Logo

Nyomtatás
Tartalomjegyzék

JOGOSULTAK KÖRE

Meghívólevél iránti kérelmet

·         magyar állampolgár,

·         bevándorolt, letelepedett, Magyarország által menekültként vagy oltalmazottként elismert, tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,

·         szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint

·         magyar vagy Magyarország területén székhellyel rendelkező külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet

terjeszthet elő.

A meghívó a meghívólevélben kötelezettséget vállal arra, hogy a meghívott részére – Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára szállást biztosít, eltartásáról gondoskodik, továbbá – ha a nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségét fedezi.

A jogi személy meghívó – e törvény által meghatározott – jogai és kötelezettségei annak a polgári jog szerinti jogutódját terhelik. Természetes személy meghívó – e törvény által meghatározott – kötelezettségei a természetes személy halála esetén annak polgári jog szerinti örökösét terhelik.

 

FOGALOMMAGYARÁZAT

Harmadik országbeli állampolgár

Hontalan

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Feltétele: a kitöltött formanyomtatvány, valamint a kötelező mellékletek benyújtása, illetve az eljárási díj megfizetése

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem előterjesztésekor a hatóság előtt személyesen meg kell jelenni, kivéve, ha a kérelmező a megjelenésre egészségi állapota miatt képtelen.

A meghívólevél hatósági hozzájárulással történő ellátása iránti kérelem a meghívó lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye, illetve ha a meghívó jogi személy a székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon - kirendeltségen - személyesen, jogi személy esetén meghatalmazott képviselője útján terjeszthető elő. A személyes benyújtás alól kivételes esetben - ha a meghívó egészségi állapota ezt indokolja - az illetékes területi idegenrendészeti hatóságtól felmentés kérhető.

A meghívólevél hatósági záradékolása iránti  kérelem előterjesztésére az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen regisztrálást követően elektronikus úton is van lehetőség. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

Az meghívólevél hatósági záradékkal történő ellátására irányuló kérelem esetén az eljárás díja személyes megjelenéssel történő előterjesztés (ügyfélszolgálaton) esetén 16.000 Forint, a kérelem eljárási díja a Főigazgatóság ügyindítási elektronikus felületén (Enter Hungary) történő előterjesztés esetén 9.000 Forint, melyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk) formájában kell a kérelmezőnek lerónia. A közlemény rovatba szükséges beírni az meghívó nevét, születési idejét és az ügytípust - „Meghívólevél”.   

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

A regionális igazgatóság a meghívólevél iránti kérelmet 15 napon belül, ha a meghívott harmadik országbeli állampolgár beutazásához Magyarországnak jelentős gazdasági, kulturális, tudományos vagy sportérdeke fűződik, 8 napon belül bírálja el.

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál. Abban az esetben, ha a fellebbezés elkésett, az nem a jogosulttól származik, valamint az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, illetve a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja regionális igazgatóságok előtt 2022. január 22. napját megelőzően indult eljárásokban hozott elsőfokú döntés esetén 5.500 Forint. A 2022. január 22. napján vagy azt követően indult eljárásokban hozott elsőfokú döntés esetén a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 47.000 Forint, melyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk) útján kell leróni. A közlemény rovatba szükséges beírni az ügyfél nevét, születési idejét és az ügytípust - - „Meghívólevél jogorvoslat” . 

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

FORMANYOMTATVÁNY

A kérelem benyújtásához rendszeresített Word formanyomtatványt az alábbi linkre kattintva töltheti le:

-          Meghívólevél

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatvány:

-          Meghívólevél

 

A keretprogram a NAV honlapjáról tölthető le.

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

A szállás biztosítása igazolható különösen:

·         a lakhatás céljára szolgáló ingatlan tulajdonjogát igazoló okirattal (pl. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal),

·         lakásbérleti szerződéssel, vagy lakhatási nyilatkozattal

·         kereskedelmi-szálláshely foglalással,

·         egyéb hitelt érdemlő módon.

A meghívás anyagi fedezete különösen az alábbiakkal igazolható:

·         természetes személy meghívó esetén:

o   munkáltató által kiállított keresetigazolással,

o   bankszámla egyenlegigazolással, illetve bankszámlakivonattal,

o   adóhatóság által kiállított jövedelemigazolással

·         jogi személy meghívó esetén:

o   adóhatóság által kiállított igazolással,

o   bankszámla egyenlegigazolással, illetve bankszámlakivonattal.

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményeket is foganatosíthat. A hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A kérelmező vagy annak képviselője a kérelem benyújtását követően csatolt iratokat postai vagy elektronikus úton csatolhatja a kérelméhez. Amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra a hiánypótlási felhívás és annak teljesítése is elektronikus úton történik.

 

ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

Az eljáró hatóság a meghívólevél érvényességét napokban, a meghívás céljára és a meghívás összes körülményére tekintettel állapítja meg.

A meghívólevél legfeljebb 365 napig érvényes.

 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

• A meghívólevél valamennyi példányát a meghívónak aláírásával el kell látnia.

• A hatóság a meghívólevelet a meghívónak adja ki, akinek gondoskodni kell a meghívott külföldihez történő eljuttatásáról.

• A meghívólevél önmagában nem jogosít Magyarország területére történő beutazásra.

• A kiutasítás végrehajtásának költségeit a kiutasított vagy – a kiutasított rendelkezésére álló anyagi fedezet hiányában – a meghívó viseli.

A jogi személy meghívó – e törvény által meghatározott – jogai és kötelezettségei annak a polgári jog szerinti jogutódját terhelik. Természetes személy meghívó – e törvény által meghatározott – kötelezettségei a természetes személy halála esetén annak polgári jog szerinti örökösét terhelik.

 

Utoljára frissítve:
Vissza a tetejére

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems