Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Az integrációs szerződésben meghatározott támogatást a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 2016. május 31-ig hatályos 32/C. § (3) bekezdése alapján a menekültügyi hatóság állapította meg és folyósítja a már megkötött szerződések esetében. Az említett jogszabályt a 2016. évi XXXIX. tv. 90. §-a helyezi hatályon kívül, ami azt jelenti, hogy a fent említett dátum után elismertek számára az integrációs szerződés és támogatás, mint jogintézmény megszűnt.

 

„002.”

Tájékoztató menekülteknek és oltalmazottaknak az integrációs szerződésről

 

·         Az az ügyfél, akit a menekültügyi hatóság menekültként vagy oltalmazottként ismert el, 2014. január 1. után maximum 2 hónapot tölthet a befogadó állomáson.  Ez után a befogadó állomásról ki kell költözni.

·         2014. január 1-jétől szerződést kell kötni ahhoz, hogy az ügyfél egy nagyobb pénzösszeget, havi támogatást kapjon. A kapott pénzből a gondozási tervben kitűzött célok megvalósítása érdekében kell gazdálkodni.

·         A szerződés megkötése után, a kiköltözést követően a családsegítő szolgálat munkatársa, egy szociális munkás áll kapcsolatban az ügyféllel és segít neki. A szerződés aláírását megelőzően a befogadó állomás munkatársaitól kérhet segítséget.

 

Milyen szerződést kell kötni és hogyan?

·         Az integrációs szerződés egy megállapodás a menekült vagy oltalmazott ügyfél és a menekültügyi hatóság között. Ha az ügyfél betartja a szerződésben leírt szabályokat és együttműködik a családsegítő szolgálattal, akkor 2 éven keresztül havonta integrációs támogatást kap.

·         A szerződéskötést kérelmezni kell. Az integrációs szerződés megkötését a menekült vagy oltalmazott státuszról szóló dokumentum dátumától számítva 4 hónapig lehet kérelmezni a menekültügyi hatóságnál. A szerződéskötést akkor lehet kérelmezni, ha az ügyfél rászorult*, és ha a Magyarországra érkezés és a státuszról szóló döntés jogerőre emelkedésének dátuma között nem telt még el 3 év.

 

*Rászorult: Az ügyfél akkor tekinthető rászorultnak, ha saját maga vagy a vele együtt élő házastársa vagy egyenesági rokona (gyermeke, szülője) nem rendelkezik Magyarországon megélhetést biztosító vagyonnal és az 1 személyre jutó nettó jövedelem havi összege egyedülálló esetén nem haladja meg a 42.500 Ft-ot, családos esetén a 28.500 Ft-ot.

 

·         Fontos, hogy az ügyfél kérelmében jelölje meg azt a címet, ahová a befogadó állomásról ki fog költözni. Ha még pontosan nem tudja, akkor azt jelölje meg, hogy hová szeretne kiköltözni. A lakáskeresésben kérheti a családsegítő szolgálat segítségét. A családsegítő szolgálat lakást nem tud adni, de az albérletkeresésben segítséget nyújt. Fontos tudni, hogy az ügyfélnek is lépéseket kell tennie azért, hogy a megfelelő lakást megtalálják. Ha az ügyfél a családsegítő szolgálat munkatársainak a segítségét kéri, akkor az általuk felkeresett albérlet csak alapos indokkal utasítható vissza (pl.: speciális egészségügyi probléma).

·         Az integrációs szerződés kérelmezése után a menekültügyi hatóság azonnal felveszi a kapcsolatot az ügyfél által megjelölt cím szerinti családsegítő szolgálattal. A szerződés aláírása után a szociális gondozó 30 napon belül gondozási tervet készít. Az ügyfél köteles a gondozási tervben vállalt célok megvalósításában együttműködni.

·         Ha a szerződést családos emberként kérelmezi, akkor a szerződés az ügyfél házastársára és gyermekeire is vonatkozik, de csak akkor, ha ők is menekültek vagy oltalmazottak. A szerződés megkötéséhez szükség van a házastárs írásos beleegyezésére, amelyben leírja, hogy a szerződésben foglaltakat ő is ismeri és betartja. A gyerekek is a szerződés alapján részesülnek a családsegítő szolgálat segítségében.

 

Mi a szerepe a családsegítő szolgálatnak?

·         A családsegítő szolgálat segítséget nyújthat például munkakeresésben, óvodába, iskolába jelentkezésben, magyar nyelvtanulási lehetőség keresésében. Segít felvenni a kapcsolatot civil vagy önkormányzati szervezetekkel, munkaügyi központtal, igény szerint egyházakkal. A családsegítő szolgálat feladatát civil szervezet is elláthatja.

 

·         A családsegítő szolgálaton keresztül az ügyfél az alábbi támogató szolgáltatásokra jogosult:

·         A szociális munkás segít eligazodni a magyarországi életben. Ha kérdése van vagy információra van szüksége, akkor kérdéseit, problémáit megbeszélheti a szociális munkással.

·         Anyagi nehézségek esetén az ügyfél jogosult pénzbeli és természetbeli támogatásokra. A szociális munkás segít ezeket a támogatásokat megigényelni.

·         Közösségi programon való részvétel.

·         Ha az ügyfél munkát vagy albérletet keres, illetve egyéb probléma esetén (fogyatékosság, krónikus betegség, pszichiátriai betegség, kábítószer probléma, szenvedélybetegség) a szociális munkás segítséget nyújt.

·         A családsegítő szolgálat munkatársai az integrációs szerződésben leírt társadalmi beilleszkedésben is igyekeznek az ügyfél segítségére lenni.

 

·         A családsegítő szolgálat munkájával kapcsolatban az ügyfél észrevételt tehet, melyet a menekültügyi hatóság kivizsgál és annak eredményről 15 napon belül értesíti az ügyfelet.

 

Miről szól a szerződés?

·         A szerződés ezeket az információkat tartalmazza:

 

o        ügyfél adatai (családtagok megnevezése és adataik);

o        a befogadó állomásról történő kiköltözés időpontja;

o        szerződés érvényességének ideje;

o        bankszámla adatai, ami az integrációs támogatás utalásához kell.  Ha az ügyfélnek nincs bankszámlája, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy amint lehet, a szükséges iratokat beszerzi és a bankszámlanyitáshoz szükséges feltételeket teljesíti. Amíg nincs bankszámlája, addig az integrációs támogatást más módon kapja;

o        a családsegítő szolgálat feladatai, kapcsolattartás a szociális gondozóval (milyen gyakran találkoznak és hol);

o        az ügyfél jogai és kötelezettségei;

o        menekültügyi hatóság jogai és kötelezettségei;

o        tájékoztatás a menekültügyi hatóság és a családsegítő szolgálat közötti, az ügyfél adatait érintő kapcsolattartásról (családi és utóneve, születési családi és utóneve, előző családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, személyi azonosítója);

o        hogyan módosítható a szerződés;

o        milyen lehetőségek vannak, ha az ügyfél kifogásol valamit vagy elégedetlen a szerződésbe foglaltakkal kapcsolatban (jogorvoslat).

 

·         A szerződés az aláírás napjától érvényes és maximum az elismeréstől számított 2 évre szól. Az ügyfél külön kérelmére a szerződés 2 évnél rövidebb időre is köthető.

·         A gondozási terv elkészítése után a szerződést módosítani szükséges a gondozási terv tartalmának megfelelően.

·                           Ha a társadalmi beilleszkedés szempontjából lényeges körülményben (pl. családtagok száma, egészségi állapot, munkaképesség) változás történik, akkor az ügyfél kérelmére a menekültügyi hatóság egyetértésével a szerződés módosítható.

·                           Ha a menekültügyi hatóság vagy a családsegítő szolgálat a szerződésben foglaltakat nem teljesíti, akkor az ügyfél azután, hogy ezt a menekültügyi hatóságnak jelezte, a szerződésszegés észlelésétől számított 30 napon belül közigazgatási bírósághoz fordulhat, ha úgy gondolja, hogy nem volt eredménye a jelzésének.

 

 

A szerződés alapján különösen az alábbi szabályokat kell betartani:

 

1.       Ha megváltozik az ügyfél lakóhelye, vagy jövedelmében (bevételében), vagyonában változás történik, akkor azt legkésőbb 15 napon belül be kell jelenteni a menekültügyi hatóságnál.

2.        A hatékony együttműködés érdekében az ügyfél a szociális gondozóval rendszeresen, személyesen találkozik. A kapcsolattartási alkalmakon mindig meg kell jelenni.

3.       Ha az ügyfélnek még nincs munkája, akkor álláskeresőként regisztrálni kell a munkaügyi központban. Ebben a családsegítő szolgálat segítséget nyújt.

4.       A munkaügyi központtal folyamatosan kapcsolatot kell tartani, aktívan részt kell venni a munkakeresésben.

5.       Ha az ügyfélnek már van munkája, akkor azt a menekültügyi hatóságnál 8 napon belül be kell jelenteni, megjelölve a munkaadó nevét, címét és a munkabér összegét.

 

A lakóhelyet különösen akkor lehet megváltoztatni, ha a költözés indoka:

 

1.       munkavállalás

2.       lakhatás biztosítása

3.       családegyesítés

4.       speciális egészségügyi, szociális intézményi ellátás vagy elhelyezés

 

Az integrációs támogatás

·         Az ügyfél az integrációs szerződés ideje alatt a menekültügyi hatóság határozata alapján jogosult integrációs támogatásra. A támogatás összege 6 havonta csökken, és különbözik egyedülálló, illetve családos személy esetén.

·         Ha a szerződés aláírása a hónap 15. napjáig megtörténik, akkor az integrációs támogatást arra a teljes hónapra is megkapja.  Ha a szerződés aláírása a hónap 15. napját követően történik meg, akkor az ügyfél az integrációs támogatást a következő hónaptól kapja.

 

Maximum 24 hónapra

Egyedülálló személy esetében*

 Családok esetében                                                                            (Összesen maximum havi 215 000 Ft családonként)*

Nagykorú személy után

Kiskorú személy után

1.-6. hónap

90 000 Ft/fő/hó

85 000 Ft/fő/hó

25 000 Ft/fő/hó

7.-12. hónap

67 500 Ft/fő/hó

63 750 Ft/fő/hó

18 750 Ft/fő/hó

13.-18. hónap

45 000 Ft/fő/hó

42 500 Ft/fő/hó

12 500 Ft/fő/hó

19.-24. hónap

22 500 Ft/fő/hó

21 250 Ft/fő/hó

6250  Ft/fő/hó

            * A támogatás összege az egyéb jövedelem összegével csökken.

 

 • Az ügyfél egyéni körülményeire figyelemmel, az első évben, egy alkalommal kérheti az integrációs támogatást másként is, mint ahogy az a táblázatban szerepel. Lehetőség van arra, hogy az ügyfél egy alkalommal egy nagyobb összeget (max. 216 000 Ft) kérjen, majd az alapesetben őt megillető, első évre eső összegből így fennmaradó összeget (945 000 Ft-216 000 Ft = 729 000 Ft-ot) kapja, ami havonta 60 750 Ft. Családok esetén szintén maximum 216 000 Ft összegben kérhető a támogatás átütemezése. Az integrációs támogatás átütemezését a szerződés megkötésére vonatkozó kérelemben kell jelezni.

 

 • Ha a támogatás folyósításának ideje alatt az ügyfél pl. munkabért vagy családi pótlékot kap, vagy más jövedelme (bevétele) van, akkor az integrációs támogatás összege a jövedelem (összes bevétel) nettó összegével csökken. Ha a nettó jövedelem (bevétel) több, mint az integrációs támogatás összege, akkor az integrációs támogatást a menekültügyi hatóság felfüggeszti, így azt az ügyfél nem kapja meg. A felfüggesztés idejére utólag nem lehet integrációs támogatást igényelni. Ha felfüggesztés megszűnik, akkor az elismeréstől számított maximum 2 évig ismét jár az integrációs támogatás.

 

 

Az integrációs támogatás és a szerződés alapján biztosított szolgáltatások felfüggesztése, megszüntetése

 

 • A menekültügyi hatóság az integrációs támogatást vagy a szerződés alapján biztosított szolgáltatásokat felfüggesztheti, ha az ügyfél:

 

1.       legalább 30 napon keresztül, folyamatosan és önhibájából nem teljesíti az integrációs szerződésből fakadó kötelezettségeit;

2.       vagyonnyilatkozatában valótlan adatot közöl;

3.       30 napot meghaladóan fekvőbeteg és kórházi ellátásban részesül;

4.       ellene 3 év vagy azt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetése miatt indul eljárás.

 

·         A menekültügyi hatóság az integrációs támogatást vagy a szerződés alapján biztosított szolgáltatásokat megszüntetheti, ha:

 

1.       a felfüggesztésre vonatkozó 1.-3. pont szerinti eset a meghatározott határidőn túl is fennáll;

2.       a felfüggesztésre vonatkozó 1.-4. pont szerinti eset megismétlődik, és emiatt újbóli felfüggesztés lenne szükséges;

3.       az ügyfél szándékosan elkövetett bűncselekménye esetén, amely miatt jogerősen elítélik;

4.       az ügyfél a menekült illetve oltalmazott jogállásról lemond, vagy azt a menekültügyi hatóság visszavonja.

 

Ha az ügyfél:

 

1.       a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerés napjától számított 4 hónapon belül nem nyújt be integrációs szerződés megkötésére vonatkozó kérelmet;

2.       az integrációs szerződésben megjelölt település területéről, a szerződés ideje alatt, a felsorolt esetektől – illetve az egyéni elbírálás következtében indokolt esettől – különböző okból elköltözik;

3.       a menekültügyi hatóság az integrációs támogatás utalását vagy a családsegítő szolgálat a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat részére megszünteti,

akkor az ügyfél menekült vagy oltalmazott jogállásából következő támogatásokra a későbbiekben nem jogosult.

 

 

Aki 2014. január 1-je előtt már támogatásban részesült:

 

·         Ha az ügyfél már 2014. január 1. előtt is befogadó állomáson tartózkodott, akkor gondoskodnia kell arról, hogy a befogadó állomásról 2014. február 28-ig megfelelő lakóhelyre költözzön.

·         Az ügyfél 2014. február 28-ig köthet integrációs szerződést, ha 2014. január 1-jén támogatás iránti kérelmének elbírálása folyamatban van, vagy támogatásban részesül.

·         Az ügyfél a szerződés megkötése után a 2014. január 1. előtt utalt támogatással arányosan csökkentett támogatásra jogosult:

 

1.       Ha 2014. január 1-jén kérelmének elbírálása még folyamatban van, vagy kevesebb, mint 6 havi támogatásban részesült, akkor a táblázatban 1-6 hónapra megállapított támogatást kaphat és további 24 hónapra köthet szerződést.

2.       Ha 2014. január 1-jén kevesebb, mint 12 hónapja részesült támogatásban, akkor a táblázatban 7-12 hónapra megállapított támogatást kaphat és további 18 hónapra köthet szerződést.

3.       Ha 2014. január 1-jén kevesebb, mint 18 hónapja részesült támogatásokban, akkor a táblázatban 13-18 hónapra megállapított támogatást kaphat és további 12 hónapra köthet szerződést.

4.       Ha 2014. január 1-jén több, mint 18 hónapja részesült támogatásban, akkor a táblázatban 19-24 hónapra megállapított támogatást kaphat és további 6 hónapra köthet szerződést.

 

·         Az így meghatározott támogatás utalásának és a szerződés érvényességének ideje nem haladhatja meg a menekült vagy oltalmazott státuszról szóló dokumentum dátumától számított 4 évet. Az így megállapított támogatás összege is 6 havonta csökken.

 

Menekültek és oltalmazottak kiegészítő támogatása

Ha az ügyfél kiköltözött a befogadó állomásról, de még nem írta alá az integrációs szerződést, akkor a szerződés aláírásáig, de max. 6 hónapon keresztül kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek az összege a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege, jelenleg 22 800 Ft. Az erre vonatkozó kérelmet a befogadó állomás végleges elhagyása előtt, vagy a kiköltözést követő 2 hónapon belül kell benyújtani a menekültügyi hatósághoz.


 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.