Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Super User

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A nyilvántartásokkal kapcsolatos érintett jogok gyakorlása és a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények intézési rendje

 

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglaltaknak való megfelelés érdekében a Főigazgatóság közzéteszi a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal adatvédelmi-, adatbiztonsági és a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzatának az érintetti jogok gyakorlásának, valamint  a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának biztosításával összefüggő rendelkezéseit tartalmazó kivonatot:

 

II. Értelmező rendelkezések és alapelvek

 

7. Az intézkedés alkalmazásában:

 

·    adatbázis: a Hivatal kezelésében álló, meghatározott szempontok szerint létrehozott, strukturált, személyes adatok összessége, amelyet tárolására, lekérdezésére és szerkesztésére alkalmas, hálózati környezetben futó szoftvereszköz kezel;

·    adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége, az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezáltal a fenyegetettséget – az alkalmazott védelmi intézkedések a minimálisra csökkentik;

·    adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét és az információs önrendelkezési jog teljesülését biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége;

·    adatvédelmi tisztviselő: a Hivatal személyi állományából a GDPR 37. cikke szerint kijelölt, az adatvédelmi hatóság felé bejelentett, jelen intézkedésben meghatározott adatvédelmi feladatot ellátó munkatárs;

·    érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

 

IX. Az érintetti jogok biztosításával összefüggő feladatok

 

67. A Hivatal biztosítja, hogy az érintett az adatkezelő szerv által kezelt adatai vonatkozásában gyakorolhassa érintetti jogait.

 

68. Az érintettet – a jogszabályi kereteken belül – az adatkezelő szerv által végzett, az érintettre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban megilleti:

a)     a tájékozódáshoz;

b)     a hozzáféréshez;

c)     a helyesbítéshez;

d)     törléshez (elfeledéshez);

e)     az adatkezelés korlátozásához;

f)      az adathordozhatósághoz;

g)     a tiltakozáshoz;

h)     jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó jog.

 

69. Az érintettet megillető jogok gyakorlására – a tájékozódáshoz való jog kivételével – az érintettek adatainak védelmét szolgáló adatbiztonsági követelményeket szem előtt tartva csak a kérelmező megfelelő azonosítása, illetve kérelme tartalmának hitelesítését biztosító követelmények fennállása esetén van lehetőség.

 

70. Elektronikus aláírással nem hitelesített, vagy a kérelmező személyének azonosítását nem biztosító elektronikus levél, vagy telefax útján érkezett megkeresés nem teljesíthető a kérelmező megfelelő azonosítása nélkül.

 

71. Az érintetti jogok gyakorlásának módját, a Hivatal adatkezelési kérdésekkel kapcsolatos elérhetőségét az adatvédelmi tisztviselő által készített és rendszeres időközönként frissített tájékoztatók tartalmazzák. A tájékoztatókat a Hivatal honlapján, illetve az ügyfélszolgálati helyiségekben kell elhelyezni.

 

72. A Hivatal bármely szervezeti egységéhez érkezett, az érintett személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó jogai gyakorlására vonatkozó megkereséseket soron kívül meg kell küldeni az adatvédelmi tisztviselőnek, aki - szükség esetén az érintett szerv bevonásával - elkészíti a megkeresésre adandó válasz tervezetét.

 

74. A Hivatal - az érintett erre irányuló kérelmére - haladéktalanul törli az érintettre vonatkozó, általa kezelt személyes adatokat, amennyiben

a)     az adatkezelés céljának megvalósításához az érintett személyes adatai már nem szükségesek;

b)     az érintett az adatai kezeléséhez történő hozzájárulását visszavonta, és az adat más jogalap alapján nem kezelhető;

c)     az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, vagy az adatkezelő szerv vezetője meggyőződött a tiltakozásban foglaltak jogszerűségéről;

d)     az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték,

e)     jogszabály előírja az adatok törlését.

 

75. A Hivatal jogszabályban meghatározott esetben az érintett erre irányuló kérelmére korlátozza az érintett személy adataival összefüggésben végzett adatkezelést. A Hivatal köteles az érintettet a korlátozás megszüntetéséről tájékoztatni.

 

XI. A közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának biztosítása

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet a Főigazgatóság Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címére lehet megküldeni. (A Főigazgatóság bármely szervezeti egységéhez érkezett közérdekű adat megismerésére irányuló igényt soron kívül meg kell küldeni az SZMSZ-ben a közérdekű adatok megválaszolására kijelölt szervezeti egység vezetőjének.)

 

A Főigazgatóság Szervezeti- és Működési Szabályzatában kijelölt szervezeti egység a közérdekű adatkéréseket a jogszabályoknak megfelelően feldolgozza, a választ megküldi.

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló megkeresések intézésére illetékes szervezeti egység: Igazgatási és Iratkezelési Főosztály

A Főigazgatóság információs jogokkal foglalkozó munkatársa: dr. Pálfy Gabriella r. alezredes, főosztályvezető

Elérhetőség: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az állampolgársági iratokba való betekintés szabályai

Az állampolgársági iratokba való betekintés szabályai

 

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény az iratokba való betekintés alábbi rendjét szabályozza:

 

18. § Az állampolgársági iratba betekinthet: a) az ügyben érintett személy, halála után leszármazója, valamint felmenője; b) az igazságszolgáltatási, a bűnüldöző és a nemzetbiztonsági feladatokat ellátó szervek a hatáskörükbe tartozó ügyben, törvényben szabályozott eljárásuk során.

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023

 

 

 gomb2student_kicsigomb.jpg

 

OK