Logo

Nyomtatás
Tartalomjegyzék

Hontalanként való elismerés

JOGOSULTAK KÖRE

Hontalanként való elismerés iránti kérelmet Magyarország területén  tartózkodó harmadik országbeli állampolgár terjeszthet elő.

A hontalanság megállapítására irányuló kérelmet határozattal el kell utasítani, amennyiben a kérelmező

a) a 2002. évi II. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 1. cikk 2. bekezdésének hatálya alá tartozik, azaz :

(aa) olyan személyek, akik jelenleg - az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának kivételével - az Egyesült Nemzetek szerveitől vagy szervezeteitől védelemben vagy segélyben részesülnek, addig, amíg ez a védelem vagy segély fennáll;

(ab) olyan személyek, akiket annak az országnak az illetékes hatóságai, melyben lakóhelyük van, olyan személyeknek ismertek el, mint akiket megilletnek az adott ország állampolgárságának birtoklásával járó jogok és kötelezettségek;

(ac) olyan személyek, akikről komolyan feltételezhető, hogy:

- a nemzetközi okmányokban megfogalmazottaknak megfelelően béke elleni, háborús, vagy az emberiség elleni bűnöket követtek el;

- a tartózkodási helyük államán kívül, mielőbb abba az államba bebocsátást nyertek, súlyos, nem politikai bűncselekményt követtek el;

- az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétes cselekmények elkövetésében vétkesek.

vagy

b) állampolgárságát szándékosan, a hontalan státusz megszerzésének céljából szüntette meg.

 

FOGALOMMAGYARÁZAT

Hontalan: akit saját joga szerint egyetlen állam sem ismer el állampolgárának.

Összevont engedély: olyan tartózkodási engedély, amely a harmadik országbeli állampolgárt Magyarország területén meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítésére és tartózkodásra jogosítja.

Összevont kérelmezési eljárás: olyan eljárás, amely az általa benyújtott kérelem alapján a harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén való száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodása és meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítése engedélyezésére irányul.

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A hontalanság megállapítására irányuló eljárás Magyarország területén tartózkodó kérelmező által a lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóságnál benyújtott kérelemre indul, amelyet a hontalankénti elismerését kérő szóban vagy írásban terjeszthet elő.

A szóban előterjesztett kérelmet az idegenrendészeti hatóság köteles jegyzőkönyvbe foglalni. Az írásban benyújtott kérelmet a kérelmezőnek saját kezűleg alá kell írnia. A kérelem előterjesztésekor a kérelmezőt az idegenrendészeti hatóság tájékoztatja eljárási jogairól, kötelezettségeiről, a kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeiről és a kijelölt szálláshelyről.

Ha a kérelmező kérelmét szóban terjeszti elő, és a kérelmező a magyar nyelvet nem beszéli, számára a regionális igazgatóság az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven beszélő tolmácsot biztosít. A tolmács kirendelésétől el lehet tekinteni, ha az eljáró ügyintéző a kérelmező anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven beszél, és a kérelmező a tolmács mellőzéséhez írásban hozzájárul.

A hontalanság megállapítására irányuló eljárás tárgyi költségmentes.

A kérelmező az eljárásban személyesen vesz részt, meghallgatása kötelező. A kérelmező az eljárásban, szóban és írásban használhatja az anyanyelvét vagy azt a nyelvet, amelyet megért. A kérelmezőnek lehetőséget kell biztosítani, hogy jogi segítséget vegyen igénybe.

Az idegenrendészeti hatóság az eljárást megszünteti, ha a kérelmező

·        meghal;

·        kérelmét írásban visszavonja;

·        a személyes meghallgatáson ismételt írásbeli felhívásra nem jelenik meg, és távolmaradását kimenteni nem tudja;

·        ismeretlen helyre távozott, és ezzel az eljárás lefolytatását meghiúsította.

A hontalanság megállapítására irányuló eljárás során a kérelmezőnek a hontalanságát igazolnia vagy valószínűsítenie kell, különösen:

·        a születési helye,

·        a korábbi lakó- vagy tartózkodási helye, továbbá

·        a családtagjai, illetve szülei állampolgársága szerinti állam vonatkozásában.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztosságának képviselője a hontalanság megállapítására irányuló eljárásban, annak bármely szakaszában részt vehet. Ennek keretében

·        jelen lehet a kérelmező meghallgatásán;

·        a kérelmezőnek igazgatási segítséget nyújthat;

·        betekinthet az eljárás irataiba, azokról másolatot készíthet;

·        az idegenrendészeti hatóság megküldi részére a közigazgatási, illetve a bírósági határozatot.

A regionális igazgatóság a hontalanság elismerésére irányuló kérelem tárgyában 45 napon belül dönt.

A hontalanság megállapítására irányuló eljárás során hozott határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozat közlésétől számított 15 napon belül az idegenrendészeti hatóságnál kell benyújtani. A keresetről a perben kizárólagos illetékességgel rendelkező Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – a keresetlevél beérkezésétől számított – kilencven napon belül dönt.

 

FORMANYOMTATVÁNY

A kérelem szóban vagy írásban terjeszthet elő, külön formanyomtatvány igénybevétele nélkül.

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

A hontalanság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező személyazonosságot igazoló külföldi okmányait, úti okmányait, továbbá minden olyan iratot, amely alkalmas lehet a kérelmező által előadottak alátámasztására. A csatolt okmányokat az ügy érdemében hozott határozat jogerőre emelkedésének napján a kérelmezőnek vissza kell adni.

 

A HUMANITÁRIUS TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben foglalt tartózkodási feltételek hiányában humanitárius célból tartózkodási engedéllyel kell ellátni azt, akit Magyarország hontalanként ismert el.

A humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje három év, amely alkalmanként legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Az idegenrendészeti hatóság a Magyarország területén tartózkodó hontalant – kérelmére, külföldre utazás céljából – az érvényesség idején belül Magyarország területére történő visszatérésre jogosító úti okmánnyal látja el. Az úti okmány a kiállítástól számított egy évig érvényes.

A schengeni tagállamok területén az érvényes tartózkodási engedély birtokában száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó időtartamú vízummentes beutazásra és tartózkodásra jogosult.

Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár jogszabályban meghatározott humanitárius célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik és foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni, a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóság hivatalból eljárást indít az összevont engedély kiállítása érdekében. Az összevont kérelmezési eljárásról szóló részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

 

Utoljára frissítve:
Vissza a tetejére

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems