Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Nemzetgazdasági érdekre hivatkozással előterjesztett egyéb célú tartózkodási engedély

Az engedély kérelmezése

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a beutazást megelőzően annál a konzuli tisztviselőnél vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik.

Amennyiben a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országtól eltérő országban történik a tartózkodási engedély kérelmezése, a kérelem benyújtása akkor minősül jogszerűnek, ha a kérelmező az adott országban egy évet meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel tartózkodik, mely feltétel alól kivételt jelent, ha:

a) a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban nem működik konzuli tisztviselő vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott más hely és a kérelmező kérelmét az állampolgársága szerinti országban vagy Magyarországon nyújtja be, amennyiben csatolja az állampolgársága vonatkozásában jóváhagyással rendelkező vállalkozás által kiállított igazolást és nyilatkozatot, vagy

b) a kérelmező állampolgársága szerinti ország vonatkozásában még nincs jóváhagyással rendelkező vállalkozás, ebben az esetben bármelyik jóváhagyott vállalkozás útján, a vállalkozás jóváhagyó határozatában meghatározott bármely ország területén előterjeszthető a tartózkodási engedély iránti kérelem.

Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár vízummal vagy vízummentesen jogszerűen Magyarország területén tartózkodik, befektetésére tekintettel a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon is előterjesztheti, mely akkor minősül jogszerűnek, ha

·        a kérelmező állampolgársága alapján a magyarországi kérelmezés vonatkozásában jóváhagyással rendelkező vállalkozás által kiállított, jogszabályban meghatározott igazolás és nyilatkozat benyújtásával történik, vagy

·        a kérelmező a tartózkodási engedély iránti kérelmét jóváhagyott és magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozás által kiállított, jogszabályban meghatározott igazolással és nyilatkozattal nyújtja be.

A tartózkodási engedély iránti kérelmet személyesen kell benyújtani. A kérelem benyújtásakor az átvevő hatóság rögzíti a kérelmező biometrikus adatait (ujjnyomat, fénykép).

A tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 60 EUR, amelyet a külképviseleten elsősorban Euróban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével kell megfizetni. A belföldön előterjesztett tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 18.000 Forint, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

A nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással a külképviseleten előterjesztett egyéb célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem esetén a kérelem elbírálása tárgyában a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság jár el. A Magyarország területén előterjesztett egyéb célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem esetén a kérelmező szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság jár el.

 

Az engedély meghosszabbítása

A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet a kérelmező szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon, formanyomtatványon, személyesen, legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőző 30 nappal kell benyújtani.

A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10.000 forint, mely összeget illetékbélyegben a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell leróni.

 

A tartózkodási engedély kiadása illetve meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos előírások

A tartózkodási engedély kiállítása és meghosszabbítása iránti kérelem formanyomtatványon terjeszthető elő.

A kérelemhez egyidejűleg mellékelni kell

- a beutazási és tartózkodási célt igazoló okiratokat,

- az ügyvédi meghatalmazást,

- két darab arcfényképet,

továbbá a kérelem benyújtásakor be kell mutatni az érvényes úti okmányt.

A tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg a harmadik országbeli állampolgárnak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a kérelem elutasítása esetén vállalja-e az Európai Unió tagállamainak területéről történő önkéntes távozást.

A harmadik országbeli állampolgárnak a kérelme előterjesztésekor nyilatkoznia kell továbbá pontos magyarországi szálláshelyéről. A harmadik országbeli állampolgár – abban az esetben is, ha a beutazást követően történik meg a szálláshely kiválasztása - köteles a magyarországi szálláshelyét (amennyiben az nem kereskedelmi szálláshely) a beutazástól számított három napon belül az e célra rendszeresített formanyomtatványon bejelenteni a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon. A szálláshely bejelentés során a meghatalmazott jogi képviselő is eljárhat.

 

Jogi képviselet igénybevétele a tartózkodási engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló eljárásban

A nemzetgazdasági érdekre tekintettel benyújtott egyéb célú tartózkodási engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló eljárásban – a törvényben előírt személyes megjelenési kötelezettség kivételével – a jogi képviselet kötelező. A harmadik országbeli állampolgárnak a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem előterjesztésekor csatolnia kell az érvényes ügyvédi meghatalmazást.

Az ügyvédi meghatalmazásra az ügyvédi törvény szabályai vonatkoznak, mely szerint a meghatalmazást írásba kell foglalni. A meghatalmazást a megbízónak és az ügyvédnek saját kezűleg alá kell írnia. A meghatalmazás feljogosítja az ügyvédet minden olyan cselekményre, amely a rábízott ügy szabályszerű ellátásával jár, így okirat, pénz és más vagyontárgy átvételére is. A meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát a kérelem benyújtásakor csatolni. Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges. A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és felülhitelesítéssel kell ellátni.

 

A kérelem elbírálásának határideje

A tartózkodási engedély kiadása és meghosszabbítása iránti kérelemről az illetékes regionális igazgatóság soron kívül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül dönt, amennyiben megállapításra kerül, hogy a kérelmező beutazásához és tartózkodásához Magyarországnak jelentős gazdasági érdeke fűződik.

 

A nemzetgazdasági érdek igazolása

Nemzetgazdasági érdek fennállása esetén a tartózkodás célja igazolható:

- legalább 300.000 euró össznévértékű, jogszabály által meghatározott vállalkozás által kibocsátott legalább öt éves futamidejű értékpapír tulajdonjogának a kérelmező harmadik országbeli állampolgár vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság általi megszerzését tanúsító hitelt érdemlő okirattal, és

- a jogszabály által meghatározott vállalkozás által kiadott okirattal, melyben a vállalkozás igazolja, hogy a kérelmező tartózkodási engedélye kiadásától számított 45 napon belül a kérelmező befizetéséből lejegyzi az államkötvényt, legalább 300.000 euró össznévértékben, vagy

- amennyiben a nemzetgazdasági érdek fennállását nem államkötvény vásárlása alapozza meg, akkor bármely hitelt érdemlő okirattal.

Ha a beutazás és tartózkodás engedélyezése a törvényben meghatározott értékpapír megvásárlására, vagy magyarországi befektetésre tekintettel nemzetgazdasági érdeken alapul, az eljáró hatóság vélelmezi, hogy a kérelmező rendelkezik a magyarországi megélhetését, szállását, és egészségügyi ellátását biztosító anyagi fedezettel.

 

A tartózkodási engedély átvétele

Amennyiben a regionális igazgatóság a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemnek helyt ad, egyidejűleg a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását is engedélyezi.

A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum egyszeri, a tartózkodási engedély átvétele céljából történő beutazásra és legfeljebb 30 napos tartózkodásra jogosít Magyarország területén. Ennek birtokában a harmadik országbeli állampolgár beutazhat a schengeni térségbe, így Magyarországra is, és a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságon átveheti a tartózkodási engedély okmányát.

A harmadik országbeli állampolgárnak a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelme előterjesztésekor lehetősége van a tartózkodási engedély okmány jogi képviselőhöz vagy a külképviseletre történő postázását is kérni.

 

A tartózkodási engedély érvényességi ideje

Az egyéb célú, nemzetgazdasági érdekre hivatkozással kiadható tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb öt év, amely alkalmanként legfeljebb öt évvel meghosszabbítható.

A tartózkodási engedély érvényességi idejének meghatározásakor a hatóság figyelemmel van a harmadik országbeli állampolgár által bemutatott úti okmány érvényességi idejére is. A tartózkodási engedélyben foglalt tartózkodás időtartama úgy kerül meghatározásra, hogy az úti okmány a tartózkodás engedélyezett időtartamán felül még legalább 3 hónapig érvényes legyen.

 

Az egyéb célú tartózkodási engedély felhasználása

A harmadik országbeli állampolgár az egyéb célú tartózkodási engedély birtokában Magyarország területére beutazhat és annak érvényességi idején belül Magyarországon tartózkodhat. Ezen tartózkodási engedély a harmadik országbeli állampolgárt 180 napon belül 90 napig jogosítja tartózkodásra a schengeni tagállamok területén.

Amennyiben az egyéb célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár Magyarországon keresőtevékenységet kíván folytatni, a tartózkodás megváltozott célját be kell jelentenie a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon és a bejelentéssel egyidejűleg csatolni kell a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt igazoló okiratot, vagy előzetes megállapodást, vagy gazdasági társaság alapítása esetén a cégalapítást igazoló iratokat, üzleti tervet és az üzleti terv alátámasztásához szükséges dokumentumokat. 

 

A családtagok beutazása és tartózkodása kérelmezésével kapcsolatos előírások

A harmadik országbeli állampolgár által nemzetgazdasági érdek fennállására hivatkozással előterjesztett kérelem benyújtásával egyidejűleg a házastárs és a kiskorú gyermek is jogosultak  családegyesítés céljából tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem benyújtására. Esetükben a nemzetgazdasági érdek fennállásának külön igazolása nem szükséges, a kérelemhez csatolni kell azonban a családi kapcsolat fennállását igazoló okiratot, valamint a megélhetés, a lakhatás, és az egészségügyi ellátás feltételét igazoló eltartási nyilatkozatot.

További családtagok (szülő, testvér, egyenesági rokon) családegyesítés címén az általános szabályok szerint kérelmezhetik beutazás és tartózkodás engedélyezését. Ez esetben a kérelemhez mellékelni kell a tartózkodás kérelmezett időtartamára megfelelő anyagi fedezet igazoló dokumentumot, valamint magyarországi szálláshelyet igazoló okiratot, kivéve, ha az esetükben saját jogon áll fenn a nemzetgazdasági érdek. (pl. 300.000 euró értékű államkötvénnyel rendelkezik)

A kérelemhez bármely családtag esetében egyidejűleg mellékelni kell

- két darab arcfényképet,

- továbbá a kérelem benyújtásakor be kell mutatni az érvényes úti okmányt.

A családi kapcsolatot igazoló, külföldön kiállított közokirat - hacsak az ügyfajtára vonatkozó jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

A családtag tartózkodási engedélyének kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 60 euró, amelyet a külképviseleten elsősorban Euróban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével kell megfizetni. A belföldön előterjesztett tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 18.000 forint, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

A befektető harmadik országbeli állampolgár vagy házastársa útlevelében szereplő, együtt utazó kiskorú gyermekének felsorolt adatairól a kérelmezőnek az „A” betétlapon kell nyilatkoznia, valamint két darab fényképet kell mellékelnie gyermekéről. A betétlapon feltüntetett kiskorú után nem kell külön eljárási díjat fizetnie. Ha a kiskorú önálló útlevéllel rendelkezik, akkor - díjfizetés mellett - önálló kérelem benyújtása szükséges.

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.