Logo

Nyomtatás
Tartalomjegyzék

Tartózkodás Magyarországon GYIK

Milyen 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedély birtokában folytatható Magyarországon keresőtevékenység?

Keresőtevékenységet az folytathat, aki szezonális munkavállalási vízummal, humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel, keresőtevékenység folytatása céljából, jövedelemszerzés vagy munkavállalás céljából, családi együttélés biztosítása céljából, kutatás céljából, vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel, vagy EU Kék Kártyával rendelkezik.

 

A 2016. július 1-jén hatályba lépett jogszabály-módosítás kapcsán a keresőtevékenység folytatása, mint tartózkodási cél kettévált, így megkülönböztetünk munkavállalás céljából és jövedelemszerző tevékenység folytatása céljából kiadott tartózkodási engedélyt.

Jövedelemszerzés céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek tartózkodási célja, hogy

- jogszabály alapján önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson, vagy 

- gazdasági társaság tulajdonosaként, vezetői tisztségviselőjeként, vezetői, képviseleti vagy felügyeleti szerve tagjaként végezze tevékenységét.

 

Munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat

- akinek tartózkodási célja, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére, illetve irányítása alatt tényleges munkát végezzen, vagy

- aki gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, e tevékenységi körbe tartozó tevékenységén túl tényleges munkát végez.

 

A 2014. január 1. napján hatályba lépett jogszabály-módosítás következtében átültetésre került a 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (Összevont engedély Irányelv), amely alapján a keresőtevékenység folytatása érdekében kiadott tartózkodási engedély összevont engedélyként kerül kiállításra. Az összevont engedély olyan tartózkodási engedély, amely a harmadik országbeli állampolgárt Magyarország területén meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítésére és tartózkodásra jogosítja.

Összevont engedélyezési eljárás alkalmazásának esetei:

Ø      ha a harmadik országbeli állampolgár munkavállalás céljából terjeszt elő tartózkodási engedély iránti kérelmet;

Ø      ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és

·        családi együttélés biztosítása céljából kiállított tartózkodási engedély iránti,

·        EU Kék Kártya iránti vagy

.        kutatás célú tartózkodási engedély iránti

kérelmet terjeszt elő;

Ø      ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és

·        családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel,

·        EU Kék Kártyával,

.        jövedelemszerzés céljából, vagy

.        kutatás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

rendelkezik.

Ø      Speciális esetkör: amennyiben a harmadik országbeli állampolgár jogszabályban meghatározott humanitárius célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik és foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni, a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóság hivatalból eljárást indít az összevont engedély kiállítása érdekében.

 

Nem alkalmazható az összevont kérelmezési eljárás:

-       a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre;

-      aki Magyarország területén kiküldetésben tartózkodik;

-      aki Magyarország területén szezonális munkavállalási vízummal tartózkodik, illetve az Európai Unió más tagállamában szezonális munkát végez;

-      a vállalaton belül áthelyezett munkavállalóként, au pairként vagy tengerészként Magyarország területén tartózkodni szándékozó, illetve tartózkodó harmadik országbeli állampolgárra;

-      aki a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért;

-      akit Magyarország menekültként ismert el, avagy ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesített;

-      befogadottra;

-      aki az Európai Unió más tagállama által kiadott huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

-      akinek tartózkodási célja, hogy jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson (pl. egyéni vállalkozó, őstermelő);

-      akinek tartózkodási célja tanulmányok folytatása;

-      arra a harmadik országbeli állampolgárra, aki száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó időtartamú tartózkodása alatt munkát kíván végezni.

Aki  tanulmányok folytatása céljából rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tanulmányi idő alatt történő munkavállalásához nem kell külön munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt beszereznie, nincs szüksége munkavállalási engedélyre a Magyarországon működő, nappali tagozatos tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban álló külföldinek a jogviszony fennállása alatt. A tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár keresőtevékenységet szorgalmi időszakban hetente legfeljebb huszonnégy órában, szorgalmi időszakon kívül évente legfeljebb kilencven napon vagy hatvanhat munkanapon végezhet teljes munkaidőben.

 

EGT-állampolgárként mikor szükséges regisztrációs igazolást kérelmezni?

Az EGT-állampolgár érvényes úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal jogosult Magyarország területére beutazni és 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodás esetén – legkésőbb a beutazástól számított kilencvenharmadik napon – köteles a tartózkodását személyes adatainak közlésével bejelenteni.

 

Mi szükséges az EGT-állampolgár bejelentkezéséhez, illetve a lakcímkártya kiállításához?

Az EGT-állampolgár a 90 napot meghaladó tartózkodását a jövőbeni lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság kirendeltségén jelentheti be. A bejelentéskor be kell mutatni az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt, valamint csatolni kell a tartózkodási feltételek fennállását igazoló okiratokat: keresőtevékenység folytatása esetén az ezt igazoló iratokat, tanulmányok folytatása esetén az oktatási intézmény erről szóló igazolását, családtagi jogállás esetén a családi kapcsolat fennállását igazoló okiratot, az elegendő forrás meglétét igazoló iratot, a magyarországi lakcímként bejelentett ingatlan feletti rendelkezési jogosultságot és az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére való jogosultságot vagy azok anyagi fedezetét igazoló iratot. A regisztrációs igazolás kiállításának díja 1.000 Forint, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

 

Az EGT-állampolgár a bejelentkezést követően mennyi időn belül kap regisztrációs igazolást, és az meddig érvényes?

A feltételek igazolása esetén a hatóság a regisztrációs igazolást azonnal kiállítja, a regisztrációs igazolás határozatlan ideig érvényes.

 

Az EGT-állampolgár bejelentkezését követően mi a további teendő a lakcímkártya kiállításához?

Az ügyfélnek a bejelentkezést követően további teendője nincs, a lakcímkártyát postai úton megküldi Budapest Főváros Kormányhivatala.

 

Magyar állampolgár vagy EGT-állampolgár harmadik országbeli (nem EGT-állampolgár) házastársa hogyan tud Magyarország területére beutazni?

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag érvényes úti okmánnyal és – eltérő rendelkezés hiányában – érvényes 90 napot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízummal jogosult beutazni Magyarország területére. A Magyarországra történő vízummentes beutazásról szóló tájékoztatás az itt tekinthető meg.

 

Magyar állampolgár vagy EGT-állampolgár harmadik országbeli (nem EGT-állampolgár) házastársa milyen feltételekkel tartózkodhat Magyarország területén három hónapot meghaladóan?

Legkésőbb a beutazástól vagy a tartózkodási jogot megalapozó tény keletkezésétől számított kilencvenharmadik napon tartózkodási kártyát kell kérelmezni.

 

Mi szükséges a tartózkodási kártya kérelmezéséhez, illetve a lakcímkártya kiállításához?

A családtag a tartózkodási kártya iránti kérelmét a jövőbeni lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság kirendeltségén nyújthatja be. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni az érvényes úti okmányt, valamint csatolni kell arcfényképet és a tartózkodási feltételek fennállását igazoló okiratokat: a családi kapcsolat fennállását igazoló okiratot, az elegendő forrás meglétét igazoló iratot, a magyarországi lakcímként bejelentett ingatlan feletti rendelkezési jogosultságot és az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére való jogosultságot vagy azok anyagi fedezetét igazoló iratot. A tartózkodási kártya kiállításának díja EGT-állampolgár családtajga esetén 1.500 Forint, magyar állampolgár családtagja esetén 10.000 Forint, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

 

Mennyi az eljárási határidő a magyar állampolgár, illetve az EGT-állampolgár családtagja tartózkodási kártya iránti kérelme esetén, és meddig érvényes a tartózkodási kártya?

Az érdemi döntést az eljáró hatóság a kérelem benyújtásától számított 70 napon belül hozza meg. Az EGT-állampolgár családtagja tartózkodási kártyájának érvényességi ideje az EGT-állampolgár tartózkodásának időtartamához igazodik, de legfeljebb öt év. A magyar állampolgár családtagja tartózkodási kártyájának érvényességi ideje öt év.

 

Szükséges-e a külföldön kiállított okiratok diplomáciai felülhitelesítése, illetve fordítása?

A külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat – hacsak az ügyfajtára vonatkozó jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik – a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat – ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. 

 

Bevándorolt / letelepedett EGT-állampolgár hogyan tudja bevándorlási / letelepedési engedélyét és magyar személyazonosító igazolványát meghosszabbítani?

A letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező EGT-állampolgár kérelmére – a feltételek vizsgálata nélkül – állandó tartózkodási jogot igazoló okmányt kell kiállítani, melynek díja 1.500 Ft, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

 

Melyik harmadik országokból érkező személyeknek van szüksége vízumra a magyarországi beutazáshoz?

Magyarországra történő vízummentes beutazásról szóló tájékoztatás itt tekinthető meg.

 

A harmadik országbeli állampolgár hol tud vízumot kérelmezni?

A rövid időtartamú vízumkérelmek elbírálása a Külügyminisztérium hatáskörébe tartozik. A vízumkérelem benyújtása a harmadik országbeli állampolgár állandó (szokásos) tartózkodási helye szerint illetékes, illetve az állampolgársága szerinti magyar külképviseleten lehetséges.

 

Lehetséges-e a rövid időtartamú, ún. „C” típusú vízum meghosszabbítása?

A vízum meghosszabbítása vis major, humanitárius okok vagy súlyos személyes okok igazolása esetén lehetséges, a vízum meghosszabbításáról a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóság dönt. Fontos tudni, hogy a vízum érvényességi ideje ez esetben is csak a schengeni területre történő beutazástól számított 90 napos tartózkodást biztosító ideig hosszabbítható.

Ha a vízumhosszabbítás indokaként az ügyfél súlyos személyes okot igazol, akkor a meghosszabbításért felszámítandó díj 30 Euró. Egyéb esetben a hosszabbítást térítésmentesen kell megadni.

 

Hol kell benyújtani a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet és mennyi az eljárás díja?

A kérelmet a konzuli tisztviselőnél vagy a kérelem átvételére felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani, díja: 60 Euró. A szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon az alábbi esetekben nyújtható be a kérelem: (díja: 18.000 Forint, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni)

-         a belföldi kérelmezést kivételes méltánylást érdemlő körülmény indokolja;

-         a tartózkodás célja kutatás;

-        vízummentes állam állampolgáraként, vagy ilyen harmadik országbeli állampolgárral együtt, családtagként tartózkodik jogszerűen Magyarország területén.

Kivételesen méltányolható körülmény lehet különösen a gyógykezeléssel, a családegyesítéssel vagy a keresőtevékenységgel összefüggő olyan tény, amely a harmadik országbeli állampolgárnak nem felróható okból következett be és akadályozza a jogszabályban meghatározott általános feltételeknek megfelelő helyen történő kérelmezést.

 

 Hol és mikor kell kérelmezni a tartózkodási engedély meghosszabbítását, és mennyi az eljárás díja?

A szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon, az e célra rendszeresített formanyomtatványon, legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőző 30 nappal. Az eljárás díja 10.000,- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

 

Mi szükséges a tartózkodási engedély kiállításához / meghosszabbításához?

Be kell mutatni az érvényes úti okmányt, csatolni kell 1 db arcfényképet és a tartózkodási feltételek fennállását igazoló okiratokat: a beutazás és tartózkodás célját igazoló okiratot, magyarországi szálláshely meglétét igazoló iratokat, a lakhatást, a tartózkodás teljes időtartamára a megélhetést és a kiutazás költségeit is biztosító anyagi fedezetet igazoló iratokat, a vissza- vagy továbbutazáshoz szükséges engedély és érvényes menetjegy (vagy az annak megvásárlásához szükséges anyagi eszközök) vagy közlekedési eszköz meglétét igazoló iratokat. A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelemhez csatolni kell a nyilatkozatot az Európai Unió tagállamainak területéről történő önkéntes távozásról. A kérelmező a tartózkodás körülményeinek tisztázása érdekében további okiratok csatolására is felszólítható. A változatlan feltételekre vonatkozó okiratokat nem kell ismételten csatolni.

 

Hol nyújtható be a harmadik országbeli állampolgár látogatásához szükséges meghívólevél záradékolása iránti kérelem, és mi szükséges hozzá?

A meghívólevél iránti kérelmet külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye, illetve a jogi személy székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon személyesen, jogi személy meghívó esetén meghatalmazott képviselő útján kell benyújtani.  

 A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a meghívott részére szállást biztosít, eltartásáról gondoskodik, továbbá egészségügyi ellátásának és kiutazásának költségeit fedezi. Az eljárás díja 4.000 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

 

Jár-e a tartózkodási engedélyhez lakcímkártya?

Nem. A tartózkodási engedéllyel rendelkező személy a szálláshely bejelentésének tényét a bejelentőlap második példánya igazolja.

 

Milyen esetekben szükséges a szálláshely bejelentése, és hogyan történik?

A harmadik országbeli állampolgárok – függetlenül attól, hogy vendégkönyv vezetésére köteles kereskedelmi szálláshelyen, vagy magánszálláshelyen tartózkodnak – kötelesek a magyarországi szálláshelyüket bejelenteni az illetékes regionális igazgatóságon, amennyiben a tervezett tartózkodásuk a beutazástól számított harminc napot meghaladja.

A szálláshely bejelentését a beutazástól számított 3 napon belül az e célra rendszeresített formanyomtatványon (bejelentőlapon) kell teljesíteni a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon a természetes személyazonosító adatok közlésével. A bejelentőlapot az úti okmány adataival egyezően kell kitölteni, és a szálláshely bejelentésére kötelezettnek, valamint a szállásadónak alá kell írnia; az  úti okmányt a bejelentkezés teljesítésekor be kell mutatni. A szálláshely megváltozását 3 napon belül kell bejelenteni az új szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon.

 

Mi a teendő a Magyarország területén született harmadik országbeli gyermek születése esetén?

Ha a vízummal, tartózkodási engedéllyel rendelkező, illetve a bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke születik, ennek tényét köteles a következő adatok közlésével bejelenteni: a gyermek természetes személyazonosító adatai, a gyermek úti okmányának azonosító adatai, a gyermek szálláshelyének címe vagy lakcíme. A gyermek születését a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatásával a szülő lakóhelye, illetőleg szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon kell bejelenteni a gyermek születésétől számított 3 hónapon belül. (Formanyomtatvány)

 

Bevándorolt / letelepedett személy lakcímének megváltozását hol köteles bejelenteni?

A lakóhelyváltozás bejelentése az új lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalánál történik, a lakóhelyváltozás nem jár a tartózkodási okmány cseréjével; a bejelentést a járási hivatal által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány igazolja, ezért ezt a hatósági igazolványt a tartózkodási okmánnyal együtt kell őrizni és az arra feljogosított hatóságnak betekintésre át kell adni

 

Meddig kell érvényesnek lennie az útlevélnek a tartózkodási engedély kérelmezésekor?

Az EGT állampolgárok esetében nincs jelentősége az úti okmány érvényességi idejének (az egyetlen követelmény, hogy a kérelem benyújtásakor érvényes legyen). 

A harmadik országbeli kérelmezők esetében a regionális igazgatóság a tartózkodási engedély érvényességi idejét – a Harmtv.-ben foglalt keretek között – a kérelemhez mellékelt okiratok tartalma, a tartózkodás célja és tervezett időtartama, valamint a tartózkodás körülményei tekintetében rendelkezésre álló valamennyi egyéb adat alapján, a kérelmező egyedi körülményeit is figyelembe véve határozza meg. Az engedélyezett tartózkodás időtartamát főszabály szerint úgy kell megállapítani, hogy a harmadik országbeli állampolgár úti okmánya az engedélyezett tartózkodás lejártakor még legalább három hónapig érvényes legyen. Ha a harmadik országbeli állampolgár tartózkodásának célja tanulmányok folytatása vagy kutatás, vagy családi együttélés biztosítása, vagy az EU Kék Kártya birtokában történő keresőtevékenység folytatása, úti okmánya érvényességi idejének legfeljebb az engedélyezett tartózkodás időtartamát kell lefednie.

 

A biometrikus tartózkodási engedélyt kell-e cserélni, ha új útlevelet kell kiállíttatni bármely okból (kivéve adatváltozás esetköre). 

Nem. Elegendő bemutatni az új útlevelet az illetékes Regionális Igazgatóságon.

 

Utoljára frissítve:
Vissza a tetejére

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems