Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Pályázati felhívás - főzőkonyha


      LOGO kicsi

 

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (1117 Budapest, Budafoki út 60. szám, a továbbiakban: ajánlatkérő) pályázatot hirdet az 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 10. szám alatti telephelyén lévő ingatlanban található, 200 m2 főzőkonyha üzemeltetésére

 

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az állami vagyonról szóló 2007. évi CVl, törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján nyilvános versenyeztetés keretében, pályázatot hirdet a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban 2621/2 helyrajzi számon bejegyzett, a valóságban 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 10. szám alatti, a Magyar Állam tulajdonában, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: ajánlatkérő) vagyonkezelésében lévő ingatlanban található 200 m2 területű főzőkonyha határozatlan ideig tartó használatára (üzemeltetésére).

 

I. Az ajánlatkérő szerv neve, székhelye

 

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 1117 Budapest, Budafoki út 60. szám.   E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kapcsolattartó: Dohányosné Simon Melinda r. alezredes osztályvezető

                         Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

                         Befogadó Intézményeket Működtető Osztály

                         Telefon: 06-66-452-617/105-ös mellék;

 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

II. A pályázat tárgya, az ingatlan jellemzői

 

II.1.) A pályázat tárgya

 

Ajánlattevő (a továbbiakban: üzemeltető) köteles a pályázati felhívásban megjelölt helyiséget az épületben dolgozók – jelenleg 35 fő – étkeztetése céljából munkahelyi főzőkonyha üzemeltetésére használni. Az ajánlatkérő a fenti tevékenység ellátásához szükséges helyiséget biztosítja. Az üzemeltetéshez szükséges felszerelési és berendezési tárgyak az ajánlatkérő vagyonkezelésében vannak, az üzemeltetéshez szükséges személyzet biztosítása az üzemeltető kötelezettsége.

 

II.2.) Az ingatlan leírása

 

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 10. szám alatti ingatlan földszintjén elhelyezkedő 200 m2 területű része.

A főzőkonyha, étterem, személyzeti étkezde jellemző adatai:

·         a konyha jelenleg 300 adag főzésére alkalmas,

·         a konyha almérőkkel (víz, gáz, áram) felszerelt, a közüzemi díjak megfizetése a konyha üzemeltetőjét terhelik,

·         az étteremben, személyzeti étkezdében található berendezések az ajánlatkérő vagyonkezelésében vannak.

 

III. Az üzemeltetési jogviszonnyal kapcsolatos feltételek

 

·         üzemeltető az étkeztetés során köteles menü rendszert biztosítani, ennek keretében az ebédet kétféle teljes menüben szolgáltatja, amely minimum két fogásból áll: leves és főétel,

·         üzemeltető a főzőkonyhát külsős megrendelései teljesítéséhez igénybe veheti, ugyanakkor az elkészült ételek kiszállításáról maga köteles gondoskodni, az elkészült ételek személyes átvételére az ingatlan jellege miatt nincs mód,

·         az étteremben külső személyek étkeztetésére nincs mód,

·         az étterem munkanapokon munkaidő után, hétvégén és ünnepnapokon rendezvények lebonyolítására az ajánlatkérő előzetes, írásos engedélyével igénybe vehető (kivéve, ha az ingatlanban az ajánlatkérő ellátási kötelezettségébe tartozó harmadik országbeli állampolgárok kerülnek elhelyezésre),

 

amennyiben a telephelyen az ajánlatkérő ellátási kötelezettségébe tartozó harmadik országbeli állampolgárok kerülnek elhelyezésre, akkor a napi háromszori, kiskorú esetén napi ötszöri étkezést és ételosztást ajánlattevőnek kell biztosítani, ajánlatkérő felkérése esetén,

·          üzemeltető feladata az ingatlanban dolgozók étkeztetéséhez szükséges technológia, kapacitás biztosítása a különféle ételeknek, illetve tárolási módjuknak megfelelően, valamint az étkészletek, evőeszközök biztosítása, a dolgozók étkeztetéséhez szükséges fogyóeszközök pótlása, az éttermi tálalás ellátása,

·         az ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő, az üzemeltető részére használatra átadott konyhai berendezések, illetve állóeszközök folyamatos karbantartása, javítása, ideértve a konyhai szennyvízvezetékben a használatból eredő dugulások elhárítása az üzemeltetőt terheli,

·         az üzemeltető teljes körűen felel a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások betartásáért, a konyha üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzéséért, az ezekhez tartozó költségek viseléséért, a munka-és balesetvédelmi, a tűzvédelmi előírások betartásáért, a veszélyes anyagok kezeléséért, a HACCP (Hazard Analysis and Critical Points) rendszer bevezetéséért, közegészségügyi, járványügyi előírások stb. betartásáért,

·         napi takarítási feladatok ellátása (főzőkonyha, étterem, személyzeti étkezde) és az eszközök, berendezések tisztántartása, asztalterítők tisztítása, vasalása, cseréje az üzemeltető feladatát képezi,

·         a főzőkonyha, étterem és személyzeti étkezde tisztasági festését az üzemeltetőnek kell biztosítania,

·         az ajánlatkérő az üzemeltető tevékenységét a szerződés időtartama alatt bármely időpontban ellenőrizheti,

·         a karbantartási igényeket meghaladó, felújítási, beruházás jellegű beszerzéseket az ajánlatkérő bonyolítja le,

·         üzemeltető az átvett berendezésekért, felszerelési tárgyakért teljes kártérítési felelősséggel tartozik,  

·         az üzemeltetőnek az általa az ajánlatkérőnek okozott károk megtérítése biztosítására a jogviszony teljes időtartama alatt 30 millió Ft összegű káreseményre érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, a meglévő felelősségbiztosítását ezen káreseményre ki kell terjesztenie,

·         ajánlatkérő valamennyi pályázó esetében elvégzi a nemzetbiztonsági ellenőrzést, amennyiben valamelyik pályázó nem felel meg a nemzetbiztonsági előírásoknak, ez a körülmény a pályázónak a pályázati eljárásból történő kizárását eredményezi,

·         üzemeltető az üzemeltetés során az ingatlanban munkát végző alkalmazottairól és az érdekeltségi körébe tartozó, az ingatlanba belépő személyekről nyilvántartást vezet, ezen nyilvántartást köteles átadni az ajánlatkérő részére, továbbá a személyek változása esetén a változásról az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni köteles,

·         üzemeltető a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót nem vonhat be, 

·         az üzemeltető által alkalmazott fogyasztói árakat az ajánlatkérő és az üzemeltető évente közösen felülvizsgálják, az árak módosításához a felek egyező akarata szükséges,

·         üzemeltető az ajánlatában megadott fogyasztói árakat a szerződéskötés időpontjától egy évig nem emelheti meg.    

 

IV. A használati díj és megfizetésének szabályai

 

IV.1.) Az ajánlatkérő által a főzőkonyha stb. használatáért meghatározott havonta fizetendő használati díj összege nettó 80.000 Ft/hónap, amely használati díjnál alacsonyabb ajánlatot tartalmazó pályázatot az ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánít.

IV.2.) Az üzemeltető a használati díjat minden hónapban az ajánlatkérő által kiállított számla alapján, minden hónap 10. napjáig előre köteles az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00283511-00000000 számú számlájára történő átutalással megfizetni.

 

V. Az üzemeltetési jogviszony időtartama

 

Ajánlatkérő az ingatlanrészt határozatlan időre, két hónapos, a hónap utolsó napjára szóló, indokolás nélküli, az ajánlatkérőt és az üzemeltetőt egyaránt megillető rendes felmondás lehetőségét biztosítva adja használatba. A határozott időre szóló, valamint a két hónaptól eltérő felmondási időtől eltérő felmondási időt tartalmazó ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

 

VI. Nyitvatartási idő

·         hétfő – csütörtökig munkanapokon 11- 14. óráig

·         pénteki munkanapokon 11- 13.30. óráig.

 

VII. A pályázat kötelező tartalmi elemei

 

VII.1.) A pályázat benyújtási határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű, közjegyző által hitelesített cégkivonatot, amennyiben a cég nem szerepel az ingyenesen elérhető céginformációs adatbázisban (www. e-cegjegyzek.hu). Amennyiben a pályázó szerepel az ingyenesen elérhető elektronikus cégadatbázisban, a cégkivonat becsatolása nem szükséges, de a pályázónak ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell arra, hogy szerepel az ingyenesen elérhető elektronikus cégadatbázisban.

VII.2.) A pályázónak továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a cégjegyzékben nyilvántartott adatait érintő változás-bejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben, amennyiben folyamatban van ilyen eljárás, úgy csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változás-bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről szóló, a cégbíróság által megküldött igazolást.

VII.3.) A pályázó cégjegyzésre jogosult azon képviselő(i) közjegyző, vagy jogi képviselő    által hitelesített aláírási címpéldányát, aki a pályázatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat aláírta, illetőleg aki a szerződés megkötésére jogosult.

VII.4.) A pályázatban  a pályázó köteles feltüntetni a cég következő adatait:

                név (teljes és rövidített név)

                székhely, telephely

                cégjegyzék száma,

                KSH besorolás,

                adószám

                Számlavezető bank neve, bankszámlaszám,

                Cégjegyzésre jogosult képviselő neve, beosztása

                Telefonszám

                E-mail cím

VII.5.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e.

VII.6.) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó elfogadja a jelen pályázati felhívásban a szolgáltatás teljesítésével szemben megjelölt követelményeket, továbbá a kötelező szerződéses elemeket (jelen pályázati felhívás 1. sz. melléklete szerinti tartalommal).

VII.7.) Nyilatkozat az ÁFA körbe tartozásról / nem tartozásról.

VII.8.) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó az árajánlatában foglaltakat legalább az eredményhirdetést követő 30 napig fenntartja (ajánlati kötöttség.)

VII.9.) A szerződés megkötéséhez átláthatósági nyilatkozat (államháztartásról szóló 2011.   évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) alapján) benyújtása szükséges.

VII.10.) A pályázati felhívás közzétételi időpontjától visszafelé számított 3 év vonatkozásában a pályázó nyilatkozni köteles étterem/konyha üzemeltetési/vendéglátó ipari tevékenysége folytatásáról időpontok, helyszínek és tevékenység felsorolásával.

VII.11.) A pályázónak csatolnia kell a pályázati felhívás közzétételi időpontjától visszafelé számított 3 pénzügyileg lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető – erre a pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell –, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a beszámoló csatolása nem kötelező.

VII.12.) Pályázónak nyilatkoznia kell arra, hogy a tevékenység ellátásához szükséges engedélyekkel rendelkezik, pályázatában vállalja, hogy a vonatkozó szakhatósági előírásokat betartja és betartatja.

VII.13.) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázóval szemben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vagyontv.) 25. § (1) bekezdés a-f) pontjában foglalt kizáró okok nem állnak fenn.

VII.14.) A Vagyontv. 25/A. § (1) bekezdése alapján a Vtv. 25. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok fenn nem állásának igazolására alkalmas hatósági bizonyítvány becsatolása.

 

VIII. Tájékoztatás az állami vagyon hasznosításával kapcsolatos követelményekről

 

VIII.1.) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés alapján állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki

a)csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c)az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;

d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű:

da) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,

db) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;

e)gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta;

f)állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult -

eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták.

VIII.2.) Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25/A. § (1) bekezdése szerint az állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés megkötését megelőzően a szerződő fél azt a tényt, hogy vele szemben nem áll fenn a 25. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok, hatósági bizonyítvánnyal igazolja a tulajdonosi joggyakorló részére. Ha a szerződő fél nem igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn a 25. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok, vele az állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető. Ugyanezen törvény 25/A. § (4) bekezdése értelmében az (1) bekezdés szerinti igazolási kötelezettség nem vonatkozik azon jogi személyekre, amelyekre a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény hatálya nem terjed ki.

VIII.3.) Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá a pályázókat, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdés első fordulata alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 11. § (11) bekezdése szerint nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy

a)a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b)az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c)a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

 

IX. Az ajánlatok érvénytelensége

 

 1. a. a pályázó ajánlata szerint nem tudja minden pontjában biztosítani a kért szolgáltatást,
 2. b. nem csatolja hiánytalanul – közös pályázók esetében valamennyi pályázó vonatkozásában - és az ajánlatkérő által megkívánt tartalommal a VII. pontban kért dokumentumokat,
 3. c. nem az ajánlatkérő által meghatározott időpontig küldi meg – vállalkozás esetén a cégszerűen aláírt, természetes személy esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 196. § (1) bekezdés a-c) illetőleg e) alpontjaiban foglalt valamelyik feltételnek megfelelő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt ajánlatát,
 4. d. nem rendelkezik minimálisan 3 év gyakorlattal étterem/konyha üzemeltetési/vendéglátó ipari tevékenység folytatásában,
 5. e. adózás előtti eredménye a pályázati felhívás közzétételi időpontjától visszafelé számított 3 pénzügyileg lezárt üzleti év valamelyikében kevesebb, mint nulla volt,
 6. f. a hiánypótlási eljárás során az ajánlatok elbírálásának alapját képező ajánlati elemet módosítja.

X. Az ajánlatok elbírálásának (értékelésének) szempontjai

 

X.1.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi rész-szempontok alapján, 0-10 pontig terjedő pontkiosztás módszerét alkalmazva:

 • ·Az ételek árszintje a nyersanyaghányad feltüntetésével nettó ajánlati ár, súlyszám 50%,
 • ·az ajánlatkérő dolgozóinak a nettó ajánlati árból az üzemeltető által biztosított kedvezmény mértéke súlyszám 25% súlyszám:
 • ·elektronikus fizetési eszköz (bankkártya, SZÉP kártya) elfogadása súlyszám 25%.

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat, illetőleg a legmagasabb mértékű dolgozói kedvezményt tekinti a legkedvezőbb ajánlatnak, a pontkiosztás során a fordított, illetve az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.

X.2.) Rész-ajánlat benyújtására nincs lehetőség.

 

XI. Helyszíni bejárás és konzultáció

 

Ajánlatkérő 2020. május 15-én 10:00 órakor helyszíni bejárásra és konzultációra lehetőséget biztosít, amelyről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az ajánlatkérő a pályázó által megadott e-mail címre küldi meg.

 

XII. Kiegészítő tájékoztatás, hiánypótlás

 

XII.1.) Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a pályázó(k) számára, hogy a pályázati felhívásában foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejártáig tájékoztatást kérjenek. Ajánlatkérő az így megadott tájékoztatása tartalmáról valamennyi érdeklődő pályázót tájékoztatja.

XII.2.) Az ajánlatkérő valamennyi pályázó számára azonos feltételekkel, egy alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, továbbá az ajánlatkérő az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlatok elbírálásának szempontját képező ajánlati elem mértékének megváltozását. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi pályázó egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles a pályázó részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótolandó hiányokat.

XII.3.) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:74 § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a szerződéskötés megtagadásának jogát fenntartja. Továbbá az ajánlatkérő a Ptk. 6:74 § (3) bekezdése alapján a jelen pályázati felhívást 2020. június 5-ig módosíthatja, vagy visszavonhatja.

XII.4.) Az eljárás nyelve magyar, az ajánlathoz minden dokumentumot magyar nyelven kell csatolni.

 

XIII. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és határideje

 

XIII.1.) Az ajánlatot egy eredeti példányban, írásban, lezárt borítékban vagy csomagban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.

XIII.2.) A borítékon vagy csomagon fel kell tüntetni:

a)      cím: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Befogadó Intézményeket Működtető Osztály 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 10. szám.

b)      az ajánlat megnevezését, a pályázó cégnyilvántartásban szereplő nevét és székhelyét,

c)      annak jelzését, hogy a küldemény  „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel”.

XIII.3.) Az ajánlat benyújtásának határideje: 2020. június 5. 10.00.

XIII.3.1.) Az ajánlatoknak az előírt ajánlattételi határidőben postai kézbesítés esetén is be kell érkezniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság fentiekben megjelölt címére. Az ajánlattételi határidő után beérkező ajánlatokat az ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

XIII.3.2.) Az ajánlatok bontásán az ajánlatkérő és a pályázók képviseleti joggal rendelkező képviselői vehetnek részt. A bontásról jegyzőkönyv készül, amelyet az ajánlatkérő a bontástól számított 3 munkanapon belül megküld a pályázó által az ajánlatában megadott e-mail címre. 

 

XIV. Ajánlati kötöttség, az ajánlatok elbírálásának időpontja, értesítés az ajánlatkérő döntéséről

 

XIV.1.) A pályázó az eljárás eredményének kihirdetésének időpontját követő 30 napig ajánlatához kötve van.

XIV.2.) Az ajánlatok elbírálásának időpontja: 2020. június 12.

XIV.3.) Az ajánlatkérő a pályázókat az általuk az ajánlatukban megjelölt telefonszámon, valamint e-mail címen 2020. június 15. napján16.00. óráig értesíti, majd a nyertes pályázóval 30 napon belül határozatlan idejű használati, üzemeltetési szerződést köt.

XIV.4.) Ajánlatkérő a jelen eljárás nyertesével vagy visszalépése esetén a második helyezettnek kihirdetett pályázóval köt szerződést.

XIV.5.) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a jelen pályázati eljárást az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. ( X. 4.) Korm. rendelet 41. § (6) bekezdés a-c) pontjaiban foglalt okokból eredménytelenné nyilvánítsa. 

 

XV. Az ajánlat további tartalmi elemei

 

XV.1.) Ajánlatkérő lehetőséget biztosít közös ajánlat benyújtására is, ebben az esetben a pályázóknak konzorciumi megállapodást kell csatolni, amelyben rendelkezni kell a pályázók képviseletét ellátó konzorciumi tag személyéről, a képviselet terjedelméről, a számlázás módjáról, a konzorciumi tagok felelősségi viszonyairól, az egyes tagok által a konzorcium keretében a szerződés teljesítése érdekében ellátandó feladatok pontos felsorolásáról.

XV.2.) Az ajánlatban be kell mutatni az alkalmazott nettó kereskedelmi árakat, nyersanyaghányadokat (kisadag, normál adag, csak leves és emelt második fogás bontásban, legalább 25 étel nyersanyagnormáját tekintve).

XV.3.) A szolgáltatás színvonala bemutatása körében a felkínálásra kerülő ételválaszték bemutatása, csatolni szükséges egy heti menüsort.

XV.4.) Elektronikus fizetőeszközök elfogadásának bemutatása.

XV.5.) Különleges étkezési igények kielégítésére vonatkozó elképzelések ismertetése (vegetáriánus, diétás, étel intolerancia stb.).

XV.6.) A konyha üzemeltetésére vonatkozó elképzelések rövid ismertetése.

XV.7.) Rövid cégbemutatás (tulajdonosi kör, fő tevékenységi körök, földrajzi elhelyezkedés, dolgozói állomány). 

 

XVI. A megkötésre kerülő szerződés alapvető rendelkezései

 

XVI.1) Ajánlatkérő és az üzemeltető a végleges szerződéses feltételeket a jelen Pályázati felhívás, valamint az üzemeltető ajánlatában foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

XVI.2.) A XVI.1) pontban jelzetteken túlmenően a megkötendő szerződés kötelező tartalmi elemei különösen az alábbiak:

Ajánlatkérőnek jogában áll azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha az üzemeltető egyáltalán nem, vagy csak részben teljesíti a jelen pályázati felhívásban, illetőleg a szerződésben meghatározott elvárásokat, vagy az üzemeltető egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

XVI.3.) Abban az esetben, ha a fentiek alapján ajánlatkérő felmondja a szerződést, úgy meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke az üzemeltető által fizetendő használati díj bruttó 3 havi összege.

XVI.4.) Ajánlatkérő a kötbér fizetésére okot adó tényekről, körülményekről írásban köteles tájékoztatni az üzemeltetőt. Ennek hiányában kötbér nem érvényesíthető.

 

 

 

 

1. számú melléklet

 

Ajánlati nyilatkozat

Tisztelt Ajánlatkérő!

 

Miután az Önök Ajánlati felhívásának feltételeit átvizsgáltuk, mely kézhezvételét és elfogadását ezennel igazoljuk, ajánlatot teszünk az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság részére azOrszágos Idegenrendészeti Főigazgatóság 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 10. szám alatti telephelyén lévő ingatlanban található, 200 m2 főzőkonyha üzemeltetésére”.

 

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársainak, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságra érkező vendégek, az épületben dolgozó egyéb szervek alkalmazottainak, étkeztetését biztosító konyha üzemeltetését a kereskedelmi ajánlatban szereplő árakon, illetve a megadott árképzési adatoknak megfelelően.

 

Kijelentjük, hogy az eredményhirdetési időpontot követő 30 napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat, és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

 

 

……………………., 2020. ……………………….. hónap ……….. napján

 

                                                                                                ..........................................

                                                                                                               aláírás

 

Ajánlattevő neve:

Címe:

 

 

 

 

2. számú melléklet

 

Ajánlattevői nyilatkozat

 

Alulírott .................................................., mint a(z) .................................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a

....................................................................................................................................................... ajánlattevővel szemben nem állnak fenn

 

az alábbi kizáró okok:

 

a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;

d) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta;

e) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták.

 

 

..................................., 2020. ........................ hónap ......... napján

 

 

                                                                                                    /cégszerű aláírás/

 

 

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

Tisztelt Érdeklődő!

 

Tájékoztatjuk, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó új idegenrendészeti jogszabály átmeneti rendelkezései alapján ha Ön Magyarországon a korábbi jogszabály alapján már érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, az új idegenrendészeti jogszabály szerinti jogcímek valamelyikén kérelmezheti a tartózkodási engedélye kiadását. Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag tartózkodási engedély kiadása kérelmezhető jelenleg személyesen és az Enter Hungary rendszeren keresztül, függetlenül a meglévő érvényes engedélytől. A tartózkodási engedély meghosszabbítása az átmeneti szabályok szerint nem lehetséges. A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet legkorábban a tartózkodási engedély lejárta előtt 45 nappal nyújthatja be. Ha 2024. március 1. és április 1. között jár le, a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének utolsó napján kell benyújtania.

 

Részletek és további információk ide kattintva érhetőek el : Átmeneti szabályok (gov.hu)

 

 

OK