tartózkodási jogát igazoló okmányának eltulajdonítását, megsemmisülését, elvesztését, továbbá az elveszettnek hitt és bejelentett okmány megtalálását az idegenrendészeti hatóságnál (az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság regionális igazgatóságánál vagy rendőrkapitányságon) köteles bejelenteni.

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy lejárt úti okmány helyett - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - köteles új úti okmányt beszerezni. A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag az új úti okmány és a fenti, hatóság részére történt bejelentés alapján kiadott - bejelentésről szóló - igazolás birtokában hagyhatja el az ország területét.

A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát gyakorló EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja a személyes adatok közlésével köteles bejelenteni a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál

·        a vele együtt tartózkodó családtagjának a halálát;

·        a névváltoztatást;

·        ha a haláleset vagy a névváltoztatást eredményező tény Magyarország területén kívül következett be.

Ha az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja felhagy tartózkodási jogának gyakorlásával, vagy Magyarország területét végleg elhagyja, ennek tényét, valamint a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országát az eljáró idegenrendészeti hatóságnak bejelentheti, és a tartózkodási jogot igazoló okmányát leadhatja.

Az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja a személyazonosság, illetve a tartózkodás jogszerűségének ellenőrzésére feljogosított hatóság felhívására a tartózkodási jogot igazoló okmányát köteles bemutatni.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK