Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

OIFlogo

 

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által működtetett

 

PANASZIRODA

 

 

A panaszra, illetve közérdekű bejelentésre vonatkozó ügyintézés rendje

 

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá.

 

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

 

Írásbeli panasz, illetve közérdekű bejelentés (a továbbiakban együtt: panasz) benyújtására a Főigazgatóság Panaszirodájának levelezési címén, e-mailen,  ügyfélkapun keresztül e-Papír alkalmazás igénybevételével, illetve ügyfélfogadási időben személyesen van lehetőség.

 

Panasz szóbeli előterjesztésére ügyfélfogadási időben személyesen van lehetőség. A szóbeli panaszt az eljáró ügyintéző írásba foglalja, a panasz másodpéldányát az ügyfélnek átadja. A panasz szóbeli előterjesztésére telefonon keresztül nincs lehetőség.

 

A panasz előterjesztésekor a panaszosnak hitelt érdemlően kell igazolnia személyazonosságát, az azonosíthatatlan személy által tett bejelentés vizsgálatát a Főigazgatóság mellőzheti. Ennek okán telefonon panasz előterjesztésére nincs mód.

 

A kivizsgálás eredményéről történő tájékoztatás érdekében a panaszosnak meg kell adnia írásbeli elérhetőségét.

 

A megfelelően előterjesztett panaszt a Főigazgatóság a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül vizsgálja ki. Amennyiben a panasz teljeskörű kivizsgálása a 30 napos határidőn belül előreláthatóan nem lehetséges, a Főigazgatóság erről az ügyfelet a kivizsgálás várható befejezésének időpontjával együtt írásban tájékoztatja. A Főigazgatóság a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről az indokok megjelölésével a panaszost az általa megadott írásbeli elérhetőségen haladéktalanul értesíti. Nem kerül sor írásbeli értesítésre, ha a panasz elintézéséről a panaszos szóbeli tájékoztatást kapott és azt tudomásul vette.

 

A Főigazgatóság mellőzheti a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett ismételt, továbbá az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát, valamint ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított az egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

Amennyiben a Főigazgatósághoz írásban olyan panaszt nyújtanak be, aminek kivizsgálására a Főigazgatóság nem rendelkezik hatáskörrel, a panaszos egyidejű tájékoztatása mellett a Főigazgatóság a panaszt 8 napon belül átteszi a hatáskörrel rendelkező szervhez. Amennyiben a Főigazgatósághoz olyan panasz kerül személyesen benyújtásra, melynek kivizsgálására a Főigazgatóság nem rendelkezik hatáskörrel, a Főigazgatóság erről a panaszost tájékoztatja, a tájékoztatás tényét írásba kell foglalni. Ilyen esetben a Főigazgatóság a panaszt nem teszi át és nem küld írásbeli értesítést, kivéve, ha a panasz benyújtásakor nem volt megállapítható, hogy az ügyben nem a Főigazgatóság köteles eljárni.

 

Kérjük, hogy a panasz, közérdekű bejelentés, valamint a Főigazgatóság által foganatosított rendőri intézkedések elleni panasz beadványában a sérelmezett magatartással kapcsolatos lehető legtöbb és legpontosabb információt szíveskedjen közölni. Ezzel is elősegíti közös céljaink elérését, az eljárás mind gyorsabb lefolytatását, a jogsérelem orvoslását, illetve a jogsértő cselekmények elkövetőinek felelősségre vonása érdekében végzett munkánkat.

 

 

A Panasziroda elérhetőségei

 

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60. "A" épület földszint, ügyfélfogadó

Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314.

Tel: (+36 1) 463 9118

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadási idő (telefonon és személyesen)

 

Szerdánként 8:30-11:00

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Panaszirodán – így a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen is kizárólag panasz, közérdekű bejelentés, valamint a Főigazgatóság által foganatosított rendőri intézkedések elleni panasz megtételére van lehetőség!

 

A Panaszirodán érdemi ügyintézés megindítására, lefolytatására, így különösen folyamatban lévő ügyek intézésére, érdeklődések előterjesztésére a fenti elérhetőségeken nincs mód. Amennyiben egyéb tartalmú megkeresést kíván a Főigazgatóság részére küldeni kérjük, hogy tekintse át a Kapcsolatok menüpontot.

 

A Főigazgatóság és ügyfélszolgálati irodáinak elérhetőségeivel és az ügyfélfogadási idővel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a www.oif.gov.hu oldalon a „Kapcsolat” menüpont „Területi szervek illetékességi területe és címjegyzéke” alpontjában található.

 

A RENDŐRI INTÉZKEDÉS ELLENI PANASZOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS NÉHÁNY FONTOSABB TUDNIVALÓ

 

Akinek a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) IV-V. Fejezetében – a 46/A.-46/C. § kivételével –, valamint a VI. Fejezetében meghatározott kötelezettség megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása ( a továbbiakban együtt: intézkedés) alapvető jogát sértette, választása szerint panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez vagy kérheti, hogy - amennyiben a panasz elintézése nem tartozik más eljárás hatálya alá - panaszát az alapvető jogok biztosa által lefolytatott vizsgálatot követően, az idegenrendészeti szerv főigazgatója bírálja el. A panaszt az intézkedést követő harminc napon belül lehet előterjeszteni.

 

A beadvány megtételének lehetőségei:

- szóban: személyesen a Főigazgatóság ügyfélszolgálati irodáiban, vagy a Főigazgatóság Panaszirodáján – rendőri intézkedés elleni panasz esetén a www.ajbh.hu honlapon ismertetett módon az alapvető jogok biztosánál is –, ahol a panaszt írásba foglalják;

- postai úton az alábbi elérhetőségen: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 1903 Budapest, Pf. 314.

- ügyfélkapun keresztül e-Papír alkalmazás igénybevételével;

- fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban.

 

A panasz előterjesztésekor a panaszosnak hitelt érdemlően kell igazolnia magát, a postai úton előterjesztett panasz esetében, amennyiben az nem alkalmas a panaszos személyazonosságának megállapítására, úgy az Igazgatási és Iratkezelési Főosztály felhívja a panaszost arra, hogy panaszát olyan módon terjessze elő, ami alkalmas személyazonossága megállapítására. Mivel a hatóságnak vizsgálnia kell, hogy a beadványt az arra jogosult személy, vagy a nevében jogszerűen eljáró személy nyújtotta-e be, ezért írásbeli (papír alapú, vagy elektronikus) beadványát Önnek vagy képviselőjének alá kell írnia.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az e-mailben, SMS-ben vagy más hasonló módon küldött beadványa nem minősül írásbelinek, ezért rendőri intézkedés elleni panasz kivizsgálására irányuló eljárás kezdeményezésére az nem alkalmas.

 

Amennyiben ügyében meghatalmazott vagy jogi képviselő jár el, minden esetben szükséges a képviseleti jogosultságról szóló okirat csatolása.

 

A kivizsgálás eredményéről történő tájékoztatás érdekében a panaszosnak meg kell adnia írásbeli elérhetőségét. A rendőri intézkedés elleni panasz elbírálására 35 nap áll rendelkezésére.

 

A panaszt elbíráló határozat ellen a közigazgatási eljárásban fellebbezésnek helye nincs.

 

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

LOGO kicsiEH

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023
 

               eh oqcode                                                                                                         ukran qr

Online kérelem benyújtása számítógépről:                             Elektronikus kérelem benyújtó mobil applikáció letöltése Ukrajnából menekülők részére:

/ Apply online from a computer:                                             / Download the electronic application submission mobile app for refugees from Ukraine:

https://enterhungary.gov.hu                                                    http://ukran2022.oif.gov.hu/docs/common/Menedekes-1.0-release.apk

(Enter Hungary)

OK