Logo

Nyomtatás
Tartalomjegyzék

Felhívjuk a figyelmet, hogy a meghívólevél hatósági záradékolására vonatkozó eljárási szabályok 2018. január 1. napjával megváltoztak!

JOGOSULTAK KÖRE

Meghívólevél iránti kérelmet

·         magyar állampolgár,

·         bevándorolt, letelepedett, Magyarország által menekültként vagy oltalmazottként elismert, tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,

·         szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint

·         magyar vagy Magyarország területén székhellyel rendelkező külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet

terjeszthet elő.

A meghívó a meghívólevélben kötelezettséget vállal arra, hogy a meghívott részére – Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára szállást biztosít, eltartásáról gondoskodik, továbbá – ha a nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségét fedezi.

A jogi személy meghívó – e törvény által meghatározott – jogai és kötelezettségei annak a polgári jog szerinti jogutódját terhelik. Természetes személy meghívó – e törvény által meghatározott – kötelezettségei a természetes személy halála esetén annak polgári jog szerinti örökösét terhelik.

 

FOGALOMMAGYARÁZAT

Harmadik országbeli állampolgár

Hontalan

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Feltétele: a kitöltött formanyomtatvány, valamint a kötelező mellékletek benyújtása, illetve az eljárási díj megfizetése

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem előterjesztésekor a hatóság előtt személyesen meg kell jelenni, kivéve, ha a kérelmező a megjelenésre egészségi állapota miatt képtelen.

A meghívólevél hatósági hozzájárulással történő ellátása iránti kérelem a meghívó lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye, illetve ha a meghívó jogi személy a székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon - kirendeltségen - személyesen, jogi személy esetén meghatalmazott képviselője útján terjeszthető elő. A személyes benyújtás alól kivételes esetben - ha a meghívó egészségi állapota ezt indokolja - az illetékes területi idegenrendészeti hatóságtól felmentés kérhető.

Az eljárás díja 4.000 Forint, melyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk) formájában kell a kérelmezőnek lerónia. A közlemény rovatba szükséges beírni az meghívó nevét, születési idejét és az ügytípust - „Meghívólevél”.  

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

A regionális igazgatóság a meghívólevél iránti kérelmet 15 napon belül, ha a meghívott harmadik országbeli állampolgár beutazásához Magyarországnak jelentős gazdasági, kulturális, tudományos vagy sportérdeke fűződik, 8 napon belül bírálja el.

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál. Abban az esetben, ha a fellebbezés elkésett, az nem a jogosulttól származik, valamint az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, illetve a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 5.500 Forint, melyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk) formájában kell a kérelmezőnek lerónia.  A közlemény rovatba szükséges beírni a meghívó nevét, születési idejét és az ügytípust - „Meghívólevél jogorvoslat” .

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

FORMANYOMTATVÁNY

A kérelem benyújtásához rendszeresített Word formanyomtatványt az alábbi linkre kattintva töltheti le:

-          Meghívólevél

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatvány:

-          Meghívólevél

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

A szállás biztosítása igazolható különösen:

·         a lakhatás céljára szolgáló ingatlan tulajdonjogát igazoló okirattal (pl. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal),

·         lakásbérleti szerződéssel, vagy lakhatási nyilatkozattal

·         kereskedelmi-szálláshely foglalással,

·         egyéb hitelt érdemlő módon.

A meghívás anyagi fedezete különösen az alábbiakkal igazolható:

·         természetes személy meghívó esetén:

o   munkáltató által kiállított keresetigazolással,

o   bankszámla egyenlegigazolással, illetve bankszámlakivonattal,

o   adóhatóság által kiállított jövedelemigazolással

·         jogi személy meghívó esetén:

o   adóhatóság által kiállított igazolással,

o   bankszámla egyenlegigazolással, illetve bankszámlakivonattal.

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményeket is foganatosíthat. A hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A kérelmező vagy annak képviselője a kérelem benyújtását követően csatolt iratokat postai vagy elektronikus úton csatolhatja a kérelméhez. A kérelmező kivételes méltánylást érdemlő esetben a csatolandó iratokat az eljáró idegenrendészeti hatóságnál személyesen is benyújthatja, azonban ezen körülményt igazolnia szükséges.

 

ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

Az eljáró hatóság a meghívólevél érvényességét napokban, a meghívás céljára és a meghívás összes körülményére tekintettel állapítja meg.

A meghívólevél legfeljebb 365 napig érvényes.

 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

• A meghívólevél valamennyi példányát a meghívónak aláírásával el kell látnia.

• A hatóság a meghívólevelet a meghívónak adja ki, akinek gondoskodni kell a meghívott külföldihez történő eljuttatásáról.

• A meghívólevél önmagában nem jogosít Magyarország területére történő beutazásra.

• A kiutasítás végrehajtásának költségeit a kiutasított vagy – a kiutasított rendelkezésére álló anyagi fedezet hiányában – a meghívó viseli.

A jogi személy meghívó – e törvény által meghatározott – jogai és kötelezettségei annak a polgári jog szerinti jogutódját terhelik. Természetes személy meghívó – e törvény által meghatározott – kötelezettségei a természetes személy halála esetén annak polgári jog szerinti örökösét terhelik.

 

Utoljára frissítve:
Vissza a tetejére

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems