Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Mennyi magyarországi tartózkodási idő után kérelmezhető a nemzeti letelepedési engedély?

A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet – a kedvezményes esetek kivételével - legalább 3 év jogszerű és megszakítás nélküli magyarországi tartózkodás elteltével lehet előterjeszteni. A hároméves jogszerű tartózkodást megelőzően a harmadik országbeli állampolgár a kérelmet az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén nyújthatja be:

- aki a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy éve eltartott felmenőként családi életközösségben él bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral;

- bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot már a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megkötötték;

- magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, illetve akinek felmenője magyar állampolgár vagy magyar állampolgár volt;

- bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár kiskorú gyermeke.

 

A nemzeti letelepedési engedély birtokában utazhat-e a harmadik országbeli állampolgár más schengeni tagállam területére?

Igen, a harmadik országbeli állampolgár az érvényes útlevelével a nemzeti letelepedési engedély okmányának érvényességi ideje alatt beutazhat más schengeni tagállam területére és ott 90 napot meg nem haladó ideig vízummentesen tartózkodhat. Amennyiben egy másik schengeni tagállam területén a harmadik országbeli állampolgár 90 napot meghaladó ideig szándékozik tartózkodni, javasoljuk, hogy a tartózkodás szabályairól a beutazást megelőzően az adott tagállam illetékes hatóságainál (pl. nagykövetségén, konzulátusán) kérjen további tájékoztatást. 

 

A nemzeti letelepedési engedély igényléséhez milyen típusú engedéllyel, vízummal kell rendelkezni?

Magyarországon történő letelepedés céljából nemzeti letelepedési engedélyt kaphat az a harmadik országbeli állampolgár, aki tartózkodási engedéllyel vagy ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkezik és megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

 

A nemzeti letelepedési engedély elbírálásánál jelent-e valamilyen előnyt az, ha egy családtag már rendelkezik letelepedési engedéllyel?

Igen, mivel a nemzeti letelepedési engedély kiállítása iránti kérelmet a hároméves jogszerű tartózkodást megelőzően is előterjesztheti az a harmadik országbeli állampolgár, aki a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy éve eltartott felmenőként családi életközösségben él bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral, vagy bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot már a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megkötötték, illetve ha bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár kiskorú gyermeke.

 

EGT-állampolgár kérelmezhet-e nemzeti letelepedési engedélyt?

Nem, nemzeti letelepedési engedélyt kizárólag harmadik országbeli állampolgár kaphat. Az EGT-állampolgárok beutazásának és tartózkodásának szabályait a szabad mozgás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény szabályozza, amely alapján az EGT-állampolgárok regisztrációs igazolásra, illetve 5 év folyamatos magyarországi tartózkodást követően állandó tartózkodási kártyára jogosultak.

 

Kiskorú letelepedéséhez szükséges-e bármilyen hozzájáruló nyilatkozat a másik szülő részéről?

Igen, kiskorú  kérelmező esetén a kérelemhez csatolni kell a kiskorú  személyes joga szerinti hiteles okiratot arról, hogy a kiskorú harmadik országbeli állampolgár letelepedésének nincs törvényes akadálya.

 

Indokolt-e a személyes megjelenés a kérelem benyújtása során, vagy történhet-e meghatalmazott útján? Az eljárás során meghatalmazott eljárhat-e?

A kérelem előterjesztése során a személyes megjelenés kötelező, így ez nem történhet meghatalmazott útján. A személyes megjelenési kötelezettség teljesítésétől az eljáró hatóság eltekinthet, ha a kérelmező a megjelenésre egészségi állapota miatt képtelen. A személyes megjelenésre annak okán is szükség van, mivel a nemzeti letelepedési engedély okmány biometrikus adatokat tartalmazó okmány, így a kérelem benyújtásakor arcképmás készítésére és hat éves kor feletti kérelmező esetén ujjnyomat rögzítésére kerül sor.

Az eljárás többi szakaszában az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél  és képviselője együtt is eljárhat. Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát a jogszabályban meghatározott módon, írásba foglalt meghatalmazással köteles igazolni.

 

Szükséges-e a nemzeti letelepedési engedély kiállításához, hogy a harmadik országbeli állampolgár saját tulajdonú ingatlannal rendelkezzen?

A nemzeti letelepedési engedély kiadásának nem feltétele, hogy a harmadik országbeli állampolgár saját tulajdonú ingatlannal rendelkezzen. A jogszabály azt írja elő feltételként, hogy a kérelmező magyarországi lakhatása biztosított legyen, illetve igazolni tudja az első magyarországi lakóhelyként bejelenteni kívánt lakás feletti rendelkezési, illetve használati jogosultságát. Ugyanakkor az eljáró hatóságnak a magyarországi megélhetés értékelésekor figyelembe kell vennie többek között azt is, hogy a kérelmező a saját és családtagjai lakhatását szolgáló ingatlan tulajdonosa-e. Ugyanakkor nem lehet a megélhetést biztosító magyarországi vagyonnak tekinteni a harmadik országbeli állampolgár olyan ingatlanát, amely saját és az általa eltartottak lakhatását szolgálja.

 

Mennyi ideig érvényes a nemzeti letelepedési engedély? És hogyan történik a meghosszabbítása?

A nemzeti letelepedési engedély határozatlan idejű tartózkodásra jogosítja birtokosát Magyarország területén. Az okmány érvényességi ideje 5 év, amelyet a harmadik országbeli állampolgár külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon  (PDF) - 10.000 Forint értékű illetékbélyeg csatolása mellett -  előterjesztett kérelmére a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal illetékes regionális igazgatósága további 5 évvel meghosszabbít.

 

Ha a nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár családi okok miatt hazautazni kényszerül, de később vissza kíván jönni, elveszíti-e érvényességét a letelepedési engedély? Ha igen, mennyi idő után?

Amennyiben a letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár nem a végleges külföldi letelepedés szándékával hagyja el Magyarországot, Magyarország területének hat hónapnál hosszabb ideig történő elhagyásának szándékáról a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságot – az okok és a külföldi tartózkodás várható időtartamának megjelölésével – írásban értesítheti. Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területét két évet meg nem haladó időtartamra és nem a végleges külföldi letelepedés szándékával hagyja el, a regionális igazgatóság a külföldi tartózkodás – az értesítésben foglalt – várható időtartamán belül a nemzeti letelepedési engedélyt ezen okra hivatkozással nem vonhatja vissza, feltéve, hogy a harmadik országbeli állampolgár az értesítést megelőző egy éves időtartamon belül legalább száznyolcvan napot Magyarország területén tartózkodott.


A nemzeti letelepedési engedély birtokában utazhat-e a harmadik országbeli állampolgár más schengeni tagállam területére?

Igen, a harmadik országbeli állampolgár az érvényes útlevelével a nemzeti letelepedési engedély okmányának érvényességi ideje alatt beutazhat más schengeni tagállam területére és ott három hónapot meg nem haladó ideig vízummentesen tartózkodhat. Amennyiben egy másik schengeni tagállam területén a harmadik országbeli állampolgár három hónapot meghaladó ideig szándékozik tartózkodni, javasoljuk, hogy a tartózkodás szabályairól a beutazást megelőzően az adott tagállam illetékes hatóságainál (pl. nagykövetségén, konzulátusán) kérjen további tájékoztatást.

 

Milyen iratok szükségesek a nemzeti letelepedési engedély benyújtásához?

A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek be kell mutatnia az érvényes úti okmányát, valamint kérelméhez csatolnia kell: a születési, házasságban élő kérelmező esetén a házassági anyakönyvi kivonatot is, a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős hatósági határozatot, kiskorú kérelmező esetén a kiskorú személyes joga szerinti hiteles okiratot arról, hogy a kiskorú harmadik országbeli állampolgár letelepedésének nincs törvényes akadálya, a magyarországi lakhatást és megélhetést igazoló okiratokat, a biztosítotti jogviszonyt igazoló okiratot, a Magyarországra történő beutazását megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti ország hatósága által kiállított, büntetlen előéletet igazoló, hat hónapnál nem régebbi okiratot, valamint 1 db arcfényképet.

 

Mi a teendő a Magyarország területén született harmadik országbeli gyermek születése esetén?

Ha a vízummal, tartózkodási engedéllyel rendelkező, illetve a bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke születik, ennek tényét köteles a következő adatok közlésével bejelenteni: a gyermek természetes személyazonosító adatai, a gyermek úti okmányának azonosító adatai, a gyermek szálláshelyének címe vagy lakcíme. A gyermek születését a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatásával a szülő lakóhelye, illetőleg szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon kell bejelenteni a gyermek születésétől számított 3 hónapon belül. (Formanyomtatvány)

 

Bevándorolt / letelepedett személy lakcímének megváltozását hol köteles bejelenteni?

A lakóhelyváltozás bejelentése az új lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalánál történik, a lakóhelyváltozás nem jár a tartózkodási okmány cseréjével; a bejelentést a járási hivatal által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány igazolja, ezért ezt a hatósági igazolványt a tartózkodási okmánnyal együtt kell őrizni és az arra feljogosított hatóságnak betekintésre át kell adni.

 

Bevándorolt / letelepedett EGT-állampolgár hogyan tudja bevándorlási / letelepedési engedélyét és magyar személyazonosító igazolványát meghosszabbítani?

A letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező EGT-állampolgár kérelmére – a feltételek vizsgálata nélkül – állandó tartózkodási jogot igazoló okmányt kell kiállítani, melynek díja 1.500 Ft, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.