A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
2005. évi szöveges beszámolója

A Hivatal és a hozzá rendelt önállóan gazdálkodó menekülteket befogadó állomások részére a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzat 5.319,7 millió Ft volt, amelynek bevételi oldala 65,0 millió Ft intézményi működési bevételt és 5.254,7 millió Ft költségvetési támogatást tartalmazott. Az év közben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeként a módosított előirányzat összege 6.196,9 millió Ft lett.

Részleteiben

Személyi juttatások:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 2.417,2 millió Ft volt, mely saját hatáskörben 38,0 millió Ft-tal, fejezet hatáskörben 161,6 millió Ft-tal, kormányzati hatáskörben 28,7 millió Ft-tal került megemelésre. Kormányzati hatáskörben elvonásra került 11,3 millió Ft a pekingi migrációs attasé kihelyezésével kapcsolatban, létszámcsökkentéshez kapcsolódó felmentési és végkielégítési költségek fedezetére 36,4 millió Ft, a főtiszti illetmények fedezetére 3,6 millió Ft került biztosításra. A személyi juttatások módosított előirányzat 2.645,5 millió Ft, a teljesítés 2.625,4 millió Ft, a teljesítés 99,2 %-os.
Az év során végrehajtottuk a köztisztviselői illetményalap emelésből adódó illetményemeléseket, a közalkalmazottak bérfejlesztését, valamint az 4/2005. BM utasításban meghatározott emelt juttatások kifizetését.
A likviditás megőrzése érdekében tovább folytattuk azon törekvéseinket, hogy a megüresedő státuszokra elsősorban pályakezdő, a munkaügyi központok által bértámogatott fiatalokat vegyünk fel.
A személyi juttatások eredeti előirányzata 2.417,2 millió Ft volt, mely saját hatáskörben 38,0 millió Ft-tal, fejezet hatáskörben 161,6 millió Ft-tal, kormányzati hatáskörben 28,7 millió Ft-tal került megemelésre. Kormányzati hatáskörben elvonásra került 11,3 millió Ft a pekingi migrációs attasé kihelyezésével kapcsolatban, létszámcsökkentéshez kapcsolódó felmentési és végkielégítési költségek fedezetére 36,4 millió Ft, a főtiszti illetmények fedezetére 3,6 millió Ft került biztosításra. A személyi juttatások módosított előirányzat 2.645,5 millió Ft, a teljesítés 2.625,4 millió Ft, a teljesítés 99,2 %-os. Az év során végrehajtottuk a köztisztviselői illetményalap emelésből adódó illetményemeléseket, a közalkalmazottak bérfejlesztését, valamint az 4/2005. BM utasításban meghatározott emelt juttatások kifizetését.A likviditás megőrzése érdekében tovább folytattuk azon törekvéseinket, hogy a megüresedő státuszokra elsősorban pályakezdő, a munkaügyi központok által bértámogatott fiatalokat vegyünk fel.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 2.417,2 millió Ft volt, mely saját hatáskörben 38,0 millió Ft-tal, fejezet hatáskörben 161,6 millió Ft-tal, kormányzati hatáskörben 28,7 millió Ft-tal került megemelésre. Kormányzati hatáskörben elvonásra került 11,3 millió Ft a pekingi migrációs attasé kihelyezésével kapcsolatban, létszámcsökkentéshez kapcsolódó felmentési és végkielégítési költségek fedezetére 36,4 millió Ft, a főtiszti illetmények fedezetére 3,6 millió Ft került biztosításra. A személyi juttatások módosított előirányzat 2.645,5 millió Ft, a teljesítés 2.625,4 millió Ft, a teljesítés 99,2 %-os. Az év során végrehajtottuk a köztisztviselői illetményalap emelésből adódó illetményemeléseket, a közalkalmazottak bérfejlesztését, valamint az 4/2005. BM utasításban meghatározott emelt juttatások kifizetését.A likviditás megőrzése érdekében tovább folytattuk azon törekvéseinket, hogy a megüresedő státuszokra elsősorban pályakezdő, a munkaügyi központok által bértámogatott fiatalokat vegyünk fel.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 763,7 millió Ft, a módosított előirányzat 812,3 millió Ft, a teljesítés 812,3 millió Ft. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából a fizetési kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk, állammal szembeni tartozásunk nincs.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások költségvetési törvényben jóváhagyott összege 1.809,5 millió Ft, a módosított előirányzatunk 2.193,2 millió Ft, a teljesítés 75,3 %-os, azonban a Hivatalt a dologi kiadások tekintetében jelentős 535,0 millió Ft maradványképzési kötelezettség terhelte, mely a módosított előirányzat 24,4 %-a.

A dologi kiadások között mint minden évben most is jelentős részt képvisel a vízumbélyeg és egyéb idegenrendészeti okmányok gyártására, az idegenrendészeti és menekültügyi nyomtatványok beszerzésére, valamint a regionális igazgatóságok bérleti díjaira és őrzés-védelemre kifizetett összeg.

A 2005. költségvetési év során biztosítottuk a 2004. évben kialakított ügyfélszolgálati irodák működési feltételeit, és további ügyfélszolgálati irodákat alakítottunk ki. (Budapest Üllői út, Kecskemét, Tatabánya, Békéscsaba, Kaposvár). Az irodák elhelyezési lehetőségeinek vizsgálatakor külön törekedtünk arra, hogy ott okmányirodák működése is biztosított legyen.

Ellátottak juttatásai:

Az ellátottak juttatásai eredeti előirányzata 35,6 millió Ft volt, a módosított előirányzat 8,2 millió Ft teljesítés 100,0 %-os. Az év közben központilag végrehajtott előirányzat zárolás az ellátottak juttatásait 14,0 millió Ft-tal érintette.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás:

Az egyéb működési célú pénzeszköz átadás eredeti előirányzata 133,1 millió Ft volt, a módosított előirányzat 181,5 millió Ft, a teljesítés 100,0 %-os.

A működési célú pénzeszköz-átadásból 15,0 millió Ft került zárolásra illetve elvonásra az év során.

A pénzeszköz átadások döntő része az Európai Menekültügyi Alappal van összefüggésben, tekintettel arra, hogy az uniós támogatásokat a költségvetésünkön át kell forgatnunk.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások 2005. évre biztosított eredeti előirányzata 160,6 millió Ft volt, melyet saját hatáskörű előirányzat módosítással 197,3 millió Ft-tal megemeltünk, azonban kormányzati hatáskörben 4 millió Ft-tal, fejezeti hatáskörben 11,9 millió Ft-tal került csökkentésre. Az év végére a módosított előirányzat 342,0 millió Ft volt, a teljesítés 100,0 %-os.

A munkavégzés feltételeihez szükséges technikai eszközök folyamatos pótlása mellett év végén gondoskodtunk a számítógépek amortizációs cseréjéről is, 112 db számítógép-konfiguráció beszerzésével. Beszerzésre kerültek fénymásolók (a szükséges amortizációs csere biztosítására), nyomtatók, scannerek, szoftver (ORACLE). Gondoskodtunk az egységes ügymenet-támogató ügyviteli és informatikai rendszer, az állampolgársági szoftver, az idegenrendészeti nyilvántartási rendszer, a nemzeti tartózkodási vízum bevezetésével kapcsolatos módosításokról, fejlesztésekről, azok bevezetéséről.
A Hivatal az "Öt pontban a nemzeti felelősségről" program végrehajtásához nem kapta meg a szükséges pénzeszközöket, így az Informatikai Főosztály olyan programmódosításokat kezdeményezett, amelyek viszonylag alacsony költségráfordítással megvalósíthatóvá váltak, ennek megfelelően 2005. december 31.-ig megteremtettük a műszaki és egyéb infrastrukturális fejlesztéseket a nemzeti vízum, illetve a nemzeti tartózkodási engedélyek kiadásához, előállításához.

Tovább folytattuk a gépjárműpark amortizációs cseréjét, melynek eredményeképpen 8 db új korszerű és gazdaságosabban üzemeltethető alsó kategóriás személygépkocsi került üzembe helyezésre.

Intézményműködési bevételek:

Az intézményműködési bevételek eredeti előirányzat 65 millió Ft volt, a módosított előirányzatunk 89,9 millió Ft, a teljesítés 86,4 millió Ft, mely 96,1 %-os teljesítésnek felel meg. Az előző évekhez képest viszonylag magas teljesítés egyik oka, hogy a befogadó állomásoknál a viszonylag alacsonyabb ellátotti létszám miatti szabad kapacitás hatékonyabb kihasználása, valamint, hogy a Külügyminisztérium a konzulátusokon az előző két évben befizetett köztartozásokat a Hivatal számlájára átutalta.

Felhalmozási jellegű bevételek:

Az év során az amortizációs gépjármű cserékből 15,1 millió Ft bevételünk keletkezett, melyet új gépjárművek vásárlására fordítottunk. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése soron jelenik meg a beszámolóban az előző évi, folyamatban lévő beruházásból visszakapott összeg.

Átvett pénzeszközök:

Az átvett pénzeszközök módosított előirányzata 245,1 millió Ft, a teljesítés 243,4 millió Ft, melyből a munkaügyi központok által a pályakezdő munkavállalók alkalmazása miatti térítés 25,1 millió Ft, Európai Menekültügyi Alapból történő kifizetés 121,2 millió Ft.

A Hivatal sikeres pályázatot nyújtott be az Országos Bűnmegelőzési Központhoz, melyből, 15,2 millió Ft, valamint uniós pályázatokból még további 2,3 millió Ft bevételünk keletkezett.

Előző évi maradvány:

A 2004. évi előirányzat maradványunk 431,3 millió Ft volt, mely az év első felében felhasználásra került.

Kölcsönnyújtás, visszafizetés:

A Hivatal a 2005. évben a menekültek részére otthonteremtési támogatás címén 1 esetben fizetett ki 1,5 millió Ft-ot, a menekülteknek az előző időszakokban nyújtott otthonteremtési támogatásból 22,8 millió Ft folyt be.

Az előző évi energiaracionalizálási kölcsön törlesztésére 1,1 millió Ft került átutalásra.

Szöveges beszámoló kiegészítése:

1.) A Hivatalnál 2005. évben módosításra került a számviteli politika.

A kincstárnál vezetett devizaszámlák forint összegeinek megállapításához a FIFO módszer alkalmazása került meghatározásra. A devizaszámlák év végi egyenlegét, valamint a kötelezettségek és követelések állományát az MNB, illetve az Európai Unió hivatalos december 31-ei árfolyamán értékeltük, melynek következtében 3,6 millió Ft árfolyamnyereségünk keletkezett.

2.) A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.) A Hivatal az eszközeit a számviteli politika döntésének megfelelően a teljes amortizációs idő alatt használja, így év végén a piaci értékelés lehetőségével nem él.

4.) A 2005. évben az ellenőrzések az előző évi beszámolókban elkövetett jelentős összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

5.) A Hivatal alapítványokat, közalapítványokat nem támogat.

6.) A Hivatal részesedésekkel nem rendelkezik.

Összegzés:

Összességében megállapítható, hogy a Hivatal és a hozzá tartozó befogadó állomások gazdálkodására a takarékosság volt jellemző, a szűkős költségvetési források ellenére az intézmény működőképessége fenntartható volt, az ügyfélfogadás feltételei javultak. A jelentős maradványképzési kötelezettség, valamint a Hivatalt érintő központi elvonás mellett sem képződött a 2006. évi költségvetést terhelő adósságállományunk, az áthúzódó kötelezettségeinkre a maradvány fedezetet nyújt.Budapest,

2006. február 28.


                                                                                       Dr. Horváth Endre
                                                                                     Főigazgató-helyettes

Kategória: Üvegzseb
Bővebben...

Szöveges értékelés

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás Debrecen

2007. évi költségvetési beszámolójához


I.)        Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése (a) alapítványok, közalapítványok támogatásáról; NÉ b) vállalkozási tevékenység végzéséről; NÉ c) intézmény munkatársainak lakásépítési, lakásvásárlási támogatásáról; NÉ d) a számviteli politika 2007. évi módosításáról; NÉ e) az intézménynél kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírásról; NÉ f) az intézményi beszámolóban szereplő és a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatok eltéréséről [külön programmal, indoklással (81-84. űrlap)]; illetve g) vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetés - 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdésével összhangban; NÉ
II.)       Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása (a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 40. § (4) bekezdésével összhangban) az intézmény alaptevékenysége nem változott
III.)     Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:
1)   Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása
a)         Módosítás Kormány hatáskörben 2,359 e Ft az évközi 13 havi fedezete
b)         Módosítás fejezeti hatáskörben 65,316 e Ft, mely az ellátottak létszámemelkedése fedezete, a Regionális Igazgatóság kiadásainak fedezete, az elnyert pályázatok önrésze, jutalom, valamint tisztítószer beszerzés fedezete
c)         Módosítás intézményi hatáskörben 63,624 e Ft, mely az elnyert pályázatok elismert költségeinek fedezete, valamint külföldi adomány
2)   A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:
a)         Maradványok alakulása 3,100 e Ft
b)         Személyi juttatások, létszám alakulása: az előirányzat 7,903 e Ft-tal emelkedett melyből 1,787 e Ft kormányzati hatáskörű az évközi 13 havi kifizetésekre, 3,900 e Ft fejezeti hatáskörű jutalomra, 2,216 e Ft saját hatáskörű, pályázatból elnyert állományon kívüli foglalkoztatásra. Az előirányzat 99,7 %-ra teljesült, a 214 e Ft maradvány az áthúzódó pályázati foglalkoztatás maradványa
c)         Munkaadókat terhelő járulékok: az előirányzat 2,357 e Ft-tal emelkedett, a személyi juttatásokhoz tartozó járulékokkal, kormányzati hatáskörben572 e Ft-tal, fejezeti hatáskörben 1,248 e Ft-tal, saját hatáskörben 537 e Ft-tal nőtt, az előirányzat 97,6%-ra teljesült, az 503 e Ft maradvány az árhúzódó pályázati foglalkoztatás járuléka
d)         Dologi kiadások: az előirányzat 87,163 e Ft-tal emelkedett melyből 45,168 e Ft fejezeti, míg 41,995 e Ft saját hatáskörű emelés, mely az ellátottak létszámemelkedésének fedezete, az elnyert pályázatok felügyelet által biztosított önrésze, illetve a saját pályázati elismert költségek megtérülése. Az előirányzat 98,8%-ra teljesült, az 1,744 e Ft maradvány kötelezettségvállalással terhelt folyamatban lévő árubeszerzéssel, szolgáltatásnyújtással lekötött.
e)         Ellátottak pénzbeli juttatásai: az előirányzat 1,647 e Ft-tal emelkedett, saját hatáskörben, mely emelkedést az évközi jogszabályváltozásból eredő magasabb összegű zsebpénz indokol
f)          Működési célú pénzeszközátadás: 15,000 e Ft-tal fejezeti hatáskörben, 17,229 e Ft-tal saját hatáskörben emelkedett, a pályázati forrásból működtetett egészségügyi ellátás kiadásaiként, maradványa 562 e Ft, mely áthúzódó kiadásokkal fedezett
g)         Kamatkiadások: NÉ
h)         Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások NÉ
i)          Intézményi beruházási kiadások:400 Ft-tal emelkedett, saját hatáskörben, 100%-ban teljesült
j)          Felújítás NÉ)
k)         Kölcsön nyújtása, törlesztése 3,044 e Ft-ra teljesült, 77 e Ft maradványa az idei törlesztő részlet fedezete
l)          Előző évek előirányzat-maradvány átadása NÉ
3)      Az intézményi bevételek alakulása saját bevételeink, 86,9 %-ra teljesültek, támogatásértékű bevételeink 57,401 e Ft-tal, külföldi adományból 140 e Ft-tal nőttek;
a)            Előző évi előirányzat-maradvány átvétele: 6,500 e Ft
IV.)      Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
1)   Immateriális javak értéke változatlan
2)   Ingatlanok értéke változatlan
3)   Gépek, berendezések, felszerelések értéke a 400 e Ft beszerzéssel nőtt, 1,739 e Ft selejtezéssel csökkent
4)   Járművek értéke változatlan
5)   Értékcsökkenés 215,173 e Ft
V.)       Tulajdonosi részesedés NÉ;
VI.)      A követelések és kötelezettségek állományának alakulása
1)   Követelések állományának alakulása 204 e Ft kiegyenlítetlen vevő számla
2)   Kötelezettségek állományának alakulása 1,744 e Ft szállítói kötelezettség, és 3,045 e Ft hosszú lejáratú kölcsön törlesztő részlete;
VII.)    A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása NÉ;
VIII.)   Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása NÉ;
IX.)      A kötelezettségvállalások állományának alakulása
1)   Intézményi előirányzatok 562 e Ft pénzeszköz átadás, 214 e Ft személyi juttatás, 503 e Ft munkáltatókat terhelő járulék 1,744 e Ft dologi kiadás, valamint 77 e Ft hosszú lejáratú kölcsön kiadásai
2)   EU-s támogatással megvalósuló programok NÉ;
X.)       A feladatmutatók állományának alakulása
XI.)      A letéti számla pénzforgalma 1,583 e Ft
XII.)    A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése NÉ;
XIII.)   Befizetési kötelezettségek teljesítése : 2007 évi befizetési kötelezettségünket 2007-ben teljesítettük
Debrecen, 2008. február 23.

Terdik Mária                                      Szalainé Karap Erzsébet
Igazgató s.k.                                 gazdasági osztályvezető s. k.

Kategória: Debrecen
Írta:
Bővebben...

21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

Az éves statisztikai összegezés[1]

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Befogadó Állomás Debrecen, 4033 Debrecen, Sámsoni u. 149.
2. A szervezet típusa: 22. § (1) bekezdés d) pontja
a) állam és egyes szervezetek - Kbt. 22. § (1) bekezdés a)-c), g)─h) pontok;
b)      helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), valamint a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont];
c)      közjogi szervezet - Kbt. 22. § (1) bekezdés f), i)-k) pontok;
d)      egyéb szervezet.
3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete): -
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. fejezete): száma:1 db, értéke: nettó 30.660.000- Ft.
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások, illetve az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke külön-külön (a Kbt. negyedik része): száma: 1 db, értéke: nettó12.480.000,- Ft
6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 8-9. és 11. pontokban írt közbeszerzéseket:

Árubeszerzés

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
gyorsított meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
gyorsított tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        

Építési beruházás

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
gyorsított meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
gyorsított tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        

Építési koncesszió

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        

Szolgáltatás-megrendelés nemzeti eljárás

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt 1 db nettó 30.660.000- Ft.
meghívásos    
gyorsított meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
gyorsított tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
tervpályázat    
egyszerűsített (Kbt. 4. melléklete szerinti  szolgáltatás)    
Összes 1 db Nettó 30.660.000.- Ft
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
79.71.00.00-4 Magyarország 1 db nettó 30.660.000- Ft 1 db nettó 30.660.000- Ft
           
           
           
Összes  közbeszerzés 1 db Nettó 30.660.000.- Ft 1 db Nettó 30.660.000.- Ft


Szolgáltatás-megrendelés egyszerű eljárás

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt 1 db nettó12.480.000,- Ft
meghívásos    
gyorsított meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
gyorsított tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
tervpályázat    
egyszerűsített (Kbt. 4. melléklete szerinti  szolgáltatás)    
Összes 1 db Nettó 12.480.000.- Ft
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
74.73.10.00-2 Magyarország 1 db nettó12.480.000,- Ft 1 db nettó12.480.000,- Ft
           
           
           
Összes  közbeszerzés 1 db Nettó 12.480.000.- Ft 1 db Nettó 12.480.000.- Ft

Szolgáltatási koncesszió

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
gyorsított meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
gyorsított tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        

7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve):
Árubeszerzés

Nyertes  
székhelye  (ország)
124.  § (2) a) 124.  § (2) b) 125.  § (1) 125.  § (2) a)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                 
                 
                 
                 
Összes közbeszerzés                
Nyertes
székhelye
(ország)
125.  § (2) b) 125.  § (2) c) 125.  § (4) a) 125. § (4) b) 125. § (4) c)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                     
                     
                     
                     
Összes  közbeszerzés                    
Nyertes
székhelye
(ország)
125.  § (4) d) 257.  § (2) a)* 257.  § (2) b)* 257. § (2) c)* Összes
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                     
                     
                     
                     
Összes  közbeszerzés                    

* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.

Építési beruházás/Építési koncesszió

Nyertes  
székhelye  (ország)
124.  § (2) a) 124.  § (2) b) 124.  § (2) c) 125.  § (1)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                 
                 
                 
                 
Összes közbeszerzés                
Nyertes  
székhelye  (ország)
125.  § (2) a) 125.  § (2) b) 125.  § (2) c) 125.  § (3) a)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                 
                 
                 
                 
Összes közbeszerzés                
Nyertes  
székhelye  (ország)
125.  § (3) b) 139.  § (2)* 257.  § (2) b)** 257.  § (2) c)** Összes
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                     
                     
                     
                     
Összes közbeszerzés                    

*Csak építési koncesszió esetében.
** A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió

Nyertes  
székhelye  (ország)
124.  § (2) a) 124.  § (2) b) 124.  § (2) d) 125.  § (1)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                 
                 
                 
                 
Összes közbeszerzés                
Nyertes
székhelye
(ország)
125.  § (2) a) 125.  § (2) b) 125.  § (2) c) 125.  § (3) a) 125.  § (3) b)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                     
                     
                     
                     
Összes  közbeszerzés                    
Nyertes
székhelye
(ország)
125.  § (5) 257.  § (2) b)* 257.  § (2) c)* 267.  § (2)** Összes
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
                     
                     
                     
                     
Összes  közbeszerzés                    

* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.
** Csak szolgáltatási koncesszió esetében. 

8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke: -
9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: -
10. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke: -
11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke: -
12. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés): -

Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról

a Kbt. V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Ajánlatkérő neve, címe:
2. Az ajánlatkérő tevékenységi köre:
a)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység az ivóvíz tekintetében;
b)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a villamos energia tekintetében;
c)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a gáz és hőenergia tekintetében;
d)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a kőolaj és a gáz tekintetében;
e)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a szén vagy más szilárd tüzelőanyag tekintetében;
f)        a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység a vasúti közlekedés tekintetében;
g)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység, kivéve a nem városi vasúti közlekedést;
h)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység repülőtér tekintetében;
i)        a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység, kivéve a repülőtér tekintetében;
j)        a Kbt. 163. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység.

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. V. fejezete):
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VII. fejezete):
5. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. V. és VII. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 6-8. pontokban foglalt közbeszerzéseket:

Árubeszerzés

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett meghívásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        


Építési beruházás

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett meghívásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        

Szolgáltatás

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt    
meghívásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett meghívásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó  hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos    
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
tervpályázat    
egyszerűsített (Kbt. 4. melléklete szerinti  szolgáltatás)    
Összes    
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
           
           
           
           
Összes  közbeszerzés        


6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke:
7. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke:
8. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke:
9. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés):


[1] A korábbi minta helyett megállapította a 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 1. §-a. A 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 3. §-a értelmében a 2006. évre vonatkozó éves statisztikai összegezéseket már ezen új minta alkalmazásával kell elkészíteni és megküldeni.

Kategória: Debrecen
Írta:
Bővebben...

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A

1. Fejezet száma, megnevezése: XI. Belügyminisztérium

2. Költségvetési szerv

a) azonosító adatai

- törzskönyvi nyilvántartási szám: 722612

- megnevezése: BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomása, Debrecen

- székhelye: 4033 Debrecen, Sámsoni út 149.

- szakágazati besorolása: 752130

- alapító okirat száma, kelte: A-1026/2003., 2003. 05. 20.

b) szervezeti felépítése

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

- igazgatás: 3 fő

- szoc. információs csoport: 7 fő

- egészségügyi szolgálat: 15 fő

- gazdasági osztály: 7 fő

- gondnokság (és rendészet): 21 fő

- élelmezési szolgálat: 14 fő

c) szervezeti kapcsolódásai

- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:

nincsenek

- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:

nincsenek

- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nemleges

d) tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

- 1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról

- 25/1998.(II.18.) Korm.,rend. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról

- 24/2001. BM rend. A befogadó állomások feladatairól

- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:

751328 menekültügy, letelepedés

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:

új feladat meghatározása nem történt

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:

a) a menekültként vagy menedékesként elismerésüket kérők, a menedékesek és menekültek tekintetében a kormányrendeletben meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt

b) gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi szűrésének, egészségügyi alapellátásának megszervezéséről

c) szervezi a szabadidő hatékony megszervezését

d) közös használatú, így különösen a vallásgyakorlás célját szolgáló helyiséget biztosít

e) végrehajtja a menekültek integrációját elősegítő programból az állomásra háruló feladatokat

f) teljesíti a jogszabályban maghatározott tájékoztatási kötelezettségét, valamint az ellátottakat érintően a Hivatal által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit

g) elősegíti az önkéntes hazatérést, illetőleg a harmadik országba távozást

h) az ellátás időtartama alatt vezeti az ellátottak helyi nyilvántartását

i) a hivatal által meghatározottak szerint biztosítja a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges rendezett körülményeket

j) a befogadó állomás együttműködik a menekültellátásban részvevő, illetőleg szerepet vállaló települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel és egyházakkal, továbbá - törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében - a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal

- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:

nemleges

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:

nemleges

- részvétel gazdasági társaságban:

nemleges

e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

- kiadási előirányzat: 350.270 eFt

- saját bevételi előirányzat: 13.500 eFt

- átvett pénzeszközök előirányzata: 0 eFt

- támogatási előirányzat: 336.770 eFt

- engedélyezett létszámkeret: 67 fő

- január 1-jei betöltött létszám: 64 fő

- fontosabb beszerzések, felújítások:

nemleges

f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:

- szakfeladat száma: 751328

- szakfeladat megnevezése: menekültügy, letelepedés

 

Debrecen 2004. április 7.

Kategória: Debrecen
Írta:
Bővebben...

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A

1. Fejezet száma, megnevezése: XI. Belügyminisztérium

2. Költségvetési szerv

a) azonosító adatai

- törzskönyvi nyilvántartási szám: 722612

- megnevezése: BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomása, Debrecen

- székhelye: 4033 Debrecen, Sámsoni út 149.

- szakágazati besorolása: 752130

- alapító okirat száma, kelte: A-1026/2003., 2003. 05. 20.

b) szervezeti felépítése

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

- igazgatás: 3 fő

- szociális és menekültellátási csoport: 13 fő

- gazdasági osztály: 10 fő

- élelmezési szolgálat: 13 fő

c) szervezeti kapcsolódásai

- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:

nincsenek

- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:

nincsenek

- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nemleges

d) tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

- 1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról

- 25/1998.(II.18.) Korm.,rend. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról

- 24/2001. BM rend. A befogadó állomások feladatairól

- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 751328 menekültügy, letelepedés

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:

új feladat meghatározása nem történt

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:

a) a menekültként vagy menedékesként elismerésüket kérők, a menedékesek és menekültek tekintetében a kormányrendeletben meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt

b) gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi szűrésének, egészségügyi alapellátásának megszervezéséről

c) szervezi a szabadidő hatékony megszervezését

d) közös használatú, így különösen a vallásgyakorlás célját szolgáló helyiséget biztosít

e) végrehajtja a menekültek integrációját elősegítő programból az állomásra háruló feladatokat

f) teljesíti a jogszabályban maghatározott tájékoztatási kötelezettségét, valamint az ellátottakat érintően a Hivatal által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit

g) elősegíti az önkéntes hazatérést, illetőleg a harmadik országba távozást

h) az ellátás időtartama alatt vezeti az ellátottak helyi nyilvántartását

i) a hivatal által meghatározottak szerint biztosítja a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges rendezett körülményeket

j) a befogadó állomás együttműködik a menekültellátásban részvevő, illetőleg szerepet vállaló települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel és egyházakkal, továbbá - törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében - a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal

 

- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:

nemleges

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:

nemleges

- részvétel gazdasági társaságban:

nemleges

e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

- kiadási előirányzat: 310.464 eFt

- saját bevételi előirányzat: 13.500 eFt

- átvett pénzeszközök előirányzata: 0 eFt

- támogatási előirányzat: 296.964 eFt

- engedélyezett létszámkeret: 39 fő

- január 1-jei betöltött létszám: 39 fő

- fontosabb beszerzések, felújítások:

nemleges

f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:

- szakfeladat száma: 751328

- szakfeladat megnevezése: menekültügy, letelepedés

 

Debrecen 2005. március 18.

Kategória: Debrecen
Írta:
Bővebben...

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján

 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A

 

1.        Fejezet száma, megnevezése:                                                         XI. Belügyminisztérium

2.        Költségvetési szerv

a) azonosító adatai

- törzskönyvi nyilvántartási szám:                                 722612

- megnevezése:                                                                   BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomása, Debrecen

- székhelye:                                                                        4033 Debrecen, Sámsoni út 149.

- szakágazati besorolása:                                                752130

- alapító okirat száma, kelte:                                          A-1026/2003., 2003. 05. 20.

b) szervezeti felépítése

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma: 

                                                                                                                       

- igazgatás:                                           3 fő                                                                                                                      

- szociális és menekültellátási    csoport:                                          5 fő                          

- gazdasági osztály:                        10 fő

- élelmezési szolgálat:                     12 fő          

 

c) szervezeti kapcsolódásai

- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:    

nincsenek

- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:                                                                     

nincsenek

- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése:                       

nemleges

 

d) tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:  

- 1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról  

- 25/1998.(II.18.) Korm.,rend. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény hatálya alá                 tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról  

- 24/2001. BM rend. A befogadó állomások feladatairól

- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 751328 menekültügy, letelepedés

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: új feladat meghatározása nem történt

 

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: 

                                               a) a menekültként vagy menedékesként elismerésüket kérők, a menedékesek és

menekültek tekintetében a   kormányrendeletben meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt

b) gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi szűrésének, egészségügyi alapellátásának megszervezéséről              

c) szervezi a szabadidő hatékony megszervezését      

d) közös használatú, így különösen a vallásgyakorlás célját szolgáló helyiséget biztosít  

e) végrehajtja a menekültek integrációját elősegítő programból az állomásra háruló feladatokat      

f) teljesíti a jogszabályban maghatározott tájékoztatási kötelezettségét, valamint az ellátottakat érintően a Hivatal által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit

                                          g) elősegíti az önkéntes hazatérést, illetőleg a harmadik országba távozást

h) az ellátás időtartama alatt vezeti az ellátottak helyi nyilvántartását    

i) a hivatal által meghatározottak szerint biztosítja a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges rendezett körülményeket

j) a befogadó állomás együttműködik a menekültellátásban részvevő, illetőleg szerepet vállaló települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel és egyházakkal, továbbá – törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal         


- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:

nemleges

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:

nemleges

- részvétel gazdasági társaságban:                               

nemleges

e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

- kiadási előirányzat:                                                        301.532 eFt

- saját bevételi előirányzat:                                                13.500 eFt

- átvett pénzeszközök előirányzata:                                          0 eFt

- támogatási előirányzat:                                  288.032 eFt

- engedélyezett létszámkeret:                                                 30 fő

- január 1-jei betöltött létszám:                                               37 fő

- fontosabb beszerzések, felújítások:                           

nemleges

f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:                                - szakfeladat száma:                                                           751328

- szakfeladat megnevezése:                                              menekültügy, letelepedés

 

Debrecen 2006. március 31.

Kategória: Debrecen
Írta:
Bővebben...

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján

 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A

 

1.        Fejezet száma, megnevezése:                                                         XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

2.        Költségvetési szerv

a) azonosító adatai

- törzskönyvi nyilvántartási szám:                                 722612

- megnevezése:                                                                   Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomás, Debrecen

- székhelye:                                                                        4033 Debrecen, Sámsoni út 149.

- szakágazati besorolása:                                                752130

- alapító okirat száma, kelte:                                          106-TI-3532/3/2007., 2006. 12. 29.

b) szervezeti felépítése

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma: 

                                                                                                                     

- igazgatás:                                           3 fő                                                                                                                       - szociális és menekültellátási    csoport:                                           3 fő                         

- gazdasági osztály:                        10 fő

- élelmezési szolgálat:                     10 fő          

c) szervezeti kapcsolódásai

- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:    

nincsenek

- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:                                                                     

nincsenek

- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése:                       

nemleges

d) tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:  

- 1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról  

- 25/1998.(II.18.) Korm.,rend. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény hatálya alá                 tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról  

- 24/2001. BM rend. A befogadó állomások feladatairól

- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:

751328 menekültügy, letelepedés

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:

új feladat meghatározása nem történt

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: 

                                              a) a menekültként vagy menedékesként elismerésüket kérők, a menedékesek és

menekültek tekintetében a   kormányrendeletben meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt

b) gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi szűrésének, egészségügyi alapellátásának megszervezéséről              

c) szervezi a szabadidő hatékony megszervezését      

d) közös használatú, így különösen a vallásgyakorlás célját szolgáló helyiséget biztosít  

e) végrehajtja a menekültek integrációját elősegítő programból az állomásra háruló feladatokat      

f) teljesíti a jogszabályban maghatározott tájékoztatási kötelezettségét, valamint az ellátottakat érintően a Hivatal által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit

                                          g) elősegíti az önkéntes hazatérést, illetőleg a harmadik országba távozást

h) az ellátás időtartama alatt vezeti az ellátottak helyi nyilvántartását    

i) a hivatal által meghatározottak szerint biztosítja a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges rendezett körülményeket

j) a befogadó állomás együttműködik a menekültellátásban részvevő, illetőleg szerepet vállaló települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel és egyházakkal, továbbá – törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal         


- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:

nemleges

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:

nemleges

- részvétel gazdasági társaságban:                               

nemleges

e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

- kiadási előirányzat:                                                        287.515 eFt

- saját bevételi előirányzat:                                                13.500 eFt

- átvett pénzeszközök előirányzata:                                          0 eFt

- támogatási előirányzat:                                  274.015 eFt

- engedélyezett létszámkeret:                                                 26 fő

- január 1-jei betöltött létszám:                                               26 fő

- fontosabb beszerzések, felújítások:                            nemleges

f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:                                - szakfeladat száma:                                                           751328

- szakfeladat megnevezése:                                              menekültügy, letelepedés

 

Debrecen 2007. február 16.         

      

Terdik Mária S.K.                                                                                                              Hadházi Tibor S.K.                     igazgató                                                                                                                 gazdasági osztályvezető

Kategória: Debrecen
Írta:
Bővebben...
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A
1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
2. Költségvetési szerv
a) azonosító adatai
- törzskönyvi nyilvántartási szám: 722612
- megnevezése: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Debrecen
- székhelye: 4033 Debrecen, Sámsoni út 149.
- szakágazati besorolása: 842470
- alapító okirat száma, kelte: 106-TI-3532/3/2007., 2006. 12. 29.
b) szervezeti felépítése
- szervezeti egységek megnevezése, létszáma:
- igazgatás: 3 fő
- szociális és menekültellátási csoport: 3 fő
- gazdasági osztály: 10 fő
- élelmezési szolgálat: 10 fő
c) szervezeti kapcsolódásai
- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:  
nincsenek
- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:
nincsenek
- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nemleges

d) tevékenységi köre
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:
- 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról
- 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX.törvény végrehajtásáról
- 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet a menekültügy szervezeti rendszeréről
- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 751328 menekültügy, letelepedés
- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:
új feladat meghatározása nem történt

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:
a) a menekültként vagy menedékesként elismerésüket kérők, a menedékesek és menekültek tekintetében a   kormányrendeletben meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt
b) gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi szűrésének, egészségügyi alapellátásának megszervezéséről
c) szervezi a szabadidő hatékony megszervezését
d) közös használatú, így különösen a vallásgyakorlás célját szolgáló helyiséget biztosít
e) végrehajtja a menekültek integrációját elősegítő programból az állomásra háruló feladatokat
f) teljesíti a jogszabályban maghatározott tájékoztatási kötelezettségét, valamint az ellátottakat érintően a Hivatal által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit
g) elősegíti az önkéntes hazatérést, illetőleg a harmadik országba távozást
h) az ellátás időtartama alatt vezeti az ellátottak helyi nyilvántartását
i) a hivatal által meghatározottak szerint biztosítja a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges rendezett körülményeket
j) a befogadó állomás együttműködik a menekültellátásban részvevő, illetőleg szerepet vállaló települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel és egyházakkal, továbbá – törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal

- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:
nemleges
- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:
nemleges
- részvétel gazdasági társaságban:
nemleges

e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján
- kiadási előirányzat: 438.924 eFt
- saját bevételi előirányzat: 13.500 eFt
- átvett pénzeszközök előirányzata: 0 eFt
- támogatási előirányzat: 425.424 eFt
- engedélyezett létszámkeret: 26 fő
- január 1-jei betöltött létszám: 26 fő
- fontosabb beszerzések, felújítások: nemleges

f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:
- szakfeladat száma: 751328
- szakfeladat megnevezése: menekültügy, letelepedés

Debrecen 2008. február 20.
Terdik Mária s.k.                                                     Szalainé Karap Erzsébet s.k. igazgató                                            gazdasági osztályvezető
Kategória: Debrecen
Írta:
Bővebben...

2013. III. negyedév (2013. november 17.)

2013. II. negyedév (2013. augusztus 01.)

2013. I. negyedév (2013. április  30.) 


 

2013. január 23. 

2012. október 18.

2012. július 19.

 


 

2011. május 25.

 


 

2010. október 01.

 


 

2009. szeptember 03.

2009. szeptember 03. (.ods) (2012. június 05.)

2009. június 10.

2009. június 10. (.ods) (2012. június 05.)

 


 

2008. október 20.

2008. október 20. (.ods) (2012. június 05.)

2008. június 10.

2008. június 10. (.ods) (2012. június 05.)

 

 

 

 

 

 

Kategória: Debrecen
Írta:
Bővebben...

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó

általános szabályokról szóló törvény alapján – eltérő rendelkezés hiányában – 2024. január 1. és 2024. február 29. között

nem nyújtható be tartózkodási engedély iránti, illetőleg ideiglenes/nemzeti/EU tartózkodási kártya

(korábban ideiglenes/nemzeti/EK letelepedési engedély) iránti kérelem. További részletek: Tájékoztató jogszabály-változásról! (gov.hu)

 

Dear Clients,

Please be informed that under the Act on the General Rules for the Entry and Right of Residence of Third-Country Nationals,

unless otherwise specified by provision, no applications for a residence permit or for an interim/a national/an EU residence card

(former interim/national/EC permanent residence permits) may be submitted between 1st January 2024 and 29th February 2024.

More information is available at the link below: Information on legislative change (gov.hu)

 

OK