Logo

Nyomtatás
Tartalomjegyzék

Magyar állampolgársági bizonyítvány

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1. után az állampolgársági és névváltoztatási ügyek intézését Budapest Főváros Kormányhivatala, az anyakönyvi ügyek intézését, beleértve az utónevek anyakönyvezhetőségére irányuló kérelmeket, a Miniszterelnökség látja el. (további információ)

A folyamatban lévő ügyek illetékesség szerint a fent említett hivatalokhoz kerülnek át.

A magyar állampolgárság igazolása – fogalommagyarázat

A magyar állampolgárság igazolható:

 • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,
 • érvényes magyar útlevéllel, vagy
 • érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal.
 • ellenkező bizonyításig honosítási okirattal.

Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát a fent felsorolt okiratokkal, okmányokkal nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság – ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel is igazolható.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás igazolja az abban szereplő magyar állampolgárok magyar állampolgárságát.

 

Mit tanúsít az állampolgársági bizonyítvány?

Az állampolgársági bizonyítvány tanúsítja:

 • a magyar állampolgárság fennállását,
 • a magyar állampolgárság elvesztését (megszűnését)
 • vagy azt, hogy a megnevezett személy nem magyar állampolgár.

Bővebb adattartalmú állampolgársági bizonyítvány is kérhető, pl. ha a külföldi hatóság azt kéri igazolni, hogy a kérelmező mikor vagy milyen módon szerezte meg a magyar állampolgárságot, vagy egy adott időpontban, időszakban magyar állampolgár volt-e.


Mire használható fel az állampolgársági bizonyítvány?

A bizonyítvány felhasználható:

 • külföldi munkavállaláshoz, tanulmányok folytatásához, ha a külföldi szerv ezt kéri,
 • hagyatéki ügy intézéséhez,
 • magyarországi ingatlan vásárlásához,
 • minden olyan magyar vagy külföldi hatóságnál folyó eljárásban, amelyben az állampolgársági státust állampolgársági bizonyítvánnyal kell igazolni.

Meddig használható fel az állampolgársági bizonyítvány?

Az állampolgársági bizonyítvány a kiállításától számított három évig érvényes, amely időn belül igazolja az abban foglaltakat. Az érvényesség lejárta természetesen nem jár az állampolgársági státus megváltozásával.

 

Jogosultak köre

Ki kérhet állampolgársági bizonyítványt?

 • Állampolgársági bizonyítvány kiadását az ország határain belül és kívül élő nagykorú személy kérheti állampolgárságától függetlenül.
 • A korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen személy nevében törvényes képviselője járhat el.
 • Más személy állampolgárságának igazolását az kérheti, aki erre vonatkozó jogos érdekét igazolja.

Ügyvéd és más meghatalmazott kérelmet nem nyújthat be, de teljesíthet hiánypótlást, és átveheti az okiratot, amennyiben erre meghatalmazása kiterjed.

A kérelem benyújtása

Hol és milyen formában kell a kérelmet benyújtani?

Az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet személyesen, az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani:

 • a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához,
 • az integrált ügyfélszolgálati irodához („kormányablak”),
 • a magyar konzuli tisztviselőhöz, illetve
 • a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságaihoz.

A kérelem átvételekor ellenőrzik a kérelmező személyazonosságát, aláírását hitelesítik, majd a kérelmet a mellékletekkel együtt továbbítják a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóságához.

 

Illetékköteles-e az állampolgársági bizonyítvány?

Az állampolgársági bizonyítvány illetékköteles, az eljárás illetéke 3.000 forint, melyet Magyarországon illetékbélyeg formájában, külföldön pedig a konzul tájékoztatása szerint kell leróni.

 

Formanyomtatvány

A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatványokat az alábbi linkekre kattintva töltheti le:

- Magyar állampolgársági bizonyítvány

- Adatlap lakcím nyilvántartásba vételhez

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatványok:

- Magyar állampolgársági bizonyítvány

- Adatlap lakcím nyilvántartásba vételhez

Abev java programmal kitölthető, személyesen benyútható formanyomtatvány:

- Állampolgárság igazolása iránti kérelem

- Adatlap a regisztrációs igazolás kiállításához és a lakóhely bejelentéshez

A keretprogram a NAV honlapjáról tölthető le.

 

 Kötelező mellékletek

Milyen okiratokat kell csatolni a kérelemhez?

Az állampolgárság igazolása iránti kérelemhez mellékelni kell:

 • a születési anyakönyvi kivonatot,
 • a családi állapotot igazoló okiratot (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata),
 • szülők születési, illetve házassági anyakönyvi kivonatát,

Belföldön élő magyar állampolgárnak csak a saját születési, házassági és szülei házassági anyakönyvi kivonatát kell csatolnia. Amennyiben nem csatolja, a belföldi anyakönyvi eseményről az anyakönyvi okiratot a BÁH hivatalból beszerzi.

 • ha a kérelmező vagy felmenői 1945 előtt hagyták el Magyarországot, célszerű egyéb magyar állampolgárságot igazoló vagy valószínűsítő okiratot is csatolni (például: régi magyar útlevél, személyazonosító igazolvány, illetőségi bizonyítvány, vagy korabeli állampolgársági okirat, korabeli magyar hatóság által kiadott irat, különösen iskolai bizonyítvány, munkakönyv, katonakönyv, lakcímbejelentő lap, névváltoztatási okirat, stb.).
 • amennyiben a kérelmező magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, kérelméhez kézbesítési meghatalmazást is csatolnia kell, ha nem a magyar konzuli tisztviselőhöz kéri továbbítani a bizonyítványt.

A kérelemhez mellékelni kell a külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlapot, valamint, amennyiben a kérelmező Magyarországon létesítene lakóhelyet a polgárok személyiadat- és lakcím-nyilvántartásába történő felvételhez szükséges adatlapot.

A kérelmező választhat a tekintetben, hogy külföldön élő magyar állampolgárként szerepeljen a nyilvántartásban, vagy magyarországi lakóhelyet jelent be. Az első esetben erre külön nyomtatvány nincs rendszeresítve, és a nyilvántartásba vételről a BÁH gondoskodik az állampolgárság igazolása iránti kérelmen közölt külföldi lakóhely alapján. A kérelmező az állampolgársági bizonyítványt, a hazai anyakönyvből kiállított kivonatot és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) egyszerre kapja meg, mivel ezen eljárások mindegyikét a BÁH folytatja le.

Ha magyarországi lakóhelyet jelent be, az adatlapot a BÁH megküldi a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a nyilvántartásba vételhez.

 

A kérelemhez eredeti anyakönyvi kivonatokat – beleértve a külföldi anyakönyvi kivonatokat is – kell csatolni. Az idegen nyelvű okiratokat – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – hiteles magyar nyelvű fordítással és diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell csatolni. Magyarországon hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készít.

 

A magyar állampolgárság (főszabály szerint) leszármazás útján keletkezik, ezért – amennyiben a felmenő már külföldön született, kötött házasságot – a leszármazás igazolásához a Magyarországon született felmenőig visszamenően csatolni kell a külföldön történt születéseket, illetve házasságkötéseket tanúsító okiratokat.

 

Az ügyfél köteles az első kapcsolatfelvétel alkalmával – a kézbesítési meghatalmazás előterjesztésével együtt – kézbesítési meghatalmazottat megnevezni, ha magyarországi lakcímmel nem rendelkezik és a bizonyítvány kérbesítését nem a külképviseletre kéri.

A kérelem elbírálása, jogorvoslati lehetőség

Mennyi az állampolgársági bizonyítvány ügyintézési határideje?

Az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelemnek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a beérkezéstől számított 60 napon belül tesz eleget.

Amennyiben az állampolgársági kérelem hiányos, vagy az elbíráláshoz szükséges okiratokat a kérelmező nem csatolja, az eljáró szerv a hiány pótlására megfelelő határidő kitűzésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett a kérelmezőt felhívhatja.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő; az eljárás felfüggesztésének időtartama; a más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.

Az ügyintézési idő indokolt esetben egy ízben hatvan nappal meghosszabbítható.

 

Van-e jogorvoslati lehetőség az állampolgársági eljárásban?

Az állampolgársági bizonyítványban foglalt ténymegállapítás, továbbá az eljárás során hozott döntés (határozat, végzés) felülvizsgálata a közléstől számított 30 napon belül kizárólag a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető.

A keresetlevelet az eljáró hatóságnál (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) kell benyújtani.

 

Hová lehet fordulni további információért?

 • honlapunk: www.bevandorlas.hu
 • kérdéseket lehet feltenni e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • telefonon: (+36 1) 550 1235,
 • levélben: 1903. Budapest, Pf.: 314/24.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, illetve a törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. Korm. rendelet.

 

Utoljára frissítve:
Vissza a tetejére

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems