Logo

Nyomtatás
Tartalomjegyzék

JOGOSULTAK KÖRE

Meghívólevél iránti kérelmet

 •         magyar állampolgár,
 •         bevándorolt, letelepedett, Magyarország által menekültként vagy oltalmazottként elismert, tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
 •         szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint
 •         magyar vagy Magyarország területén székhellyel rendelkező külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet
 • terjeszthet elő.

FOGALOMMAGYARÁZAT

Meghívó: kötelezettségvállalásra jogosult személy. A meghívó a meghívólevélben kötelezettséget vállal arra, hogy a meghívott részére – Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára szállást biztosít, eltartásáról gondoskodik, továbbá – ha a nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségét fedezi.

Harmadik országbeli állampolgár: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (EGT-állampolgár, illetve az EGT-állampolgárt vagy a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó családtag) kivételével a nem magyar állampolgárok és a hontalan személyek.

Hontalan: akit saját joga szerint egyetlen állam sem ismer el állampolgárának.

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Feltétele: a kitöltött formanyomtatvány, valamint a kötelező mellékletek benyújtása, illetve az eljárási díj megfizetése

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem előterjesztésekor a hatóság előtt személyesen meg kell jelenni, kivéve, ha a kérelmező a megjelenésre egészségi állapota miatt képtelen.

A meghívólevél hatósági hozzájárulással történő ellátása iránti kérelem a meghívó lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye, illetve ha a meghívó jogi személy a székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon - kirendeltségen - személyesen, jogi személy esetén meghatalmazott képviselője útján terjeszthető elő. A személyes benyújtás alól kivételes esetben - ha a meghívó egészségi állapota ezt indokolja - az illetékes területi idegenrendészeti hatóságtól felmentés kérhető.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 4.000 forint, melyet illetékbélyegben a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell leróni.

A regionális igazgatóság a meghívólevél iránti kérelmet 15 napon belül, ha a meghívott harmadik országbeli állampolgár beutazásához Magyarországnak jelentős gazdasági, kulturális, tudományos vagy sportérdeke fűződik 8 napon belül bírálja el.

Tájékoztatom, hogy a 2016. január 1. napja után előterjesztett kérelmek esetén az ún. sommás eljárás szabályai figyelembe vételével jár el az idegenrendészeti hatóság. Amennyiben a döntés meghozatalához minden szükséges feltétel a hatóság rendelkezésére áll a tényállás tisztázásához, a hatóságnak azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül döntést kell hoznia. Ha a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn (nem áll minden adat rendelkezésre, így pl. hiánypótlásra, szakhatósági megkeresésre, belföldi jogsegély kérésre kerül sor) az általános határidejű eljárás lefolytatására kerül sor. Ebben az esetben az eljárás megindítása iránti kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz a hatóság, melyben arról tájékoztatja az ügyfelet, hogy ha a kérelem beérkezését követő 60 nap elteltével az ügy érdemében nem hoz döntést, az ügyfél részére az eljárás díját visszatéríti és további költségek megfizetése alól mentesíti. Nem hoz az idegenrendészeti hatóság függő hatályú döntést, ha az eljárás megindításától számított 8 napon belül az érdemi döntést meghozza, vagy az eljárást felfüggeszti, vagy az eljárást megszünteti, vagy a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál. Abban az esetben, ha az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, vagy a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 5.500 forint, melyet illetékbélyegben kell leróni.

 

FORMANYOMTATVÁNY

A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatványokat az alábbi linkre kattintva töltheti le:

- Meghívólevél

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatvány:

- Meghívólevél

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

A szállás biztosítása igazolható különösen:

 •         a lakhatás céljára szolgáló ingatlan tulajdonjogát igazoló okirattal (pl. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal),
 •         lakásbérleti szerződéssel, vagy lakhatási nyilatkozattal
 •         kereskedelmi-szálláshely foglalással,
 •         egyéb hitelt érdemlő módon.

A meghívás anyagi fedezete különösen az alábbiakkal igazolható:

természetes személy meghívó esetén:

 •        munkáltató által kiállított keresetigazolással,
 •        bankszámla egyenlegigazolással, illetve bankszámlakivonattal,
 •        adóhatóság által kiállított jövedelemigazolással

jogi személy meghívó esetén:

 •        adóhatóság által kiállított igazolással,
 •        bankszámla egyenlegigazolással, illetve bankszámlakivonattal.

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja! A hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít be.

 

ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

Az eljáró hatóság a meghívólevél érvényességét napokban, a meghívás céljára és a meghívás összes körülményére tekintettel állapítja meg.

A meghívólevél legfeljebb 365 napig érvényes.

 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

 •  A meghívólevél valamennyi példányát a meghívónak aláírásával el kell látnia.
 •  A hatóság a meghívólevelet a meghívónak adja ki, akinek gondoskodni kell a meghívott külföldihez történő eljuttatásáról.
 •  A meghívólevél önmagában nem jogosít Magyarország területére történő beutazásra.
 •  A kiutasítás végrehajtásának költségeit a kiutasított vagy – a kiutasított rendelkezésére álló anyagi fedezet hiányában – a meghívó viseli.

 

Utoljára frissítve:
Vissza a tetejére

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems