Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1. után az állampolgársági és névváltoztatási ügyek intézését Budapest Főváros Kormányhivatala, az anyakönyvi ügyek intézését, beleértve az utónevek anyakönyvezhetőségére irányuló kérelmeket, a Miniszterelnökség látja el. (további információ)

A folyamatban lévő ügyek illetékesség szerint a fent említett hivatalokhoz kerülnek át.

JOGOSULTAK KÖRE

Honosítással az a külföldi személy szerezhet magyar állampolgárságot, aki még soha nem volt magyar állampolgár.

A HONOSÍTÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 • Meghatározott ideig – bevándoroltként, letelepedettként, menekültként elismert személyek, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők köre – folyamatosan Magyarországon lakott és állandó bejelentett lakóhellyel (lakcímkártyával) rendelkezik.
 • Büntetlen előélet, valamint büntetőeljárás nincs folyamatban a kérelmező ellen.
 • Biztosított magyarországi lakhatás és megélhetés.
 • A kérelmező honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.
 • Alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven vizsgát kell tenni.

A magyar állampolgárság megszerzésének nem feltétele a külföldi állampolgárságról való lemondás, azonban egyes országokban a más állam állampolgárságának megszerzése eredményezheti az eredeti állampolgárság elvesztését.

Ezzel kapcsolatban javasoljuk, keresse fel hazája illetékes szervét vagy a külképviseletet.

A KEDVEZMÉNYES HONOSÍTÁS FELTÉTELEI

Nyolcévi folyamatos magyarországi ittlakás után kérheti honosítását az a személy, aki kedvezményes honosításra nem jogosult.

 

Háromévi folyamatos magyarországi ittlakás után kedvezményes honosítást kérhet az aki:

 • Magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával szűnt meg,
 • Kiskorú gyermeke magyar állampolgár,
 • Magyar állampolgár fogadta örökbe (és időközben nagykorúvá vált),
 • Magyar hatóság menekültként elismerte.
 • Hontalan

Ötévi folyamatos magyarországi ittlakás után kedvezményes honosítást kérhet az aki:

 • Magyarország területén született,
 • Kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet,

Kiskorú gyermek esetében a fenti időtartamok csökkenthetők, ha a honosítást a szülővel együtt kéri, vagy a szülő már megszerezte a magyar állampolgárságot.

Magyar állampolgár által örökbefogadott kiskorú honosítását az örökbefogadó a gyermek lakóhelyétől függetlenül kérheti.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA

A honosítási kérelmet személyesen,

 • a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál,
 • a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati irodájánál,
 • a magyar konzuli tisztviselőknél, illetve
 • a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál

FORMANYOMTATVÁNY

A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatványokat az alábbi linkekre kattintva töltheti le:

- Honosítási kérelem
- Adatlap lakcím nyílvántartásba vételhez

- Adatlap a külföldön történt születés és házasságkötés hazai anyakönyvezéséhez,

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatvány:

- Honosítási kérelem
- Adatlap lakcím nyílvántartásba vételhez

- Adatlap a külföldön történt születés és házasságkötés hazai anyakönyvezéséhez,

A kérelem-nyomtatvány tartalmazza a névmódosítási kérelmet is. A honosítási kérelmen több nyilatkozatot kell tenni, pl. a büntetlen előéletről, vagy arról, hogy mely okiratok beszerzését kéri hivatalból.

A honosítási kérelemnek tartalmaznia kell a nagykorú kérelmező(k) nem szakmai önéletrajzát, amelyben életútját kell bemutatnia: családja, Magyarországon és külföldön élő hozzátartozói, mikor, miként jött Magyarországra, mivel foglalkozott magyarországi tartózkodása alatt.

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

Kötelező mellékletek:

 • a kérelmező(k) 1 db arcfényképe (1 a honosítási kérelemre, 1 pedig a személyazonosító igazolvány adatlapra),
 • eredeti születési anyakönyvi kivonat, és a családi állapotot igazoló eredeti okmányok pl.: házassági, halotti anyakönyvi kivonatot, jogerős bontóítéletet (Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással és – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell csatolni.)
 • magyarországi lakhatás és megélhetés igazolása

Magyarországi lakhatás igazolására alkalmas iratok:

-          Saját tulajdonú ingatlan esetében tulajdoni lap vagy az adásvételi szerződés másolata.

-          Bérlemény esetében, a lakásbérleti szerződés, valamint a bérbeadó tulajdonjogát igazoló tulajdoni lap.

-          Befogadott személy esetében, a befogadó nyilatkozat, valamint a befogadó tulajdonjogát igazoló tulajdoni lap.

Magyarországi megélhetés igazolására alkalmas iratok például:

-          A kérelmező (valamint házastársa) adóhatóság (NAV) által kiállított az előző három évről szóló jövedelemigazolása és az utolsó háromhavi jövedelmét is tartalmazó munkáltatói igazolás.

-          nyugdíjas személy esetében a nyugdíjmegállapító határozat fénymásolata (az adott évre vonatkozóan)

-          Eltartott személy esetében, az eltartási nyilatkozat, valamint az eltartó jövedelemigazolása (a fentiek szerint).

 • magyar állampolgár által örökbefogadott gyermek esetében a magyar gyámhatóság jogerős határozata,
 • igazolás az alkotmányos alapismeretek (állampolgársági) vizsgáról, vagy a vizsga alóli mentesülést igazoló okirat. Nem kell mellékelni az igazolást, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy kérte a fővárosi kormányhivatalt, hogy az alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról az állampolgársági ügyekben eljáró szervet (BÁH) értesítse,

A kérelem elbírálását elősegíti, ha csatolja a bevándorlást vagy letelepedést engedélyező, illetve a menekültügyi hatóság határozatát, továbbá az állandó tartózkodásra jogosító engedély fénymásolatát.


Az alkotmányos alapismeretek vizsga:

A vizsgára a kérelmező a Fővárosi Kormányhivatalnál jelentkezhet a jelentkezési lap kitöltésével személyesen vagy postai úton.

A vizsga díja a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) ötven százaléka.

 

A vizsga alól mentesülők köre:

 • a cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy,
 • aki magyar tannyelvű nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben szerzett végzettséget és a kérelem benyújtásakor csatolja a végzettséget tanúsító bizonyítványt, illetve az oklevél/diploma közjegyző, vagy a kibocsátó intézmény által hitelesített másolatát,
 • a kérelem benyújtásakor 60. életévét betöltötte,
 • igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen a vizsga letételére, és a kérelem benyújtásakor csatolja az erről szóló, a betegség jellege szerint illetékes szakintézmény igazolását.


Névmódosítási kérelem benyújtásának feltételei:

 

A honosítási kérelemben Ön egyidejűleg kérheti:

 • hogy saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevét viselhesse;
 • többtagú születési családi nevéből egy vagy több tag, valamint születési és házassági nevéből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyását;
 • utónevének magyar megfelelőjét;
 • amennyiben házassági nevet visel házastársa vagy annak felmenője, illetve - özvegy, elvált családi állapot esetén - volt házastársa vagy annak felmenője egykori magyar születési családi nevének viselését

-          házas családi állapot esetén - házastársa saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevét viseli vagy a honosítási eljárásban annak viselését kéri,

-          elvált családi állapot esetén - volt házastársa a saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevét viselte,

-          özvegy családi állapot esetén - volt házastársa a saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevét viselte vagy a honosítási eljárásban annak viselését kérhette volna.

 • elhalt anyja nevének magyar nyelven való feltüntetését, ha az anya nevét hivatalos okiratban magyar nyelven korábban feltüntették.

A névmódosítást hagyományos honosítás esetében az állampolgársági ügyekben eljáró szerv engedélyezi. Az engedélyezett névmódosítás az állampolgársági eskü- vagy fogadalomtétel napján lép hatályba.

A honosítási eljárás folyamata

A BÁH a honosítási kérelmeket három hónapon belül terjeszti fel a belügyminiszterhez.

A megállapított határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő, valamint az eljáráshoz szükséges adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.

A magyar állampolgárság megszerzéséről a köztársasági elnök honosítási okiratot ad ki. Ezt követően a kérelmezőnek állampolgársági esküt vagy fogadalmat kell tennie, melyre a lakóhely szerint illetékes polgármester küldi meg a felhívást. A magyar állampolgárságot a kérelmező az eskü vagy a fogadalom letételének napjával szerzi meg.

A polgármester az okirat megérkezését követő 30 napon belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről.

Amennyiben az eskü vagy fogadalom letételére egy éven belül nem kerül sor, a honosítási okirat hatályát veszti.

Amennyiben a kérelmező a honosítási feltételeket nem teljesíti, és kérelme elutasításra kerül, abban az esetben lehetősége van újabb honosítási kérelem benyújtására.

 

A magyar állampolgárság visszavonható attól a személytől, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg.

 

A honosítási és a névmódosítási eljárás illetékmentes.

Elérhetőségek

Honlap. www.bevandorlas.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: (+36 1) 550 1235

Levelezési címzett, cím:

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Állampolgársági Igazgatóság

1903 Budapest. Pf.: 314/24.

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.