Logo

Nyomtatás
Tartalomjegyzék

Összevont kérelmezési eljárás

JOGOSULTAK KÖRE

Összevont kérelmezési eljárás alkalmazásának esetei:

·        ha a harmadik országbeli állampolgár munkavállalás céljából terjeszt elő tartózkodási engedély iránti kérelmet

·        ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és

o       családi együttélés biztosítása céljából kiállított tartózkodási engedély iránti,

o       EU Kék Kártya,

o       kutatás célú tartózkodási engedély,

o       szezonális munkavállalási célú tartózkodási engedély,

o       vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély, vagy

o       hosszú távú mobilitási engedély iránti kérelmet terjeszt elő;

·        ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és

o       családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel,

o       EU Kék Kártyával,

o       jövedelemszerzés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel,

o       kutatás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel,

o        szezonális munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel,

o       vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedéllyel, vagy

o       hosszú távú mobilitási engedéllyel rendelkezik.

Speciális esetkör: amennyiben a harmadik országbeli állampolgár jogszabályban meghatározott humanitárius célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik és foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni, a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóság hivatalból eljárást indít az összevont engedély kiállítása érdekében.

Nem alkalmazható az összevont kérelmezési eljárás:

l      a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre;

·        aki Magyarország területén kiküldetésben tartózkodik;

·        au pairként vagy tengerészként Magyarország területén tartózkodni szándékozó, illetve tartózkodó harmadik országbeli állampolgárra;

·        aki a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért;

·        akit Magyarország menekültként ismert el, avagy ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesített;

·        befogadottra;

·        aki az Európai Unió más tagállama által kiadott huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

·        akinek tartózkodási célja, hogy jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson (pl. egyéni vállalkozó, őstermelő);

·        akinek tartózkodási célja tanulmányok folytatása;

·        arra a harmadik országbeli állampolgárra, aki száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó időtartamú tartózkodása alatt munkát kíván végezni.

Az idegenrendészeti hatóság összevont engedélyezési eljárás keretében összevont engedélyt akkor adhat ki, ha a harmadik országbeli állampolgár:

·        foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből támogatott, vagy külön jogszabály alapján ezen vizsgálat alól mentes és

·        a törvényben meghatározott tartózkodási feltételeket teljesíti.

 

FOGALOMMAGYARÁZAT

Harmadik országbeli állampolgár: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (EGT-állampolgár, illetve az EGT-állampolgárt vagy a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó családtag) kivételével a nem magyar állampolgárok és a hontalan személyek.

Az összevont kérelmezési eljárás olyan eljárás, amely az általa benyújtott kérelem alapján a harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén való kilencven napot meghaladó tartózkodása és meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítése engedélyezésére irányul.

Az összevont engedély olyan tartózkodási engedély, amely a harmadik országbeli állampolgárt Magyarország területén meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítésére és tartózkodásra jogosítja.

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az összevont kérelmezési eljárás feltétele a tartózkodási célnak megfelelő, kitöltött formanyomtatvány, valamint a kötelező mellékletek benyújtása, illetve az eljárási díj megfizetése.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem előterjesztésekor a hatóság előtt személyesen meg kell jelenni, kivéve, ha a külföldi a megjelenésre egészségi állapota miatt képtelen.

Amennyiben a külföldi foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni, a tartózkodási engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló kérelem külön jogszabályban meghatározott, kiemelt foglalkoztató útján is előterjeszthető, ha ehhez az ügyfél írásban hozzájárul. Ez esetben az eljáró hatóság az eljárás során a foglalkoztatóval is kapcsolatot tarthat, azonban az eljárási cselekményekről értesíteni kell az ügyfelet.

Kiemelt foglalkoztatónak minősül:

- a Kormánnyal érvényes stratégiai partnerségi megállapodással rendelkező foglalkoztató,

- az a foglalkoztató, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meghatározott foglalkozásokban Magyarországgal szomszédos országból származó harmadik országbeli állampolgárt kíván Magyarországon foglalkoztatni,

- az a foglalkoztató, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházást valósít meg,

- az a fogadó szervezet, amely vállalaton belül áthelyezett személyt kíván Magyarországon foglalkoztatni.

 

A kívánt beutazási és tartózkodási célnak megfelelő tartózkodási engedély iránti kérelmet - törvényben foglalt kivétellel - annál a konzuli tisztviselőnél vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni.

A kérelem benyújtásakor a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére és ujjnyomat rögzítésére kerül sor, amelyet a harmadik országbeli állampolgár tűrni köteles. Azokban az esetekben, amikor a foglalkoztató útján kerül előterjesztésre a tartózkodási engedély iránti kérelem, a fenti adatrögzítés és egyéb eljárási cselekmények lefolytatása céljából a hatóság felhívására az ügyfél a hatóság előtt köteles személyesen megjelenni.

A harmadik országbeli állampolgár a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni
köteles arra vonatkozóan, hogy a kérelem elutasítása esetén vállalja-e az Európai Unió tagállamainak területéről történő önkéntes távozást.

Ha a regionális igazgatóság a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemnek helyt ad, a külképviseleten történő kérelmezés esetében egyidejűleg a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását is engedélyezi, és erről értesíti a konzuli tisztviselőt. A tartózkodásra jogosító okmány átvételére jogosító vízumot - a regionális igazgatóság döntése alapján - a konzuli tisztviselő adja ki.

A Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon is előterjesztheti, amennyiben a belföldi kérelmezést kivételes méltánylást érdemlő körülmény indokolja, vagy a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodás célja kutatás, vagy az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében szereplő állam állampolgáraként, vagy ilyen harmadik országbeli állampolgárral együtt, családtagként tartózkodik jogszerűen Magyarország területén. Kivételesen méltányolható körülmény különösen a gyógykezeléssel, a családegyesítéssel vagy a keresőtevékenységgel összefüggő olyan tény, amely a harmadik országbeli állampolgárnak nem felróható okból következett be és akadályozza a jogszabályban meghatározott általános feltételeknek megfelelő helyen történő kérelmezést.

A harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmét a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon terjesztheti elő a külön jogszabály által e célra rendszeresített formanyomtatványon, legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőző harminc nappal.

Ha a tartózkodási engedély kiadása és meghosszabbítása összevont kérelmezési eljárás keretében történik, az eljáró hatóság az érdemi döntést a kérelem benyújtásától számított 70 napon belül hozza meg. Ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatója külön jogszabályban meghatározott kiemelt foglalkoztató és a tartózkodási engedély kérelem elbírálása összevont kérelmezési eljárás keretében történik, az eljáró hatóság az érdemi döntés a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg.

Javasoljuk, hogy tartózkodási engedély meghosszabbítása esetén a kérelmet lehetőség szerint a tartózkodási engedély lejáratát megelőző 70 nappal terjessze elő a harmadik országbeli állampolgár. Ebben az esetben az idegenrendészeti hatóság előtt folyamatban lévő kérelemre indult eljárás ideje alatt a még érvényes tartózkodási engedély, illetve foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okiratok, vagy a korábban összevont engedélyezési eljárásban kiadott még érvényes tartózkodási engedély birtokában keresőtevékenységet folytathatnak, és annak lejártáig az engedély meghosszabbítására irányuló eljárás lezárulhat, így a foglalkoztatási jogviszony is folyamatos lehet.

Az összevont kérelmezési eljárásban – annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár magyarországi munkavállalását támogatja-e – az elsőfokú eljárásban fő szabály szerint a munkavégzés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, a másodfokú eljárásban a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szakhatóságként jár el. Amennyiben a munkavégzés több megye területére terjedhet ki, a szakhatóságként eljáró hatóság a munkavégzés megkezdésének helye szerinti kormányhivatal, ha a külföldit a foglalkoztató több – különböző megye területén lévő – telephelyén kívánja foglalkoztatni, a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatal.

A Kormányhivatal szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési eljárásban, ha a harmadik országbeli állampolgár:

- munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a pályázat, valamint a pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el;

- egyházi személy;

- olyan kutatási tevékenységet végez, amely a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik;

- kutatási tevékenységet végez;

- hivatásos sportoló, hivatásos edző;

- NATO-SOFA Megállapodásban meghatározott és Magyarországon szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli hozzátartozója;

- a családegyesítő családtagja, feltéve, hogy a kérelem benyújtását megelőzősen legalább egy éve családi együttélés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel Magyarországon tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása is engedélymentes;

- menekült, oltalmazott családtagja, ha ilyen célból kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

- Magyarországgal szomszédos országból származik és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is. 

Az eljárás díja az egyes tartózkodási céloknál meghatározott összegnek felel meg.

Tájékoztatjuk, hogy a 2016. január 1. napja után előterjesztett kérelmek esetén az ún. sommás eljárás szabályai figyelembe vételével jár el az idegenrendészeti hatóság azokban az ügyekben, amelyekben az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot. Amennyiben a döntés meghozatalához minden szükséges feltétel a hatóság rendelkezésére áll a tényállás tisztázásához, a hatóságnak azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül döntést kell hoznia. Ha a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn (nem áll minden adat rendelkezésre, így pl. hiánypótlásra, belföldi jogsegély kérésre kerül sor) az általános határidejű eljárás lefolytatására kerül sor. Ebben az esetben az eljárás megindítása iránti kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz a hatóság, melyben arról tájékoztatja az ügyfelet, hogy ha a kérelem beérkezését követő 60 nap elteltével az ügy érdemében nem hoz döntést, az ügyfél részére az eljárás díját visszatéríti és további költségek megfizetése alól mentesíti. Nem hoz az idegenrendészeti hatóság függő hatályú döntést, ha az eljárás megindításától számított 8 napon belül az érdemi döntést meghozza, vagy az eljárást felfüggeszti, vagy az eljárást megszünteti, vagy a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A sommás eljárás szabályait nem kell alkalmazni és függő hatályú döntést nem kell hozni, ha az eljárásban szakhatóság vesz részt, vagy az idegenrendészeti hatóság a közbiztonság vagy nemzetbiztonság védelme érdekében a külön jogszabályban meghatározott hatóság véleményét kéri.

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 8 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, valamint a kérelmezés helye szerint illetékes külképviseleten. Abban az esetben, ha az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, vagy a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 5.500 Forint, melyet illetékbélyegben kell leróni. A külképviseleten előterjesztett fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 20 Euró.

 

FORMANYOMTATVÁNYOK

A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatványokat az alábbi linkekre kattintva töltheti le:

Elektronikusan kitölthető Word formátumok (Munkavállalás célú-; Családi együttélés biztosítása célú-; EU Kék Kártya; Kutatás céljából kiadott-; Szezonális munkavállalás célú-; Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedélyek esetén.):

- Tartózkodási engedély iránti kérelem

- Tartózkodási engedély okmány pótása iránti kérelem

- Tartózkodási engedély okmány cseréje iránti kérelem

 

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatványok:

- Tartózkodási engedély iránti kérelem ÉS Munkavállalás VAGY Családi együttélés biztosítása VAGY EU Kék Kártya VAGY Kutatás céljából kiadott VAGY Szezonális munkavállalás VAGY Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedélyek

- Tartózkodási engedély okmány pótása iránti kérelem

- Tartózkodási engedély okmány cseréje iránti kérelem

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének igazolására csatolandó iratok:

·        a foglalkoztató és a harmadik országbeli munkavállaló által kötött előzetes megállapodás (MINTA), vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat

·        a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettséget, iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása, az EU Kék Kártya iránti eljárásban a felsőfokú szakmai képesítést igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása

·        ha a harmadik országbeli állampolgár esetében fennáll azon esetkör valamelyike, amikor nem működik közre szakhatóság az összevont kérelmezési eljárásban, ezen kedvezményes eset igazolására szolgáló irat.

Az előzetes megállapodásnak tartalmaznia kell:

·        a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet, munkakört (FEOR),

·        a tevékenység ellátásához szükséges szakmai képesítése, EU Kék Kártyával történő foglalkoztatás esetén felsőfokú szakmai képesítése megnevezését,

·        a harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő díjazás mértékét,

·        a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megjelölését, valamint

·        a foglalkoztatásra irányuló jogviszony várható időtartamát.

Az előzetes megállapodás kötelező érvényű állásajánlatnak minősül. Ha az összevont engedély kiállításra kerül a harmadik országbeli állampolgár részére, a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt az előzetes megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően, valamint az összevont engedély időtartamának megfelelő időtartammal kell létrehozni. A felek ettől eltérő megállapodása érvénytelen.

A humanitárius célú tartózkodási engedély esetén a regionális igazgatóság hivatalból eljárást indít az összevont engedély kiállítása érdekében, melyhez az adatlapot az ügyfélnek ki kell töltenie.

 

ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

Ha a tartózkodási engedély összevont engedélyként kerül kiállításra, a tartózkodási engedély érvényességi ideje – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – legfeljebb a szakhatósági állásfoglalásban szereplő időtartamig terjedhet, amely alkalmanként legfeljebb az új eljárásban adott szakhatósági állásfoglalásban szereplő időpontig meghosszabbítható. 

A családi együttélés biztosítása céljából, a szezonális munkavállalás céljából, vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedély, a hosszú távú mobilitási engedély, az EU Kék Kártya, a kutatás céljából kiadott, illetve a humanitárius célú tartózkodási engedély esetén az ezen engedélyekre meghatározott érvényességi időtartam az irányadó.

Az engedélyezett tartózkodás időtartamát – a külön megjelölt kivételekkel – úgy kell megállapítani, hogy a harmadik országbeli állampolgár úti okmánya az engedélyezett tartózkodás lejártakor még legalább három hónapig érvényes legyen.

Ha a harmadik országbeli állampolgár tartózkodásának célja kutatás, családi együttélés biztosítása vagy az EU Kék Kártya birtokában történő keresőtevékenység folytatása, úti okmánya érvényességi idejének legfeljebb az engedélyezett tartózkodás időtartamát kell lefednie.

 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

A harmadik országbeli állampolgár a meghatározott foglalkoztatóval történő foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló szándékát haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül köteles a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon bejelenteni, ha

·        a foglalkoztatására a korábbitól eltérő foglalkoztatónál vagy eltérő feltételekkel kerül sor, a korábbi munkaviszonya megszűnését vagy a munkavégzési feltételek megváltozását követően;

·        családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel, EU Kék Kártyával, a Harmtv. 20. § (1) bekezdés alapján jövedelemszerzés céljából, kutatás céljából, szezonális munkavállalási célból, vállalaton belüli áthelyezés céljából, jogszabályban meghatározott esetekben kiadott humanitárius célú tartózkodási engedéllyel, vagy hosszú távú mobilitási engedéllyel rendelkezik, a jogszabályban meghatározott előzetes megállapodás megkötését követően.

Kérelemre kiadott engedélytípusok esetén a bejelentési kötelezettség teljesítésével egy időben az ügyfél köteles tartózkodási engedély iránti kérelmet is előterjeszteni.

 

Utoljára frissítve:
Vissza a tetejére

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems