Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Kutatói rövid távú mobilitási igazolás

Kutatói rövid távú mobilitási igazolás

(360 napos időszakon belül max. 180 napos tartózkodás)

 

JOGOSULTAK KÖRE

Kutató: olyan harmadik országbeli állampolgár, aki az Európai Unió tagállama által kutatás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik és külön jogszabály szerint akkreditált kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás alapján kutatása egy részét – 360 napos időszakon belül maximum 180 napig terjedő időtartamban – a magyarországi kutatószervezetnél kívánja folytatni

Kutató családtagja: a fenti feltételek alapján mobilitási értesítést előterjesztő harmadik országbeli állampolgár kutató első tagállam által  családtagi jogállására tekintettel kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező családtagja.

 

FOGALOMMAGYARÁZAT

Harmadik országbeli állampolgár

Kutatószervezet

Első tagállam

Második tagállam

 

AZ ÉRTESÍTÉS BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Feltétele: a kitöltött formanyomtatvány, 3 hónapnál nem régebbi arcfénykép, az ügyfél első tagállam által kiadott kutatási célú tartózkodás engedélyének és érvényes úti okmányának bemutatása, a kötelező mellékletek benyújtása.

 A kutatói rövid távú mobilitási igazolás kiadására irányuló kérelmet az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen regisztrálást követően elektronikus úton is van lehetőség előterjeszteni. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg. 

A korlátozottan cselekvőképes vagy a cselekvőképtelen kiskorú kérelmező helyett az értesítést a kérelmező törvényes képviselője nyújtja be.

A kutatói rövid távú mobilitási értesítést az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen történő regisztrálást követően elektronikus úton, vagy az állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működő konzuli tisztviselőnél nyújthatja be. A kutatói rövid távú mobilitási értesítés benyújtása díjmentes.

A regionális igazgatóság a kutatói rövid távú mobilitási igazolás kiadása céljából tett értesítés ügyében annak hiánytalan kézhezvételét követő 30 napon belül dönt.

A kérelmező részére a tartózkodásra jogosító okmányt, azaz a mobilitási igazolást az eljáró idegenrendészeti hatóság postai úton kézbesíti. A kérelmező a fenti okmányt az eljáró idegenrendészeti hatóságnál személyesen is átveheti, ha igazolja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy a tartózkodásra jogosító okmányt a kézbesítésére megjelölt címen átvegye. azonban ezen körülményeket igazolnia kell.

Amennyiben a hatóság határozattal kifogást emelt az értesítés ügyében, akkor 8 napon belül fellebbezés nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál. Abban az esetben, ha az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, vagy a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, illetve a fellebbezés elkésett, vagy nem jogosulttól származik, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja külképviseleti előterjesztés 160 Euró, melyet elsősorban Euróban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével kell megfizetni. Belföldi előterjesztés esetén a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 47.000 Forint, melyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk) útján kell leróni. A közlemény rovatba szükséges beírni az ügyfél nevét, születési idejét és az ügytípust - „Mobilitási értesítés jogorvoslat”.

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

 

FORMANYOMTATVÁNY

Az értesítés benyújtásához rendszeresített formanyomtatványokat az alábbi linkekre kattintva töltheti le:

-          Értesítés kutatói rövid távú mobilitás esetén

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatványok:

-          Értesítés kutatói rövid távú mobilitás esetén

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

A TARTÓZKODÁS CÉLJÁT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

a) a kutató részéről:

-  a magyarországi akkreditált kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás

- a kérelmező rövid távú mobilitási terve, a mobilitás tervezett időtartama és az azzal kapcsolatos időpontok megjelölésével

- az első tagállam által kutatás céljából kiadott érvényes tartózkodási engedély másolata

 

b) a kutató családtagja részéről:

- a kutató rövid távú mobilitási tervéhez igazodóan a mobilitás tervezett időtartamát és az azzal kapcsolatos időpontok megjelölését tartalmazó igazolás,

- az első tagállam által, családtagi jogállásra tekintettel kiadott tartózkodási engedélyének másolata.

 

A MAGYARORSZÁGI MEGÉLHETÉST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

A mobilitási igazolás akkor állítható ki,ha a harmadik országbeli állampolgár tartózkodása teljes időtartalmára rendelkezik a lakhatását és megélhetését, valamint a kiutazás költségeit is biztosító anyagi fedezettel.

Fentiek különösen az alábbiakkal igazolhatók:

·         Magyarországon vagy külföldön vezetett bankszámláról kiállított pénzintézeti igazolással;

·         előző évi adóhatósági jövedelemigazolással

·         munkáltató által kiállított jövedelemigazolással;

·         külföldről folyósított rendszeres jövedelemről szóló munkáltatói és/vagy adóhatósági igazolással;

·         más hitelt érdemlő módon.

 

TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

A kutatói rövid távú mobilitási igazolás iránti értesítés benyújtásakor okirattal kell igazolni, hogy a kérelmező az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül (így különösen a társadalombiztosításról szóló külön törvény, nemzetközi szerződés, vagy külön megállapodás alapján jogosult az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére), vagy egészségügyi ellátásának költségeit a rendelkezésre álló anyagi fedezetből biztosítani tudja.

 

MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN VALÓS LAKCÍMADAT IGAZOLÁSA

A kutatói rövid távú mobilitási igazolás csak abban az esetben állítható ki, ha a kérelmező Magyarország területén valós lakcímadatot szálláshelyként megjelöl.

A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményeket is foganatosíthat. A hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít bele.  

A kérelmező vagy annak képviselője az értesítés benyújtását követően csatolt iratokat postai vagy elektronikus úton csatolhatja az értesítéshez. Amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra a hiánypótlási felhívás és annak teljesítése is elektronikus úton történik.

 

ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

A kutatói rövid távú mobilitási igazolás bármely 360 napos időszakon belül 180 napig jogosít magyarországi tartózkodásra. Az igazolás érvényességi idejét úgy kell meghatározni, hogy az ne haladja meg az első tagállam által kiadott kutatói tartózkodási engedély érvényességi idejét.

 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

A harmadik országbeli állampolgár a szálláshely bejelentésének tényét a szálláshely igazolással igazolja. A szálláshely bejelentésről kapott igazolást a harmadik országbeli állampolgárnak magánál kell tartania és azt meg kell őriznie. A harmadik országbeli állampolgár a szálláshelyének megváltozását köteles három napon belül bejelenteni az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen történő regisztrálást követően elektronikus úton.

• A harmadik országbeli állampolgár köteles úti okmányának, valamint tartózkodásra jogosító okmányának elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését az idegenrendészeti hatóságnál (az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság regionális igazgatóságánál vagy rendőrkapitányságon) haladéktalanul bejelenteni. A bejelentésről az idegenrendészeti hatóság igazolást állít ki. Az elveszettnek hitt és az erről szóló bejelentés után megtalált úti okmányról az idegenrendészeti hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK