Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Tájékoztató az Enter Hungary rendszer használatához természetes személy ügyfelek, valamint meghatalmazott jogi képviselőjük részére

OIFlogo

 

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1.§ 17. a) pontjára tekintettel elektronikus ügyintézést biztosító szerv. A Főigazgatóság a gyors és hatékony ügyintézés érdekében, a jogszabályban kötelezően meghatározottakon túl, egyes ügytípusok tekintetében biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét az Enter Hungary felületen (https://enterhungary.gov.hu/), amelyet egy rövid regisztrációt követően lehet előterjeszteni.

 

Kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő – elektronikus regisztrálást követően az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen (Enter Hungary) – az alábbi 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelmek és a szálláshely bejelentése:

-    a nemzeti letelepedési engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelem,

-    EK letelepedési engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelem,

-    tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem,

-    regisztrációs igazolás kiállítása iránti kérelem,

-    a tartózkodási kártya kiadása/meghosszabbítása iránti kérelem,

-    az állandó tartózkodási kártya/huzamos tartózkodási kártya kiadása/meghosszabbítása iránti kérelem, valamint

-    a szálláshely bejelentése.

 

Az Enter Hungary online rendszeren keresztül is előterjeszthetők az alábbi kérelmek:

-    tartózkodási engedély kiadása,

-    születés bejelentése,

-    ideiglenes letelepedési engedély kiadása/hosszabbítása,

-    letelepedési engedély hosszabbítása,

-    bevándorlási engedély hosszabbítása.

 

Jogi képviselő vagy jogi személy meghatalmazotti eljárása esetén kizárólag elektronikusan nyújthatók be a kérelmek, kivéve azon kérelmeket, amelyeket törvényi szabályozás alapján nem lehet elektronikus úton előterjeszteni (pl. külképviseleten indítható tartózkodási engedély és tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadása iránti kérelmek, méltányosságból benyújtott, belföldön kérelmezett tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmek).

 

NEM terjeszthető elő kérelem elektronikus úton a külképviseleten történő benyújtás esetén, valamint abban az esetben, ha a tartózkodási engedély kiadása iránti, belföldön előterjesztett kérelem alapjául kivételes méltánylást érdemlő körülmény kerül megjelölésre. 

 

NEM kezdeményezhető tartózkodásra jogosító engedély kérelmezésére irányuló eljárás E-papír szolgáltatás igénybevételével!

 

Meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelmet, illetve látogatás célú tartózkodási engedély kérelmet 2023. január 1-től nem lehet benyújtani, ezek a kérelemtípusok megszűntek.

 

Az elektronikus kérelmezés menete:

· Regisztráció az Enter Hungary felületen;

· Adatok megadása;

· Kötelező mellékletek (pl. arcfénykép, formanyomtatvány, úti okmány) és alátámasztó dokumentumok feltöltése (tartózkodási cél, megélhetés, lakhatás, egészségbiztosítás, tovább- vagy visszautazás feltételei, stb.);

· Eljárási díj megfizetése (amennyiben jogszabály alapján szükséges).

 

Kérjük, hogy minden tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelem előterjesztésekor vizsgálja meg, hogy az Ön esetében fennáll-e olyan ok, amely miatt mentesül a díjfizetés kötelezettsége alólAmennyiben az Enter Hungary felületen az eljárás díja nem kerül megfizetésre, azonban az ügyfél nem mentesül a díjfizetés alól, úgy a Főigazgatóság hiánypótlási tájékoztatást küld.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ahol a jogszabály a személyes megjelenést kötelezővé teszi, az Enter Hungary használata nem mentesít a Főigazgatóság előtti személyes megjelenés kötelezettsége alól! 

 

Az EGT-állampolgár által benyújtott kérelem akkor minősül benyújtottnak, ha az eljárási díj megfizetése megtörtént és a kérelmező a következő dokumentumokat mellékelte az elektronikus kérelemhez:

a) útlevél azonosításra alkalmas oldala, vagy személyi igazolvány,

b) meghatalmazotti eljárás esetén meghatalmazás,

c) állandó tartózkodási kártya kiadása/hosszabbítása iránti kérelem esetén az ügyfél aláírás mintája.

 

A harmadik országbeli állampolgár tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelme csak akkor minősül benyújtottnak, ha természetes személy ügyfél, vagy meghatalmazott képviselője:

a) Az elektronikus kérelemhez csatolta

1. az útlevél azonosításra alkalmas oldalát,

2. meghatalmazotti eljárás esetén meghatalmazást vagy kiemelt foglalkoztató részére adott egyoldalú hozzájáruló nyilatkozatot,

3. arcfényképet,

b) A kérelem díját lerótta, amennyiben az eljárás díjköteles,

c) A jogszabályban meghatározott esetekben a befogadásról szóló visszaigazolástól számított 15 napon belül a harmadik országbeli állampolgár megjelent az illetékes regionális igazgatóság előtt a személyazonosság igazolása, biometrikus adatok és aláírás minta felvételezése, valamint az okiratok elismerése céljából.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyfélszolgálaton történő személyes megjelenésre vonatkozó időpontfoglalásra a Főigazgatóság www.oif.gov.hu honlapjának főoldalán található „Időpontfoglalás” menüpont alatt van lehetőség. Az időpontfoglalás során a pontos személynév megadása illetve elektronikus úton előterjesztett kérelmek esetén azok Enter Hungary rendszerben szereplő számának feltüntetése kötelező. Az ettől eltérő foglalásokat a Főigazgatóság törli.

 

A Főigazgatóság az Enter Hungary rendszer útján fogadja be a tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelmet, azonban lehetőség van arra is, hogy a befogadást megelőzően a Főigazgatóság az esetleges hiányzó iratok, adatok pótlására az ügyfél vagy meghatalmazottja részére felhívást küldjön. A tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelem érkeztetését követően indul meg az eljárás, amely az általános szabályoknak megfelelően kerül lefolytatásra, melybe a hiánypótlás ideje nem számít bele.

A kapcsolattartásra az Enter Hungary rendszeren keresztül, a regisztráció során megadott e-mail címen keresztül kerül sor.

 

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023

 

 

 gomb2student_kicsigomb.jpg

 

OK