Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tájékoztatás a Brexittel kapcsolatban

OIFlogo

TÁJÉKOZTATÓ

Az egyesült királysági állampolgárok és családtagjaik részére az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követő beutazási és tartózkodási szabályokról

 

1. Jelenleg hatályos szabályozás

Magyarországon az ország területére történő belépéstől számított 90 napon belül minden EGT-állampolgár - így jelenleg az Egyesült Királyság állampolgárai is - külön engedély nélkül jogosult tartózkodni.

 

EGT    állampolgárok    száznyolcvan    napon    belül    90    napot    meghaladó    tartózkodásra regisztrációs igazolás birtokában jogosultak.

 

Az EGT-állampolgárt kísérő, vagy EGT-állampolgárhoz csatlakozó harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag tartózkodási kártyát kaphat.

 

Állandó tartózkodásra jogosult - többek között - az az EGT-állampolgár, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott, továbbá az a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, aki öt éven át megszakítás  nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott. Ha az EGT-állampolgár valamely felsorolt kedvezmény alapján megszerezte az állandó tartózkodás jogát, a családtagjaként tartózkodási joggal rendelkező személy is állandó tartózkodásra jogosult.

 

Az EGT-állampolgárok és családtagjaik már az első magyarországi idegenrendészeti okmány megszerzésével állandó lakóhelyet létesítenek, így Magyarországon lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal is rendelkeznek, személyi igazolvánnyal azonban nem kerülnek ellátásra.

 

2. Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követően hatályos szabályozás

Az egyesült királysági állampolgárok a kilépést követően harmadik országbeli állampolgárok lesznek, alapvetően e minőségükben jogosultak beutazni és tartózkodni Magyarország területén az alábbiakban ismertetett kedvezményekkel.

 

A kilépést követően újonnan beutazó egyesült királysági állampolgárok mentesülnek a vízumkötelezettség alól a bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó tartózkodások esetében.

 

A kilépés időpontja előtt jogszerűen, regisztrációs igazolás birtokában Magyarországon tartózkodó egyesült királysági állampolgárok három év előzetes tartózkodást követően  nemzeti letelepedési engedély megszerzésére lesznek jogosultak, a lakhatásra, megélhetésre és egészségügyi biztosításra vonatkozó feltételek vizsgálata nélkül. A három év tartózkodási időtartam eléréséig az érintettek részére a korábban kiadott okmány (regisztrációs igazolás/tartózkodási kártya/állandó tartózkodási kártya) megőrzi érvényességét.

 

Az egyesült királysági állampolgár és harmadik országbeli állampolgár családtagja a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

(a továbbiakban: Harmtv.) szabályai szerint EK letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet is előterjeszthet, amely kérelem az általános szabályok szerint engedélyezhető.

 

A kilépést követően Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan tartózkodni kívánó egyesült királysági állampolgárra és családtagjára a Harmtv. szabályait kell alkalmazni. Azon személyek, akik a kilépés előtti tartózkodás következtében megszerezték a szabad mozgás és tartózkodás jogát, azonban a regisztrációs, illetve új státusz kérelmezésére vonatkozó kötelezettségüket elmulasztották, a Harmtv. általános szabályai alapján, tartózkodási engedély kérelmezésével kezdeményezhetik státuszuk rendezését azzal, hogy a Magyarországon jogszerűen tartózkodó egyesült királysági állampolgár, valamint az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja a tartózkodási engedély kiadását Magyarországon is kérelmezheti.

 

Az Egyesült Királyság állampolgárai:

Az egyesült királysági állampolgár részére kiadott regisztrációs igazolás, valamint állandó tartózkodási kártya legfeljebb a kilépési időpontot követő három évig érvényes.

 

A kilépés időpontjában jogszerű tartózkodásra jogosító engedéllyel (regisztrációs igazolás/állandó tartózkodási kártya) rendelkező egyesült királysági állampolgár három év tartózkodás után kérelmezheti a nemzeti letelepedési engedélyt.

 

A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem elbírálása során – a főszabálytól eltérően – kizárólag a korábbi – három év időtartamú – tartózkodás feltétele (regisztráció megléte), illetve kizáró ok (pl. közrendre, közbiztonságra veszélyesség) fenn nem állása kerül megvizsgálásra; azonban lakhatásra, megélhetésre és egészségügyi biztosításra, Magyarország érdekére vonatkozó feltételeket nem kell igazolni.

 

Tekintettel arra, hogy a nemzeti letelepedési engedély kiadására a feltételek vizsgálata nélkül kerül sor, a kérelem benyújtásakor –főszabály szerint - az érvényes úti okmány és a tartózkodásra jogosító engedély bemutatása valamint a kérelem formanyomtatvány benyújtása szükséges, a főszabály szerint egyéb alátámasztó okirat csatolása nem szükséges.

 

Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében a kérelmezőt további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményeket is foganatosíthat!

 

Az eljárási határidőre, illetve az elbírálásra illetékes hatóságra vonatkozó információk az eljárás közös szabályainál kerülnek ismertetésre.

 

Az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjára vonatkozó rendelkezések:

Az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott tartózkodási kártya, valamint állandó tartózkodási kártya legfeljebb a kilépési időpontot követő három évig érvényes.

 

A letelepedett egyesült királysági állampolgárok családtagjai, akikkel a családi kapcsolat a kilépés időpontjában már fennállt és továbbra is fennáll, egészen a kilépést követő 3 évig csatlakozhatnak a kedvezményes szabályozás keretében az egyesült királysági állampolgárhoz, és nemzeti letelepedési engedélyt szerezhetnek.

 

Családtagnak minősül:

- az egyesült királysági állampolgár házastársa,

- az egyesült királysági állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,

- törvény eltérő rendelkezése hiányában az egyesült királysági állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint

- az egyesült királysági állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített.

 

Az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, aki a Magyarországon jogszerűen tartózkodó egyesült királysági állampolgárhoz a kilépési időpontot követő három éven belül csatlakozik, a Harmtv. szerinti nemzeti letelepedési engedélyt kaphat, ha

a)       az egyesült királysági állampolgár Magyarországon jogszerűen letelepedettként tartózkodik,

b)       az egyesült királysági állampolgárral fennálló családi kapcsolatát a kilépési időpontot megelőzően létesítette és az a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor is fennáll,

c)       vele szemben törvényben meghatározott kizáró ok nem áll fenn, és

d)       az egyesült királysági állampolgár vagy harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja a tartózkodás teljes időtartamára elegendő forrással rendelkezik önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére, és jogszabályban meghatározottak szerint biztosítási jogviszony keretében jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről a jogszabályok rendelkezései szerint maga gondoskodik.

 

Az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelme nem engedélyezhető amennyiben

- az egyesült királysági állampolgárral a tényleges életközösség nem áll fenn, vagy

- az egyesült királysági állampolgár Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyta.

- az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll;

 

Az eljárás közös szabályai:

Azon egyesült királysági állampolgár és egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, aki a kilépési időpontot követő három évig rendelkezik regisztrációs igazolással, tartózkodási kártyával vagy az állandó tartózkodási kártyával, továbbá a legalább hároméves jogszerű és megszakítás nélküli magyarországi tartózkodása igazolt, a Harmtv. 33. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a Harmtv. 35. § (1a) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül – nemzeti letelepedési engedélyt kap, kivéve

- ha az egyesült királysági állampolgár és egyesült királysági állampolgár a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának a letelepedése veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát;

- az egyesült királysági állampolgár és egyesült királysági állampolgára harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja az engedély megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy az eljáró hatóságot megtévesztette;

- az egyesült királysági állampolgár vagy az egyesült királysági állampolgára harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja büntetett előéletű, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült

 

A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a kérelmező jövőbeni magyarországi lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságának kirendeltségén kell benyújtani. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. A kérelmet az eljáró hatóság 30 napon belül bírálja el.

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, a fellebbezést a másodfokú hatóság 30 napon belül bírálja el.

 

A nemzeti letelepedési engedély visszavonása és visszavonhatósága:

A nemzeti letelepedési engedélyt az idegenrendészeti hatóság visszavonja, ha az egyesült királysági állampolgár vagy az egyesült királysági állampolgára harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja

- Magyarország területét hat hónapnál hosszabb ideig elhagyta,

- a tartózkodás teljes időtartamára nem rendelkezik elegendő forrással önmaga vagy családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére, és jogszabályban meghatározottak szerint biztosítási jogviszony keretében nem jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről a jogszabályok rendelkezései szerint nem tud önmaga vagy családtagja gondoskodni,

- veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát, vagy

- kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll.

 

A kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről:

A kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről www.bevandorlas.hu oldalon a „Letelepedés Magyarországon" fül alatt a „Nemzeti letelepedési engedély" menüpontban található oldal alján talál általános tájékoztatót, vagy az alábbi linkre kattintva érheti el: http://bevandorlas.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=45&Itemid=385&lang=hu#

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.