Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Munka- és tűzvédelmi referens - Budafoki út (11.30)

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

 felvételt hirdet referens (munka- és tűzvédelmi) beosztás betöltésére

 

Munkahely megnevezése:  Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

                                             Gazdasági Főosztály

                                             Műszaki Osztály

Beosztás: referens (munka- és tűzvédelmi)

Besorolás: Tiszt/ E

Munkavégzés helye: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Munkarend: vezényléses (elsősorban hivatali időben)

 

Jogviszony: határozatlan idejű, hivatásos

 

Ruhanorma: polgári

 

Bérezés, egyéb juttatások: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának    

                                             szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben (Hszt.)

                                              meghatározottak szerint         

 

Feladatok:    

 

A munka- és tűzvédelmi referens feladatai

 

 • ·részt vesz az osztály műszaki feladatainak megoldásában, továbbá

ellátja az alábbi munka- és tűzvédelmi feladatokat:

 

 • évente felülvizsgálja az MvSz-t, és szükség esetén módosítást javasol a Főigazgatóság munkavédelemi tevékenységét irányító felelős vezetőjének;
 • naprakészen tájékozódik a vonatkozó jogszabályok változásairól, és szükség szerint javaslatot tesz azok bevezetéséről;
 • gondoskodik a létesítmények és a munkahelyek, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, biztonságos üzemeltetésének feltételeiről, a veszélyek és ártalmak megszüntetéséről, javaslatot tesz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények biztosítására;
 • gondoskodik a munkabiztonsági szaktevékenység körébe tartozó feladatok megvalósításáról, és a munkabiztonsági feladatok folyamatos ellátásáról;
 • figyelemmel kíséri valamennyi időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzését;
 • vezeti a Főigazgatóság baleseti nyilvántartását;
 • személyesen részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában, elkészíti és továbbítja a baleseti dokumentációt;
 • megszervezi a munkavédelmi szemlét, elkészíti a jegyzőkönyvet, a munkavédelmi szemlebizottság tagja;
 • lefolytatja a Személyügyi Főosztály által megszervezett munkavédelmi oktatásokat;
 •  meghívottként részt vesz az üzembe helyezési és a munkaterület átadás-átvételi eljárásokon;
 • együttműködik a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, valamint a Rendőrség egészségügyi alapellátó orvosával, a munkahelyi kockázatértékelések kimunkálásában és felülvizsgálatában, illetve a foglakozási megbetegedések megelőzésében;
 • javaslatot tesz az egyéni védőeszközök bevezetésére, alkalmazásának rendjére
 • a tárgyévet követően elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a Főigazgatóság munkavédelmi helyzetének értékelését;
 • kapcsolatot tart a munkavédelmi főfelügyelővel;
 • kidolgozza a munkavédelem legfontosabb éves feladatait tartalmazó munkavédelmi programot
 • ·feladata elősegíteni a tűzvédelmi szabályok, előírások végrehajtását, irányítja a területi szervek tűzvédelmi munkáját;
 • ·gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi helyzetre kiható változás, átalakítás a területileg illetékes tűzoltósághoz bejelentésre kerüljön;
 • ·tűzvédelmi kérdésekben külső szervekkel történő tárgyalásokon képviseli a Főigazgatóságot;
 • ·elősegíti és előírt időközben, de legalább évente egyszer ellenőrzi a Főigazgatóság területén a Szabályzatban foglalt előírások betartását
 • ·részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott szemlén, oktatáson;
 • ·szakmailag véleményezi az új beruházások tűzvédelmi előírásait,
 • ·részt vesz a használatbavételi eljárásban, ellenőrzi a tervek szerinti megvalósulást,
 • ·ellenőrzi a Főigazgatóság tűzvédelmi felszereléseit és oltóanyagait, gondoskodik az eszközök üzemképességének fenntartásáról, karbantartásukról;
 • ·javaslatot tesz a megfelelő mennyiségű és minőségű tűzoltó eszközök, tűzvédelmi felszerelések beszerzésére;
 • ·a tűzvédelemmel kapcsolatos iratot, rendeletet, jegyzőkönyvet megőrzi;
 • ·lefolytatja a Személyügyi Főosztály által megszervezett tűzvédelmi oktatásokat és vezeti a tűzvédelmi oktatások nyilvántartását;
 • ·a tűzvédelemmel kapcsolatos adminisztrációt naprakész állapotban tartja;
 • ·kapcsolatot tart a BM tűzvédelmi főfelügyelőjével.

 

A beosztás betöltésének követelményei:

 • ·magyar állampolgárság
 • ·büntetlen előélet
 • ·cselekvőképesség
 • ·felsőfokú rendészeti szakképzettség

·         felsőfokú munkavédelmi szakképzettség

 • ·felsőfokú műszaki végzettség és legalább középfokú tűzvédelmi szakképzettség
 • ·vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a munkába állást megelőzően
 • ·felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
 • ·kifogástalan életvitel ellenőrzéshez való hozzájárulás
 • egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasság
 • hivatásos jogviszony

 

 

A beosztás betöltéséhez előnyt jelent:

 • kiemelkedő írás- és szóbeli kifejezőkészség

 

 

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködő képesség,
 • jó kommunikációs készség,
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság),
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
 • megbízhatóság,
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
 • határozott fellépés, pontos, önálló, gyors és precíz munkavégzés,
 • jó kommunikációs készség írásban és szóban,
 • újításokra nyitott, kreatív személyiség.

 

A jelentkezőnek be kell nyújtania:

 • részletes szakmai önéletrajzát, amely tartalmazza a személyi adatait, szakmai végzettségeit, korábbi beosztásait, jelenlegi munkahelyét, elérhetőségeit
 • motivációs levelet
 • iskolai végzettséget, szakképesítés, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát (mely a pályázati jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele)
 • a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott anyagában foglalt személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a munkakörbe való kiválasztása esetén hozzájárul az általa benyújtott eredeti okmányok megvizsgálásához

 

A jelentkezés határideje: 2022. november 30.

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2022. december 9.

A munkakör betöltésének kezdete várhatóan: 2022. december 15.

 

A jelentkezés benyújtásának helye és módja:

Jelentkezését a 106-Szü-2250/71/2022.H. azonosító feltüntetésével az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kérjük eljuttatni, az elektronikus levél mellékleteként kizárólag MS Office .doc vagy .docx szöveges dokumentumok, illetve .jpg vagy .pdf kiterjesztésű fájlok csatolhatók.

 

 

A meghallgatásra kiválasztott jelentkezőket a személyes elbeszélgetés időpontjáról telefonon értesítjük.

 

A jelentkezés elbírálásának eredményéről az érintetteket levélben, illetve telefonon tájékoztatjuk.

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

LOGO kicsiEH

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023
 

               eh oqcode                                                                                                         ukran qr

Online kérelem benyújtása számítógépről:                             Elektronikus kérelem benyújtó mobil applikáció letöltése Ukrajnából menekülők részére:

/ Apply online from a computer:                                             / Download the electronic application submission mobile app for refugees from Ukraine:

https://enterhungary.gov.hu                                                    http://ukran2022.oif.gov.hu/docs/common/Menedekes-1.0-release.apk

(Enter Hungary)

OK