Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1. után az állampolgársági és névváltoztatási ügyek intézését Budapest Főváros Kormányhivatala, az anyakönyvi ügyek intézését, beleértve az utónevek anyakönyvezhetőségére irányuló kérelmeket, a Miniszterelnökség látja el. (további információ)

A folyamatban lévő ügyek illetékesség szerint a fent említett hivatalokhoz kerülnek át.

Lemondás magyar állampolgárságról– fogalommagyarázat

Hogyan szüntethető meg a magyar állampolgárság?

A magyar állampolgárság a kérelmező saját elhatározásából, lemondással szüntethető meg. A lemondás a köztársasági elnökhöz címzett, az erre rendszeresített nyomtatványon előterjesztett nyilatkozat.

 

Melyek a lemondás törvényi feltételei?

Az állampolgársági törvény két feltételhez köti a lemondás elfogadását:

 • a kérelmező külföldön lakjon, vagyis bejelentette a külföldi letelepedését, Magyarországon nincs lakó- vagy tartózkodási helye, vagy soha nem élt Magyarországon és
 • igazolja, hogy rendelkezik egy másik állam állampolgárságával, vagy annak megszerzését kilátásba helyezték részére (állampolgársági ígérvényt kapott).

Jogosultak köre

Ki mondhat le a magyar állampolgárságról?

A magyar állampolgárságról az a külföldön lakó magyar állampolgár mondhat le, aki rendelkezik a lemondás 1. pontban leírt törvényi feltételeivel.

A kérelem benyújtása

Hol és hogyan kell benyújtani a lemondási nyilatkozatot?

A nyilatkozatot magyar nyelven, az erre rendszeresített nyomtatványon személyesen kell benyújtani

 • lehetőleg a magyar konzuli tisztviselőhöz,
 • a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához,
 • az integrált ügyfélszolgálati irodához („kormányablak”), illetve

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságaihoz.

 

A kérelmet átvevő a lemondó személy személyazonosságát ellenőrzi, aláírását hitelesíti.

 

Ki nyújthatja be a lemondási nyilatkozatot?

 • nagykorú, cselekvőképes (18. életévét betöltött) személy személyesen,
 • kiskorú, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője nyújthatja be.

A nyilatkozatot a korlátozottan cselekvőképes, vagyis a 14. életévét betöltött gyermeknek is alá kell írnia, feltéve, hogy a kérelem rá is kiterjed. A nagykorú gyermeknek önálló kérelmet kell benyújtania akkor is, ha együtt él a szülőkkel.

Formanyomtatvány

A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatványokat az alábbi linkekre kattintva töltheti le:

- Lemondás magyar állampolgárságról

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatvány:

- Lemondás magyar állampolgárságról

Abev java programmal kitölthető, személyesen benyútható formanyomtatvány:

- Lemondás a magyar állampolgárságról

A keretprogram a NAV honlapjáról tölthető le.

Kötelező mellékletek

Milyen okiratokat kell a lemondási nyilatkozathoz mellékelni?

A nyilatkozathoz minden esetben eredetben kell mellékelni:

 • a születési anyakönyvi kivonatot,
 • a családi állapotot igazoló okiratot, (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bontó ítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • a külföldi állampolgárságot igazoló okiratot, (az adott állam illetékes hatósága által kiadott állampolgársági bizonyítványt, vagy érvényes külföldi útlevelet) vagy az állampolgárság megszerzését kilátásba helyező ígérvényt,
 • ha a lemondó nyilatkozat kiskorú gyermekre is kiterjed, mindkét szülőnek alá kell írnia a kérelmet, (különélő szülő hozzájárulását is mellékelni kell, ha ennek nincs elháríthatatlan akadálya)
 • annak a kérelmezőnek, aki korábban nem szüntette meg a magyarországi lakó-, vagy tartózkodási helyét, a lemondási nyilatkozat benyújtásával együtt a magyarországi lakóhely megszüntetését is kezdeményeznie kell, a lakcímjelentő lap kitöltésével. (A lakcímjelentő lapon a „külföldi letelepedés” rovatot kell megjelölni.)

Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással és – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell mellékelni.

A kérelem elbírálása, jogorvoslati lehetőség, a magyar állampolgárság visszaállítása
Hogyan születik a döntés a lemondási ügyekben?

Amennyiben a lemondás törvényi feltételei fennállnak, a BÁH a döntési tervezetet 60 napon belül terjeszti fel a belügyminiszterhez. A belügyminiszter javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a lemondás elfogadására. A köztársasági elnök a lemondás elfogadásáról okiratot ad ki. A magyar állampolgárság az okirat kiállítása napján szűnik meg.

A kérelmező a lemondási nyilatkozatát a köztársasági elnök döntéséig visszavonhatja, ebben az esetben az eljárást a BÁH megszünteti.

A lemondás elfogadásáról kiállított okiratot, vagy a kérelem elutasításáról illetve az eljárás megszűntetéséről szóló határozatot a konzul küldi meg a kérelmezőnek.

A lemondás elfogadásáról szóló okirat kézbesítése előtt a kérelmező birtokában lévő magyar állampolgárságot tanúsító okiratokat (útlevél, személyazonosító igazolvány, állampolgársági bizonyítvány) a konzul bevonja.

Van-e jogorvoslati lehetőség az eljárásban?

Ha a lemondás törvényi feltételei nem állnak fenn, e tényt a BÁH – 60 napon belül – határozatban állapítja meg. A határozat felülvizsgálata a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető.

A keresetlevelet az eljáró hatóságnál (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) kell benyújtani.

 

Visszaállítható-e a magyar állampolgárság, ha a magyar állampolgárságról lemondott személy mégsem szerez külföldi állampolgárságot?

A lemondási okirat keltétől számított három éven belül kérheti a magyar állampolgárság visszaállítását az, aki nem kapta meg az ígérvényt kiadó állam állampolgárságát. A kérelmet a köztársasági elnöknek címezve a járási hivatalhoz, az integrált ügyfélszolgálati irodához, a magyar konzuli tisztviselőhöz, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságaihoz lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az ígérvényt kiadó külföldi hatóság igazolását arról, hogy a kérelmező az állampolgárságot nem nyerte el. Csatolni kell még a lemondás elfogadásáról szóló okiratot.

 

A magyar állampolgárság visszaállításáról bizonyítványt állít ki a BÁH.

 

Hová lehet fordulni további információért?

 • felkereshető honlapunk: www.bevandorlas.hu
 • kérdéseket lehet feltenni e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • telefonon: (+36 1) 550 1235
 • levélben: 1903. Budapest, Pf.: 314/24.

Kapcsolódó jogszabályok:

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, illetve a törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. Korm. rendelet.

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.