Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tájékoztatás a Brexittel kapcsolatban

OIFlogo

 

Brexit tájékoztató egyesült királysági állampolgár és egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja számára

 

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én éjfélkor rendezett módon kilépett az Európai Unióból, ugyanakkor a Kilépési Megállapodás értelmében a 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak alatt az egyesült királysági állampolgárokat EGT-állampolgárnak tekintjük.

Felhívjuk a figyelmet, hogy azon egyesült királysági állampolgárok, akik jelenleg nem rendelkeznek regisztrációs igazolással 2020. december 31-ig kérelmezhetik azt, akár személyesen, akár elektronikusan az Enter Hungary rendszeren keresztül.

2021. január 1-től azon egyesült királysági állampolgárok és családtagjaik, akik az átmeneti időszak végét megelőzően Magyarországon éltek, – mint a Kilépési Megállapodás kedvezményezettei – nemzeti letelepedési engedély megszerzésére jogosultak az előzetes tartózkodás időtartamára, a lakhatásra, megélhetésre és egészségügyi biztosításra vonatkozó feltételek vizsgálata nélkül. Az új státusz alapja a korábbi jogszerű magyarországi tartózkodás igazolása.

 

Az egyesült királysági állampolgár részére kiadott regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, valamint egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott tartózkodási kártya és állandó tartózkodási kártya legfeljebb 2021. december 31-ig érvényes.

 

 

A 2021. január 1-jét követő tartózkodási szabályok egyesült királysági állampolgár és egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja számára

 

Főszabály szerint azon egyesült királysági állampolgár és egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, aki bejelentett magyarországi lakóhellyel (azaz érvényes regisztrációs igazolással, tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával) rendelkezik, kérelmére – amennyiben a törvényi feltételeknek megfelel - nemzeti letelepedési engedélyt kap.

Magyarország ugyanakkor a Kilépési Megállapodásban foglaltakra figyelemmel lehetőséget biztosít a nemzeti letelepedési engedély megszerzésére azon egyesült királysági állampolgárok számára is, akik bejelentett magyarországi lakóhellyel ugyan nem rendelkeznek, azonban hitelt érdemlően igazolják 2021. január 1. napját megelőző életvitelszerű magyarországi tartózkodásukat.

A Kilépési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően kerül továbbá szabályozásra azon egyesült királysági állampolgárok státusza is, akik nem tartózkodtak életvitelszerűen Magyarország területén, azonban hitelt érdemlően igazolják, hogy határ menti ingázóként 2021. január 1. napját megelőző időszakban Magyarországon keresőtevékenységet folytattak akár munkavállalóként akár egyéni vállalkozóként.

Amennyiben az egyesült királysági állampolgár megfelel a törvényi feltételeknek harmadik országbeli állampolgár családtagja – amennyiben a családi kapcsolat fennáll - további magyarországi tartózkodásra jogosult.

A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet 2021. január 1. és 2021. december 31. között kell előterjeszteni.

 

Az ún. határon ingázók részére kiállítható tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet 2021. január 1. és 2021. március 31. között kell előterjeszteni.

 

Mindkét eljárás tárgyi költségmentes.

Kiemelni kívánjuk, hogy a kérelmeket elektronikus úton - az OIF által működtetett – Enter Hungary rendszeren keresztül is előterjeszthetik, a Kilépési Megállapodás kedvezményezettjei részére biztosított speciális kérelmezési felületen Személyesen történő kérelem benyújtás esetén a kérelmet átvevő ügyintéző átvételi elismervényt állít ki a kérelmet előterjesztő egyesült királysági állampolgár részére, elektronikus úton történő előterjesztés esetén az Enter Hungary rendszer automatikus értesítést küld a kérelemről és a további teendőkről.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy 2021. január 1-jét követően az egyesült királysági állampolgárok és harmadik országbeli családtagjaik részére biometrikus okmányok kerülnek kiállításra, így a fénykép és az ujjnyomatok rögzítése céljából személyesen meg kell jelenni az illetékes regionális igazgatóságon, elektronikus úton történő kérelmezés esetén az Enter Hungary rendszer erről értesítést küld a kérelmező részére a teendőkről.  

 

 

A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelemre induló eljárás részletes szabályai

 

Azon egyesült királysági állampolgár és egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, aki érvényes úti okmánnyal és regisztrációs igazolással, tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkezik, kérelmére – az előzetes tartózkodás időtartamára, a lakhatásra, megélhetésre és egészségügyi biztosításra vonatkozó valamint Magyarország nemzeti érdekének fennállására vonatkozó feltételek vizsgálata nélkül – nemzeti letelepedési engedélyt kap, kivéve, ha:

a)  letelepedése veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát;

b) kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll;

c) az engedély megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy az eljáró hatóságot megtévesztette.

d) az egyesült királysági állampolgár vagy az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja büntetett előéletű, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült,

e) az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja esetén az egyesült királysági állampolgárral a tényleges életközösség nem áll fenn, vagy

f) az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja esetén, ha az egyesült királysági állampolgár Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyta.

 

Az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, aki a Magyarországon jogszerűen tartózkodó egyesült királysági állampolgárhoz csatlakozik, a Harmtv. szerinti nemzeti letelepedési engedélyt kaphat, ha

a) az egyesült királysági állampolgár Magyarországon jogszerűen letelepedettként tartózkodik,

b) az egyesült királysági állampolgárral fennálló családi kapcsolatát 2021. január 1-jét megelőzően létesítette és az a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor is fennáll, kivéve ha

a)  letelepedése veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát;

b) kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll;

c) az engedély megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy az eljáró hatóságot megtévesztette.

A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelemhez csatolandó iratok:

 

Amennyiben az egyesült királysági állampolgár, illetve egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja a kérelmezés időpontjában érvényes magyarországi lakóhellyel rendelkezik, a kérelem formanyomtatványon és az érvényes úti okmányon kívül más irat csatolása nem szükséges. Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy az elektronikus felületen történő kérelmezés esetén a kérelem formanyomtatványt a rendszer automatikusan generálja. Ezt, a rendszer által generált formanyomtatványt, a kérelmezőnek ki kell nyomatatni és alá kell írni, majd az aláírást követően csatolni kell az EH felületen.

Azon egyesült királysági állampolgár, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy 2021. január 1. előtt Magyarországon életvitelszerűen tartózkodott, érvényes úti okmánnyal rendelkezik, de magyarországi tartózkodását érvényes regisztrációs igazolással nem tudja igazolni a fentieknek megfelelően szintén nemzeti letelepedési engedélyre jogosult. Ez esetben a Magyarországi életvitelszerű tartózkodás hitelt érdemlő igazolásának minősül különösen:

a) a munkaszerződés,

b) a hallgatói jogviszony igazolás,

c) a hatályos lakásbérleti szerződés,

d) tartós gyógykezelés esetén az egészségügyi intézmény által kiállított igazolás,

e) a rendszeres, Magyarországon végzett tevékenységből származó jövedelemről szóló igazolás.

Az életvitelszerű magyarországi tartózkodás hitelt érdemlő igazolására szolgáló iratokat a kérelemmel együtt csatolni kell.

 

A nemzeti letelepedési engedély letelepedett jogállást biztosít, mely határozatlan idejű tartózkodási jogosultság. A jogosultságot igazoló nemzeti letelepedési okmány érvényességi ideje 5 év, melyet az idegenrendészeti hatóság kérelemre további 5 évvel hosszabbít.

 

A letelepedett jogállással rendelkező személy állandó lakóhellyel rendelkezik, és személyi igazolványra jogosult.

 

A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásának helye, a kérelem elbírálás ideje:

 

A kérelem előterjesztésére lehetőség van Enter Hungary felületen. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kilépési Megállapodás Kedvezményezettjei részére speciális kérelmezési felület áll rendelkezésre. Személyesen történő kérelmezés esetén a nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet a jövőbeni lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságon kell előterjeszteni.

A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet az eljáró hatóság harminc napon belül bírálja el. Az elutasító döntéssel szembeni fellebbezés a közléstől számított tizenöt napon belül terjeszthető elő az elsőfokú hatóságnál. Abban az esetben, ha a fellebbezés elkésett lehetőség van a késedelem kimentése érdekében a fellebbezési kérelemmel egyidejűleg igazolási kérelmet is előterjeszteni. Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő öt napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított harminc napon belül lehet előterjeszteni. A másodfokú hatóság a fellebbezést harminc napon belül bírálja el. A másodfokú döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Törvényszéknél közigazgatási per indítható. A törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére tárgyalást tart. Jogi képviselet igénybevétele esetén a keresetlevél elektronikus úton az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján keresztül nyújtható be, jogi képviselet igénybevétele hiányában a keresetlevél három példányban, közvetlenül az elsőfokú hatóság előtt terjeszthető elő, melyben tárgyalás tartása kérhető.

 

Az egyesült királysági állampolgár, valamint az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja a Harmtv. szabályai szerint EK letelepedési engedély iránti kérelmet is előterjeszthet. Felhívjuk a figyelmet, hogy EK letelepedési engedély kiadása iránti kérelem esetén nincs lehetőség az általános törvényi feltétektől történő eltérésre. 

 

Magyarországon született gyermek születésének bejelentése:

 

Ha a Harmtv. szerint letelepedett egyesült királysági állampolgárnak és harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának Magyarországon gyermeke született, a születés bejelentését követően a gyermek részére nemzeti letelepedési engedélyt vagy EK letelepedési engedéllyel rendelkező szülő esetén nemzeti letelepedési engedélyt kell kiállítani.

 

 

A nemzeti letelepedési engedély visszavonására vonatkozó szabályok

 

Nemzeti letelepedési engedélyt az idegenrendészeti hatóság visszavonja, ha az egyesült királysági állampolgár vagy az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja

a) Magyarország területét öt egymást követő évnél hosszabb ideig elhagyta,

b) veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát,

c) kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll, vagy

d) a nemzeti letelepedési engedély visszavonását kéri.

Az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának a Kilépési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően kiállított nemzeti letelepedési engedélyét az idegenrendészeti hatóság visszavonja, ha az egyesült királysági állampolgár nemzeti letelepedési engedélye visszavonásra került, kivéve, ha a családtag a nemzeti letelepedésre vonatkozó Harmtv. szerinti általános szabályoknak – kivéve Magyarország nemzeti érdekének fennállása – megfelel.

 

 

Határon ingázó egyesült királysági állampolgárok további magyarországi tartózkodására vonatkozó szabályok

 

Azon egyesült királysági állampolgár, aki 2020. december 31-e előtt Magyarországon munkaviszonnyal rendelkezett és e jogállása a kérelmezés időpontjában fennáll, azonban lakóhelye vagy szálláshelye Magyarország területén kívül van, összevont kérelmezési eljárás keretében kérhet tartózkodási engedélyt munkavállalás céljából azzal, hogy nem kell igazolnia a lakhatásra, megélhetésre és egészségügyi biztosításra vonatkozó feltételek meglétét. A kérelem összevont kérelmezési eljárásban kerül elbírálásra, a kormányhivatal azonban munkaügyi szakhatóságként nem működik közre.

A határ menti ingázó munkavállalók tartózkodási engedély kérelme benyújtásának helye:

 

A munkavállalás célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet a munkavégzés helye szerint illetékes regionális igazgatóságon, vagy ha a munkavégzés helye változó, a foglalkoztató székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon
illetve az erre szolgáló elektronikus felületen (Enter Hungary) lehet előterjeszteni.

A munkavégzés 2020. december 31. előtt történő fennállását hitelt érdemlően alátámasztó iratokat (pl. a munkaszerződés, megbízási szerződés, rendszeres utazást igazoló iratok pl. menetjegyek, beszállókártyák, szállodai foglalások) a kérelemmel együtt kell csatolni.

 

A határ menti ingázó egyéni vállalkozók tartózkodási engedély kérelme benyújtásának helye:

Azon egyesült királysági állampolgár, aki 2020. december 31-e előtt Magyarországon egyéni vállalkozói tevékenységet folytatott és e jogállása a kérelmezés időpontjában fennáll, azonban lakóhelye vagy szálláshelye Magyarország területén kívül van, jövedelemszerzés céljából kérelmezhet tartózkodási engedélyt azzal, hogy nem kell igazolnia a lakhatásra, megélhetésre és egészségügyi biztosításra vonatkozó feltételek meglétét.

A jövedelemszerzés célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet a jövedelemszerzés helye szerint illetékes regionális igazgatóságon, vagy ha a jövedelemszerzés helye változó, az egyéni vállalkozás bejegyzett irodájának helye szerint illetékes regionális igazgatóságon illetve az erre szolgáló elektronikus felületen (Enter Hungary) lehet előterjeszteni.

A 2020. december 31. előtt folytatott egyéni vállalkozói tevékenységet hitelt érdemlően igazoló iratokat  (pl.: magyarországi egyéni vállalkozó tevékenységet igazoló iratnak minősülnek egyéni vállalkozóként történő nyilvántartásba vételről kiállított hatósági igazolás, megbízási szerződések) a kérelemmel együtt csatolni kell.

A kérelmet az eljáró hatóság huszonegy napon belül bírálja el. Az elutasító döntéssel szembeni fellebbezés a közléstől számított nyolc napon belül terjeszthető elő az elsőfokú hatóságnál. A másodfokú hatóság a felelbbezést huszonegy napon belül bírálja el.

Az ún. határon ingázók részére kiállított tartózkodási engedély érvényességi ideje öt év, amely alkalmanként öt évvel meghosszabbítható, meghosszabbítására a kiállítására vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

 

 

2021. január 1. napját követően Magyarországra érkező egyesült királysági állampolgárok 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodására vonatkozó szabályok

 

Azon egyesült királysági állampolgár, valamint az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, aki 2021. január 1-jét követően utazik be, a Harmtv. általános szabályai szerint a tartózkodásának megfelelő célból kérelmezheti tartózkodási engedély kiadását. A tartózkodási engedély iránti kérelem előterjesztésére Magyarországon az OIF illetékes regionális igazgatóságán személyesen is lehetőség van.  

 

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

LOGO kicsiEH

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Dear Client!

Submit your application online!

 

 

               eh oqcode                                                                                                         ukran qr

Online kérelem benyújtása számítógépről:                             Elektronikus kérelem benyújtó mobil applikáció letöltése Ukrajnából menekülők részére:

/ Apply online from a computer:                                             / Download the electronic application submission mobile app for refugees from Ukraine:

https://enterhungary.gov.hu                                                    http://ukran2022.oif.gov.hu/docs/common/Menedekes-1.0-release.apk

(Enter Hungary)

OK