Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Magyar állampolgárság megszerzése, visszaszerzése

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1. után az állampolgársági és névváltoztatási ügyek intézését Budapest Főváros Kormányhivatala, az anyakönyvi ügyek intézését, beleértve az utónevek anyakönyvezhetőségére irányuló kérelmeket, a Miniszterelnökség látja el. (további információ)

A folyamatban lévő ügyek illetékesség szerint a fent említett hivatalokhoz kerülnek át.

A magyar állampolgárság megszerzése nyilatkozattétellel – fogalommagyarázat

 

A magyar állampolgárság megszerzésének egyik jogcíme a köztársasági elnökhöz címzett, az erre rendszeresített nyomtatványon előterjesztett írásbeli nyilatkozat.

 

Nyilatkozattételre jogosult személyek körét a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. § (1) bekezdésének a)-c) pontjai határozzák meg.

 

Jogosultak köre

Milyen esetekben szerezhető meg, illetve szerezhető vissza magyar állampolgárság nyilatkozattétellel?

 • Lakóhelyétől függetlenül szerezheti vissza magyar állampolgárságát az, aki állampolgárságát az alábbi esetek egyikével veszítette el:
 1. állampolgárságától az 1947. évi X. törvény és az 1948. évi XXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1948. évi LX. törvény, illetve az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény alapján megfosztották;
 2. 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. között a magyar állampolgárság kötelékéből elbocsátották;
 3. Németországba áttelepülésre kötelezett személy volt;
 • Lakóhelyétől függetlenül szerezheti meg magyar állampolgárságot az, aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született, és születésével nem vált magyar állampolgárrá a korabeli szabályozás értelmében;
 • hontalan személy nyilatkozattal szerezhet magyar állampolgárságot, ha Magyarországon élő külföldi állampolgár szülőktől Magyarországon született és születésével nem szerezte meg szülei külföldi állampolgárságát, feltéve, hogy születése napján szülei magyarországi lakóhellyel rendelkeztek. A nyilatkozatot a kérelmező 19. életévének betöltéséig teheti meg, ha a kérelem benyújtása előtt legalább öt éven át Magyarországon lakott. Amennyiben ezek a feltételek nem állnak fenn és a kérelmező hontalan, akkor a magyar állampolgárságot honosítási eljárás keretében kedvezményesen szerezheti meg.

A nyilatkozat benyújtása

Hol és milyen formában kell a nyilatkozatot benyújtani?

A nyilatkozatot személyesen, az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani:

 • a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához,
 • az integrált ügyfélszolgálati irodához („kormányablak”),
 • a magyar konzuli tisztviselőhöz, illetve
 • a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságaihoz.

Formanyomtatvány

A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatványokat az alábbi linkekre kattintva töltheti le:

- Nyilatkozat hontalan személy részére

- Nyilatkozat 1957 október 1. előtt született személy részére

- Magyar állampolgárság visszaszerzése
- Adatlap lakcím nyilvántartásba vételhez

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatványok:

- Nyilatkozat hontalan személy részére

- Nyilatkozat 1957 október 1. előtt született személy részére

- Magyar állampolgárság visszaszerzése
- Adatlap lakcím nyilvántartásba vételhez 

Abev java programmal kitölthető, személyesen benyútható formanyomtatvány:

- A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat hontalan személy részére

- Állampolgárság megszerzése 1957 előtt született személy részére
- A Magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozat

- Adatlap a regisztrációs igazolás kiállításához és a lakóhely bejelentéshez

A keretprogram a NAV honlapjáról tölthető le.

Kötelező mellékletek

Milyen okiratokat kell csatolni a kérelemhez?

 • a születési anyakönyvi kivonatot;
 • családi állapotot igazoló okmányt;

A születési anyakönyvi kivonatot és a családi állapotot igazoló okmányokat eredetben kell csatolni. Idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással és nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell mellékelni. Magyarországon hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készít.

 • az elbocsátottak esetében a lehetőségekhez képest az eredeti elbocsátási okiratot;
 • a BÁH felhívására a hontalan személy a hontalanság igazolására vagy valószínűsítésére szolgáló okiratot;
 • 1957. október 1-je előtt magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától született személy esetén szülei házassági és anyja születési anyakönyvi kivonatát.

A kérelemhez mellékelni kell a külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlapot, valamint, amennyiben a kérelmező Magyarországon létesítene lakóhelyet, a polgárok személyiadat- és lakcím-nyilvántartásába történő felvételhez szükséges adatlapot.

 

A kérelmező választhat a tekintetben, hogy külföldön élő magyar állampolgárként szerepeljen a nyilvántartásban, vagy magyarországi lakóhelyet jelent be. Az első esetben erre külön nyomtatvány nincs rendszeresítve, és a nyilvántartásba vételről a BÁH gondoskodik a nyilatkozat-nyomtatványon közölt külföldi lakóhely alapján. A kérelmező az állampolgársági bizonyítványt, a hazai anyakönyvből kiállított kivonatot és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) egyszerre kapja meg, mivel ezen eljárások mindegyikét a BÁH folytatja le. Ha pedig magyarországi lakóhelyet jelent be, az adatlapot a BÁH megküldi a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a nyilvántartásba vételhez.

A kérelem elbírálása, jogorvoslati lehetőség

Mennyi az eljárás ügyintézési határideje?

A BÁH a nyilatkozat beérkezését követő 60 napon belül az állampolgárság szerzésről okiratot ad ki. A kérelmező a magyar állampolgárságot a nyilatkozattétel napjával szerzi meg. A kiállított okirat alapján kérhető magyar okmányok (személyazonosító igazolvány, útlevél, stb.) kiállítása.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő; az eljárás felfüggesztésének időtartama; a más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.

Az ügyintézési idő indokolt esetben egy ízben hatvan nappal meghosszabbítható.

 

Van-e jogorvoslati lehetőség az eljárásban?

Ha a nyilatkozat elfogadásának törvényi feltételei nem állnak fenn (illetve ha a nyilatkozatot nem a megfelelő módon nyújtották be), e tényt a BÁH határozatban állapítja meg. A határozat felülvizsgálata a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető.

A keresetlevelet az eljáró hatóságnál (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) kell benyújtani.

 

Hová lehet fordulni további információért?

 • felkereshető honlapunk: www.bevandorlas.hu
 • kérdéseket lehet feltenni e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • telefonon:(+36 1) 550 1235
 • levélben: 1903. Budapest, Pf.: 314/24.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, illetve a törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. Korm. rendelet.

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.