Logo

Nyomtatás
Tartalomjegyzék

Magyar állampolgár családtagja tartózkodási kártya

JOGOSULTAK KÖRE

A magyar állampolgárt kísérő, vagy magyar állampolgárhoz csatlakozó harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag kaphat tartózkodási kártyát.

Az eljáró hatóság engedélyezheti annak a személynek a családtagként történő tartózkodását is, aki a magyar állampolgár eltartottja, vagy vele legalább egy éve egy háztartásban él, illetve akiről súlyos egészségügyi okból a magyar állampolgár személyesen gondoskodik.

Az eljáró hatóság a gyámhatóság kezdeményezésére hivatalból engedélyezi annak a magyar állampolgár által eltartott, vele egy háztartásban élő kiskorú gyermeknek a családtagként való tartózkodását, aki Magyarországon született, állampolgársága ismeretlen és nincs olyan szülője, aki a gyermek felett szülői felügyeleti joggal rendelkezett.

 

FOGALOMMAGYARÁZAT

Családtag:

·        magyar állampolgár házastársa;

·        magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévét be nem töltött, vagy eltartott leszármazója;

·        magyar állampolgár, vagy házastársa felmenője;

·        a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy;

·        a magyar állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság, vagy az Európai Unió más tagállamainak hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;

·        azon személy, akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi.

Harmadik országbeli állampolgár: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (EGT- állampolgár, illetve az EGT- állampolgárt vagy a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó családtag) kivételével a nem magyar állampolgárok és a hontalan személyek.

Hontalan: akit saját joga szerint egyetlen állam sem ismer el állampolgárának.

Közös háztartás: az EGT- állampolgárral vagy magyar állampolgárral egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Feltétele: a kitöltött formanyomtatvány, valamint a kötelező mellékletek benyújtása és az eljárási díj megfizetése

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem előterjesztésekor a hatóság előtt személyesen meg kell jelenni, kivéve, ha a külföldi a megjelenésre egészségi állapota miatt képtelen.

A kérelem benyújtásakor a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére és hat éves kor feletti kérelmező esetén ujjnyomat rögzítésére kerül sor, amelyet a harmadik országbeli állampolgár tűrni köteles.

A tartózkodási kártya kiadása iránti kérelmet legkésőbb a beutazástól, illetve a tartózkodási jogot megalapozó tény keletkezésétől számított kilencvenharmadik napon, a kérelmező jövőbeni lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon kell benyújtani.
A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni, illetve csatolni kell azon okiratokat, amelyek igazolják a családi kapcsolat fennállását, illetve azt, hogy a kérelmező jogosult a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra.

Ha a kérelmező magyar állampolgár családtagja, a tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Forint, melyet illetékbélyegben a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell leróni.

A regionális igazgatóság a tartózkodási kártya iránti kérelmet 70 napon belül bírálja el.

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál. Abban az esetben, ha az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, vagy a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 5.500 Forint, melyet illetékbélyegben kell leróni.

 

FORMANYOMTATVÁNY

A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatványokat az alábbi linkekre kattintva töltheti le:

- Tartózkodási kártya kiállítása, meghosszabbítása, első lakóhely bejelentése adatlap
- Eltartási nyilatkozat

- Tartózkodási kártya okmány pótlása iránti kérelem

- Tartózkodási kártya okmány cseréje iránti kérelem

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatványok:

- Tartózkodási kártya kiállítása, meghosszabbítása, első lakóhely bejelentése adatlap

- Eltartási nyilatkozat

- Tartózkodási kártya okmány pótlása iránti kérelem

Tartózkodási kártya okmány cseréje iránti kérelem

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

A családi kapcsolat igazolható:

·        születési anyakönyvi kivonattal;

·        házassági anyakönyvi kivonattal;

·        bejegyzett élettársi kapcsolatit igazoló anyakönyvi kivonattal;

·        örökbefogadásról szóló okirattal;

·        egyéb családi kapcsolat fennállását hitelt érdemlő módon igazoló okirattal.

A magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja által benyújtott házassági anyakönyvi kivonat a hazai anyakönyvezést követően fogadható el.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat - hacsak az ügyfajtára vonatkozó jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

 

ELEGENDŐ ANYAGI FORRÁS LÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

A keresőtevékenységet folytató magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja jogosult a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra.

A magyar állampolgárnak az a családtagja is jogosult a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra aki, vagy akire nézve a magyar állampolgár

·        elegendő forrással rendelkezik ahhoz, hogy tartózkodása ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére és

·        külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítási jogviszony keretében jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről a jogszabályok szerint maga gondoskodik.

A kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy részére a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodás a jogszabályban megállapított feltételek hiányában is engedélyezhető.

Az elegendő anyagi forrás megléte különösen az alábbiakkal igazolható

·        keresőtevékenység folytatásából származó jövedelmet igazoló okirat (pl. munkaszerződés, munkáltatói keresetigazolás, adóhatósági igazolás, taggyűlési jegyzőkönyv ügyvezetőként szerzett jövedelem alátámasztására);

·        saját vagy a családtag nevére szóló bankszámla egyenlegigazolás, bankszámla forgalmi kivonat.

 

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

Okirattal kell igazolni, hogy a magyar állampolgár családtagja a magyarországi tartózkodás teljes időtartamára jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére (így különösen a társadalombiztosításról szóló külön törvény, nemzetközi szerződés, vagy külön megállapodás alapján), vagy azok fedezetéről maga gondoskodik.

 

AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI LAKÓHELY BEJELENTÉSE

Az első magyarországi lakóhely bejelentésére a tartózkodási kártya kiállítása iránti eljárásban kerül sor. Az idegenrendészeti hatóság előtti eljárásban okirattal kell igazolnia a lakás feletti rendelkezési jogosultságot.

A lakhatás igazolható különösen:

·         lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződéssel;

·        szívességi lakáshasználatról szóló okirattal;

·        a lakás tulajdonjogát igazoló okirattal, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal;

·        vagy egyéb hitelt érdemlő okirattal.

A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja!

 

ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

A magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiállított tartózkodási kártya érvényességi ideje 5 év.

 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Amennyiben a regionális igazgatóság a jogszabályi feltételek fennállta esetén az Ön részére kiállítja a tartózkodási kártyát, ezt követően a lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya) kiállítására Budapest Főváros Kormányhivatala intézkedik. A továbbiakban lakóhelyének megváltozása esetén a lakcímbejelentést a bejelentendő lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál teljesítheti.

A lakcímről szóló hatósági igazolványt a tartózkodási kártyával együtt kell őrizni, és az arra feljogosított hatóságnak betekintésre át kell adni.

A schengeni tagállamok területén az érvényes tartózkodási kártya birtokában száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó időtartamú vízummentes beutazásra és tartózkodásra jogosult.

A családtag úti okmányának, személyazonosító igazolványának, illetve a tartózkodási jogát igazoló okmányának eltulajdonítását, megsemmisülését, elvesztését, továbbá az elveszettnek hitt és bejelentett okmány megtalálását az idegenrendészeti hatóságnál (a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal regionális igazgatóságánál vagy rendőrkapitányságon) köteles bejelenteni.

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy lejárt úti okmány helyett - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - köteles új úti okmányt beszerezni. A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag az új úti okmány és a fenti, hatóság részére történt bejelentés alapján kiadott - bejelentésről szóló - igazolás birtokában hagyhatja el az ország területét.

A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát gyakorló EGT- állampolgár vagy családtag a személyes adatok közlésével köteles bejelenteni a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál:

·        a vele együtt tartózkodó családtagjának a halálát;

·        a névváltoztatást;

·        ha a haláleset vagy a névváltoztatást eredményező tény Magyarország területén kívül következett be.

A tartózkodási jogcímben a magyar állampolgár halála, továbbá a magyar állampolgárral kötött házasság felbontása, vagy érvénytelenítése okán bekövetkezett változást a családtag köteles bejelenteni a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál és a további tartózkodás feltételeit igazolni. A családtag köteles bejelenteni, ha a tartózkodási jog alapjául szolgáló élettársi életközösség megszűnt.

Ha a családtag felhagy tartózkodási jogának gyakorlásával, vagy Magyarország területét végleg elhagyja, ennek tényét, valamint a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országát a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál bejelentheti, és a tartózkodási jogot igazoló okmányát leadhatja.

Utoljára frissítve:
Vissza a tetejére

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems